Metafilozofia Władimira Erna

Main Article Content

Tomasz Herbich

Abstrakt

Vladimir Ern is often seen as a philosopher that focused mainly on defining the characteristic features
of Russian philosophy. When his philosophical works are interpreted in such a way, the biggest
stress is being put on the fact that he formulated a certain idea of national philosophy, which was
then transformed by him into a kind of national ideology during the World War I. The article tries
to show, that Ern should be treated first of all as an author who considered metaphilosophical issues
(and that this fact distinguishes him from the majority of the philosophers of Russian religiousphilosophical
renaissance, who were mainly interested in solving the metaphysical issues). He focused
on metaphilosophy because he was convinced, that philosophy is a field of the battle between two
notions of the essence of philosophical knowledge which exclude one another. Seen as such, his
philosophy should be interpreted as an attempt to find a proper way in philosophy and to reject
the wrong way. The authentic way, which gives a correct answer to the question concerning the
essence of philosophical knowledge, was seen by him in Christian Platonism. He tried to show, that
in the works of Plato can be found a certain theory of the spiritual development of man, which
is at the same time a genuine epistemology that shows the way of true philosophical knowledge.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herbich, T. (2022). Metafilozofia Władimira Erna. Człowiek I Społeczeństwo, 53, 171-186. https://doi.org/10.14746/cis.2022.53.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bierdiajew, N. (1912). Alieksiej Stiepanowicz Chomjakow. Moskwa: Towariszczestwo tipografii A.I. Mamontowa.
 2. Bierdiajew, N. (2006). Omiertwiewszeje priedanije. W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 507–514). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj gumanitarnoj akadiemii.
 3. Bohun, M. (2008). Oczyszczenie przez burzę. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bułgakow, S. (1997). Razmyszlienija o nacionalnosti. W: idem, Dwa grada. Issliedowanija o prirodie obszczestwiennych idieałow (ss. 332–344). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkogo Christianskogo gumanitarnogo instituta.
 5. Czardybon, B. (2017). Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 6. Ern, W. (1912). Grigorij Sawwicz Skoworoda. Żizn’ i uczenije. Moskwa: Towariszczestwo tipografii A.I. Mamontowa.
 7. Ern, W. (1991a). Bor’ba za Łogos. Opyty fiłosofskije i kriticzeskije. W: idem, Soczinienija (ss. 9–294). Moskwa: Izdatielstwo «Prawda».
 8. Ern, W. (1991b). Miecz i Kriest. Stati o sowriemiennych sobytijach. W: idem, Soczinienija (ss. 295–368). Moskwa: Izdatielstwo «Prawda».
 9. Ern, W. (1991c). Wriemia sławianofilstwujet. Wojna, Giermanija, Jewropa i Rossija. W: idem, Soczinienija (ss. 369–398). Moskwa: Izdatielstwo «Prawda».
 10. Ern, W. (1991d). Wierchownoje postiżenije Płatona. Wwiedienije w izuczenije płatonowych tworienij. W: idem, Soczinienija (ss. 463–532). Moskwa: Izdatielstwo «Prawda».
 11. Ern, W. (2002a). Kilka słów o Logosie, filozofii rosyjskiej i duchu naukowym. Z powodu nowego czasopisma filozoficznego „Logos”. W: L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. 2 (ss. 221–232). Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
 12. Ern, W. (2002b). Od Kanta do Kruppa. W: L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. 2 (ss. 241–251). Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
 13. Ern, W. (2017). Hryhorij Sawwicz Skoworoda. Życie i nauczanie (fragment). Kronos, 2, 18–34.
 14. Fłorenskij, P. (2006). Pamiati Władimira Francewicza Erna. W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 649–654). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj gumanitarnoj akadiemii.
 15. Fłorowskij, G. (2006). Puti russkogo bogosłowija. Minsk: Biełorusskaja Prawosławnaja Cerkow.
 16. Frank, S. (2006a). Jeszcze o nacionalizmie w fiłosofii. Otwiet na otwiet W.F. Erna. W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 309–317). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj gumanitarnoj akadiemii.
 17. Frank, S. (2006b). O poiskach smysła wojny. W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 442–449). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj gumanitarnoj akadiemii.
 18. Frank, S. (2006с). Pamiati W.F. Erna. W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 637–638). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj gumanitarnoj akadiemii.
 19. Frank, S. (2013). O nacjonalizmie w filozofii. Logos i Ethos, 2, 299–312.
 20. Kita, M. (2012). Logos większy niż ratio. Dwa świadectwa chrześcijańskiego modelu racjonalności u progu epoki współczesnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 21. Krasicki, J. (2010). „Tragedia filozofii niemieckiej”. Z recepcji filozofii niemieckiej w rosyjskiej myśli religijnej (Sergiusz Bułgakow i inni). W: L. Kiejzik (red.), Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka (ss. 26–36). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 22. Łosski, M. (2000). Historia filozofii rosyjskiej. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 23. Łosski, W. (2007). Teologia mistyczna Kościoła wschodniego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 24. Marczenko, O. (2002). Oczerki po istorii fiłosofii. Moskwa: Moskowskij gosudarstwiennyj uniwiersitiet pieczati.
 25. Niemcew, М. (2014). Władimir Ern kak czitatiel Płatona. ΣΧΟΛΗ, 2, 520–536.
 26. Platon (2004). Faidros. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Platon (2012). Uczta. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 28. Polakow, Ł. (2006). Uczenije W. Erna o russkoj fiłosofii. W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 762–781). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj gumanitarnoj akadiemii.
 29. Rubinsztejn, М. (2006). Winnowat li Kant? W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 466–469). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj gumanitarnoj akadiemii.
 30. Sołowjow, W. (1988). Dramat życiowy Platona. W: idem, Wybór pism, t. 3 (ss. 27–76). Poznań: W drodze.
 31. Trubieckoj, Е. (1917). Mietafiziczeskije priedpołożenija poznania. Opyt prieodolienija Kanta i kantianstwa. Moskwa: Tipografija „Russkaja pieczatnia”.
 32. Trubieckoj, Е. (1994). Staryj i nowyj nacionalnyj miessianizm. W: A. Jermiczew (red.), W.F. Ern: pro et contra (ss. 238–254). Sankt-Pietierburg: Izdatielstwo Russkoj Christianskoj
 33. gumanitarnoj akadiemii.
 34. Walicki, A. (2005). Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 35. Walicki, A. (2011). Mesjanizm i filozofia narodowa w okresie renesansu filozoficzno-religijnego w Rosji a romantyczny model polski. W: idem, Prace wybrane, t. 4: Polska, Rosja, marksizm (ss. 347–392). Kraków: Universitas.
 36. Zien’kowskij, W. (1950). Istorija russkoj fiłosofii, t. 2. Pariż: YMCA-PRESS.