Tożsamość społeczno-przestrzenna miasta satelitarnego. Przykład Lubonia koło Poznania
Miasta w obliczu zmiany
PDF

Słowa kluczowe

city autopoiesis
Polish urban sociology
history of Luboń
New Luboń Centre

Jak cytować

Nowak, M., & Bernaciak, A. (2023). Tożsamość społeczno-przestrzenna miasta satelitarnego. Przykład Lubonia koło Poznania. Człowiek I Społeczeństwo, 55, 77–98. https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.5

Abstrakt

Article analyses the case study of Luboń, a town of 30,000 people neighbouring Poznań. It addresses the issue of socio-spatial identity. The concept of the socio-spatial identity of a city is analysed on the basis of traditional conceptualisations but also with reference to a system theory, which makes it possible to look at the functioning of a city from its own perspective (the notion of „autopoiesis”). In addition to an understanding of the system, this curates a historical perspective in the analysis of contemporary urban functioning. The authors of the text ask three research questions: about the sense of connection to the city, about the place of the space of Luboń in the everyday practices of its inhabitants, and the ideas of the city’s inhabitants about themselves (self-image of a Luboń resident). The conclusions from the analysis of the empirical material are aimed at describing the barriers to the articulation of the identity of the city’s inhabitants inherent in the developmental characteristics of satellite towns in a specific social and institutional context. The study is based on a 3-year research project carried out at the Faculty of Sociology of Adam Mickiewicz University with the participation of students, as part of a student internship, in cooperation with a researcher from Poznań University of Economics and Business. The project involved two questionnaire surveys and qualitative research based on secondary data analyses, expert interviews and focus group interviews, and research walks between 2021 and 2022.

https://doi.org/10.14746/cis.2023.55.5
PDF

Bibliografia

Bański, J. (2008). Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś. W: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (ss. 29–44). Toruń: Instytut Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Baraldi, C., Corsi, G., Esposito, E. (2021). Unlocking Luhmann: A Keyword Introduction to Systems Theory. Bielefeld: Bielefeld University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9783839456743

Bauman, Z. (2006), Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bernaciak, A. (2015). Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego. Studia i Prace WNEiZ US, (42/2), 137–147. DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-12

Bertalanffy, L., von. (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, tłum. E. Woydyłło-Woźniak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dymnicka, M., Starosta, P. (2018). Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(1), 83–100.

Flis, M. (2004). Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. W: M. Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej (ss. 11–24). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harasimowicz, A. (2018). Suburbanizacja a rola obszarów otaczających miasto – ujęcie teoretyczne. Studia Miejskie, 29, 115–130. DOI: https://doi.org/10.25167/sm2017.029.08

Kajdanek, K. (2011). Suburbanizacja w Polsce – pejzaż społeczno-przestrzenny. Przegląd Socjologiczny, 60(2–3), 303–320.

Kaufmann, J.-C. (2022). Jak powstają normy w demokracji. Przegląd Krytyczny, 4(1), 17–26. DOI: https://doi.org/10.14746/pk.2022.4.1.2

Kosznicki, A. (2017). Tożsamość przestrzenna w badaniu przestrzeni miejskiej: przykład gdańskiej dzielnicy Oliwa. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 7, 1(13), 94–111.

Madanipour, A. (2017). Cities in Time: Temporary Urbanism and the Future of the City. London: Bloomsbury Publishing. DOI: https://doi.org/10.5040/9781350014275

Madurowicz, M. (2017). Ciągłość miasta. Prolegomena. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323527251

Mierzejewska, L. (2011). Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (15), 85–97.

Montgomery, J. (2017). The New Wealth of Cities: City Dynamics and the Fifth Wave. Abingdon: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315238081

Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., Pratlong, F. (2021). Introducing the „15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities, 4, 93–111. DOI: https://doi.org/10.3390/smartcities4010006

OECD (2012). Compact City Policies: A Comparative Assessment, OECD Green Growth Studies. OECD Publishing.

Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Panigrahi, S. (2015). Dismantling Chronology in Italo Calvino’s „INVISIBLE CITIES”. The Explicator, 73(4), 235–238. DOI: https://doi.org/10.1080/00144940.2015.1084979

Rybicki, P. (1960). Problematyka środowiska miejskiego. Przegląd Socjologiczny/Sociological Review, 14(1), 7–40.

Smolarkiewicz, E., Kubera, J. (2017). Wprowadzenie. Tożsamość i identyfikacje. Propozycje teoretyczne – doświadczenia badawcze. Człowiek i Społeczeństwo, 44, 7–13. DOI: https://doi.org/10.14746/cis.2017.44.1

Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za lata 2018–2021. https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/lubon/2021 (dostęp: 22.09.2022).

Stanny, M., Śliwowska, Z., Hoffmann, R. (2016). Miasto–wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych (Politechnika Koszalińska), 1(20), 265–279.

Szczepaniak, I. (2018). Dzieje Ziemi Lubońskiej. Historia Lasku, Lubonia i Żabikowa od czasów najdawniejszych do utworzenia Miasta. Luboń: Ośrodek Kultury w Luboniu.

Szczepański, M.S., Śliz, A. (2019). Tożsamość mieszkańców polskich miast. Kilka refleksji socjologicznych. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(4), 13–24.