Dynamika władzy w powojennych Chinach. Próba analizy teoretycznej
PDF

Jak cytować

Dawid Rogacz, D. R. (2020). Dynamika władzy w powojennych Chinach. Próba analizy teoretycznej. Człowiek I Społeczeństwo, 42, 161–181. https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.9

Abstrakt

The aim of this paper is to make an attempt to analyze the dynamics of thr political power in People’s Republic of China, using the conceptual apparatus of Leszek Nowak’s non-Marxian historical materialism. By means of application of his first model of the dynamics of power, I am going to generalize in theoretical manner main political changes in post-war China: from foundation of PRC, through Cultural Revolution and Opening Reforms up to the Chinese politics after 1989. Conducted analysis will allow me to make three wide-ranging predictiions concerning further development of China in the field of politics, economy and ideology.

https://doi.org/10.14746/cis.2016.42.9
PDF

Bibliografia

Avanzini F., Religie Chin, tłum. K. Stopa, WAM, Kraków 2004.

Bell D., China’s New Confucianism: Politics and Everyday Life in Changing Society, Princeton

University Press, Princeton 2010.

Bręgiel-Benedyk M., Obraz struktury społecznej w Manusmryti. Próba analizy teoretycznej, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” t. 22: Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji, red. K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.

Brzechczyn K., O ścieżkach upadku imperium sowieckiego. Próba typologii w świetle nie-Marksowskiego materializmu historycznego, w: A. Nowak (red.), Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, IPN-IH PAN, Warszawa 2010.

Brzechczyn K., O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.

Brzechczyn K., Zapaść obywatelska i absorpcja elit. Próba poszerzenia teorii ewolucji społeczeństwa politycznego, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” t. 17: Marksizm, liberalizm, próby wyjścia, red. L. Nowak, P. Przybysz, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Chong W. L., China’s great proletarian Cultural Revolution: master narratives and post-Mao counternarratives, Rowman & Littlefield, Lanham 2002.

Ciesielski M., Problem kumulacji podziałów klasowych we współczesnym kapitalizmie, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” t. 22: Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji, red. K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.

Czajkowski W., Kilka uwag o Leszka Nowaka nie-Marksowskim materializmie historycznym oraz Immanuela Wallersteina i Andre G. Franka teoriach systemu światowego, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” t. 22: Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji, red. K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.

Karczyńska E., Struktura społeczna Imperium Osmańskiego. Próba analizy teoretycznej, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” t. 22: Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji, red. K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.

Fairbank J. K., Goldman M., China. A New History, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge – London 2006.

Leung E. P. (red.), Historical Dictionary of Revolutionary China, 1839-1976, Greenwood Publishing Group, Westport 1996.

Liang Bai, Economic Legacies of the Cultural Revolution, „Job Market Paper” z 14.01.2014 r.

Lung Ying-tai, Dajiang Dahai 1949, Commonwealth Publishing Press, Taipei 2009.

Lüthi L., Chiny – ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, tłum. J. Pawłowski, K. Urban-Pawłowska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011.

Makeham J., New Confucianism. A Critical Examination, Palgrave MacMillan, New York 2003.

Mao Zedong, Mao Zhuxi yanlu, Xinhua Shudian, Huhehaote 1967.

Margolin J.-L., Chiny – długi marsz w ciemności, w: S. Courtiois i in. (red.), Czarna księga komunizmu, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

Morton W. S., Lewis C. M., Chiny. Historia i kultura, tłum. B. Zemanek, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Nathan A., The Tiananmen Papers, „Foreign Affairs” Jan.-Feb. 2001.

Nowak L., U podstaw teorii socjalizmu, t. 1-3, Nakom, Poznań 1991.

Oi J., State and the Peasant in Contemporary China, University of California Press, Berkeley 1989.

Over 1,900 officials breach birth policy in C. China, „Xinhua” z 8.07.2007 r.

Pawłowski J., Przeszłość w ideologii Komunistycznej Partii Chin, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Payette A., Institutionalisation of the Party’s Leadership Nomination System: The „Path” to the Top in Communist China, „International Journal of China Studies” 6 (3)/2015.

Polit J., Chiny, Trio, Warszawa 2004.

Prybyla J., The Hundred Flowers of Discontent, „Current History” 476/1981.

Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2006.

Stepan M., Two years of refurbishing the command and control apparatus: the Chinese Communist Party strengthens its hold on the judicial system and societal forces, „China Monitor” 28/2015.

Stępień M., Chińskie marzenie o konstytucjonalizmie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Vardy S., Vardy A., Cannibalism in Stalin’s Russia and Mao’s China, „East European Quarterly” 41 (2)/2007.

Walder A., Yang Su, The Cultural Revolution in the Countryside: Scope, Timing and Human Impact, „The China Quarterly” 173/2003.

Wang Hongyi, China plans establishment of Christian theology, „China Daily” z 7.08.2014 r.

Wei Jingsheng, The Courage to Stand Alone: Letters from Prison and Other Writings, Penguin Books, New York 1997.

Wenzel-Teuber K., 2012 Statistical Update on Religions and Churches in the People’s Republic of China and in Taiwan, „Religions & Christianity in Today’s China” 3/2013.

Zarębski T., Problem totalitaryzacji kapitalizmu, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” t. 19: Ścieżki transformacji. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne, red. K. Brzechczyn, Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Zarębski T., Struktura klasowa społeczeństw hydraulicznych. Próba parafrazy teorii Karla Augusta Wittfogla w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” t. 22: Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji, red. K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013.

Źródła internetowe

Laogai Research Foundation, www.laogai.org [16.07.2016].

Ni Tianzui, Mao zhuxi ba ci jiejian hongweibing de zuzhi gongzuo, http://dangshi.people.com.cn/GB/85039/14329784.html [16.07.2016].

Raport China Aid za 2014, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Nasilaja-sieprzesladowaniachrzescijanw-Chinach,wid,17705562,wiadomosc.html?ticaid=11676d [16.07.2016].

1. W momencie złożenia pracy celem rozpoczęcia postępowania w sprawie publikacji, Licencjodawca, zwany dalej Autorem, akceptuje wszystkie zasady umieszczone na stronie internetowej czasopisma “Człowiek i Społeczeństwo”, udzielając Licencjobiorcy, zwanego dalej Wydawcą, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Licencja zakłada tym samym brak ograniczeń terytorialnych, czasowych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych):
a. utrwalanie Utworu;
b. zwielokrotnienie Utworu drukiem i w wersji cyfrowej;
c. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału/zwielokrotnionych egzemplarzy Utworu;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
e. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
f. wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzenie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
g. rozpowszechnianie Utworu w wersji elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranecie lub innej sieci, w pracy zbiorowej, a także samodzielnie w formule Open Access w oparciu o licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), a także inną wersję językową tej licencji, lub którąkolwiek późniejszą wersję tej licencji.

2. Założenia licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY 4.0), udzielają Wydawcy upoważnienia do kopiowania, zmieniania, rozprowadzania, przedstawiania i wykonywania Utworu jedynie pod warunkiem uznania autorstwa.

3. Wraz z dostarczeniem Utworu, Autor zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania oraz odesłania skanu Załącznika nr 3 (Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC) do Zarządzenia Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.