Od metropolii podzielonej do metropolii zjednoczonej – kształtowanie się tożsamości instytucji metropolitalnego zarządzania w kontekście relacji miast górnośląskiego obszaru metropolitalnego
Miasta w obliczu zmiany
PDF

Słowa kluczowe

Metropolis GZM
content analysis
regional press discourse
social representations

Jak cytować

Neuve-Église, Z. (2023). Od metropolii podzielonej do metropolii zjednoczonej – kształtowanie się tożsamości instytucji metropolitalnego zarządzania w kontekście relacji miast górnośląskiego obszaru metropolitalnego. Człowiek I Społeczeństwo, 55, 57–75. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.4

Abstrakt

The Upper Silesian conurbation is a unique area in Poland due to its polycentric nature, expressed in the interaction of a group of cities. The paper describes the transformation of the image of the “metropolis” in the Silesian Voivodeship, addressing the issues of complex relations between the cities of the Upper Silesian Metropolitan Area. The results of the qualitative content analysis of strategic programs of the municipalities participating in the metropolitan union since 2017 highlighted two main categories of the concept of “metropolis” – a chance and a threat. Then, the selected aspects shaping the identity of the institution of metropolitan management were demonstrated based on the regional press discourse analysis. Thus, this paper explores a path of metropolitan integration of the municipalities in the face of the emergence of a new metropolitan institution – from rivalry tendencies based on the historical and cultural divisions of the region and the revival of local identities to conciliatory attitudes.

https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.4
PDF

Bibliografia

Bassand, M. (2007). Métropoles et métropolisation. W: M. Bassand, V. Kaufmann, D. Joye (red.), Enjeux de la sociologie urbaine (ss. 15–31). Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.

Bierwiaczonek, K. (2010). Między entuzjazmem a sceptycyzmem. „Metropolia śląsko-zagłębiowska” w świetle badań socjologicznych z lat 2006–2008. W: R. Pyka (red.),

Sposób na metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii (ss. 91–104). Katowice: UM Katowice, RSS MSNP UŚ.

Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bürkner, H.J. (2017). Bordering, Borderscapes, Imaginaries: From Constructivist to Poststructural Perspectives. W: E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose (red.), Advances in European Borderlands Studies (ss. 85–107). Baden-Baden: Nomos. DOI: https://doi.org/10.5771/9783845276892-85

Burszta, W.J. (2004). Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Chmielewska, M., Szajnowska-Wysocka, A. (2010). Metropolia „Silesia” – aspiracje konurbacji górnośląskiej. Acta Geographica Silesiana, 7, 5–10.

Farr, R.M., Moscovici, S. (red.). (1984). Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press.

Gawroński, G., Kłoskowicz, M., Stawowa, A., Wycisk, A., Zygmunt, A. (2010). Metropolia w świetle opinii mieszkańców Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Raport z badań. W: R. Pyka (red.), Sposób na metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii (ss. 21–90). Katowice: UM Katowice, RSS MSNP UŚ.

Gitling, M. (2015). Znaczenie strategii w rozwoju miast. W: M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji (ss. 147–154). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hausner, J. (2010). W kierunku rządzenia interaktywnego. W: A. Bosacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (ss. 94–103). Warszawa: Liber Sp. z o.o.

Kasperek, A. (2012). Praca i wzory konsumpcji. W: A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz (red.), Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, t. 2. (ss. 501–506). Katowice: Muzeum Historii Katowic.

Kijonka, J. (2016). Praca i wzory konsumpcji. W: A. Barciak, A.T. Jankowski (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. 2 (ss. 567–571). Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu.

Klasik, A., Biniecki J., Ochojski, A. (2014). Metropolitalny foresight strategiczny: metodologia i studium przypadku. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Kożuch, B. (2017). Problematyka tożsamości metropolitalnej w zarządzaniu terytorialnym metropolią Kraków. Zarządzanie Publiczne, 1(37), 51–64. DOI: https://doi.org/10.4467/20843968ZP.16.006.6502

Moscovici, S. (2001). Social Representations: Explorations in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Pagès, D. (2010). La métropole parisienne et ses récits: du projet de territoire à une possible identité narrative dialoguée? Quaderni, 73, 9–24. DOI: https://doi.org/10.4000/quaderni.441

Schein, E.H. (1985). Organisational Culture and Leadership: A Dynamic View. San Francisco: Jossey-Bass Publishing.

Sułkowski, Ł. (2008). Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 9–25.

Szczepański, M.S. (1998). Regionalizm górnośląski: między plemiennością a systemem globalnym. W: A. Sułek, M.S. Szczepański (red.), Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej: Księga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (ss. 17–39). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sześciło, D. (2020). Samorząd–centrum. Bilans po trzydziestu latach od odrodzenia się samorządu i pięciu latach nowego centralizmu. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Taylor, L., Willis, A. (2006). Medioznawstwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wycisk, A. (2012). Nowa marka miejska: jej kreacja i społeczna recepcja. Przykład Metropolii „Silesia”. Ekonomia, 29, 86–105.

Zuzańska-Żyśko, E. (2016). Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zuzańska-Żyśko, E., Sitek, S. (2018). Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9(2), 68–80.