„Fedon” Mosesa Mendelssohna i jego recepcja w Polsce

Main Article Content

Tomasz Mróz

Abstrakt

The paper discusses Moses Mendelssohn’s work Phaedo and its Polish translation which was published in 1829 by Jakub Tugendhold. Although this book did not exert impact on Polish philosophy, Tugendhold, the translator, aimed to use Mendelssohn’s biography and his Phaedo as an instructive example for those representatives of Jewish community who wanted to free themselves from isolation and undergo social and economic, though not religious, assimilation into their Polish and Christian surrounding. Moreover, the author briefly compares Plato’s and Mendelssohn’s Phaedos.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mróz, T. (2021). „Fedon” Mosesa Mendelssohna i jego recepcja w Polsce . Człowiek I Społeczeństwo, 52, 197-210. https://doi.org/10.14746/cis.2021.52.10
Dział
FORUM DYSKUSYJNE
Biogram autora

Tomasz Mróz, Uniwersytet Zielonogórski

Tomasz Mróz, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii, ul. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, e-mail: T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl, https://orcid.org/0000-0002-5499-0383.

Referencje

 1. Bałaban, M. (1925). Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce, t. 3. Lwów–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (re-print: Warszawa 1982).
 2. Balaban, M. (1929). Polnische Übersetzungen und Editionen der Werke Moses Mendelssohns. Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland, 3, 262–268.
 3. Bibliografia filozofii polskiej 1750–1830 (1955). Warszawa: PAN.
 4. Engel, G. (1947). The Phaedo of Plato and of Mendelssohn: A Comparison of Their Theories of Immortality, maszynopis dysertacji na stopień M.A. in philosophy, University of Maine, Orono 1947, Raymond H. Fogler Library, Orono, ME, sygn. 230433.
 5. Gronau, K. (1929). Platons Ideenlehre im Wandel der Zeit. Braunschweig–Berlin–Hamburg: Georg Westermann.
 6. Hegel, G.W.F. (2002). Wykłady z historii filozofii, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Janowski, J.N. (1829). Fedon. Czyli o nieśmiertelności duszy Mendelsohna przekład. Pamięt-nik Warszawski Umiejętności Czystych i Stosowanych, 4, 231–242.
 8. Janowski, J.N. (1959). Notatki autobiograficzne 1803–1853. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 9. Kadler, A., Raczyńska, I. (red.) (1960). Bibliografia filozofii polskiej 1831–1864, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. Kayserling, M. (1862). Moses Mendelssohn. Sein Leben und seine Werke. Leipzig: Hermann Mendelssohn.
 11. Kozłowski, F.A. (1945). Wstęp. O dziełach i filozofii Platona. W: Platon, Dzieła, Warszawa: S. Orgelbrand.
 12. Kuliniak, R. (2003). Spór o oczywistość nauk metafizycznych. Konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 13. Łastik, S. (1961). Z dziejów Oświecenia żydowskiego. Ludzie i fakty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 14. Mahler, R. (1985). Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century. Philadelphia–New York–Jerusalem: The Jewish Publication Society of America.
 15. Mendelssohn, M. (1815). Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele. Aachen: F. W. Forstmann (reprint 2005).
 16. Mendelssohn, M. (1829). Fedon, czyli o nieśmiertelności duszy w trzech rozmowach. War-szawa.
 17. Mendelssohn, M. (1842). Fedon o nieśmiertelności duszy. Warszawa: Piotr Barycki.
 18. Novotný, F. (1977). The Posthumous Life of Plato. Prague: Academia.
 19. Rzadkowska, H. (1960). Polemiki ideologiczne J. N. Janowskiego. Warszawa: Książka i Wie-dza.
 20. Shavin, D. (2007). Introduction. W: M. Mendelssohn, Phädon or on the Immortality of the Soul (ss. 3–37). New York: Peter Lang.
 21. Simon, H., Simon, M. (1990). Filozofia żydowska. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 22. Tugendhold, J. (1829a). Krótki rys życia Mendelssohna. W: M. Mendelssohn, Fedon, czyli o nieśmiertelności duszy w trzech rozmowach (ss. 1–36). Warszawa.
 23. Tugendhold, J. (1829b). Przedmowa Tłomacza. W: M. Mendelssohn, Fedon, czyli o nieśmier-telności duszy w trzech rozmowach (ss. 1–29). Warszawa.
 24. Tugendhold, J. (1829c). Przypisanie. W: M. Mendelssohn, Fedon, czyli o nieśmiertelności duszy w trzech rozmowach, b.p. Warszawa.
 25. Walter, H. (1930). Moses Mendelssohn. Critic and Philosopher. New York: Bloch Publishing.
 26. Wawrykowa, M. (1989). U progu nowoczesności. Szkice z dziejów kultury niemieckiej XVIII i XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 27. Wodziński, M. (2002). Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defense of Hasidism. Gal-Ed: On the History and Culture of Polish Jewry, 18, 13–41.
 28. Wodziński, M. (2003). Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei. Warszawa: Cyklady.
 29. Wodziński, M. (2008). Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.