Zakres i zasięg czasopisma

„Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest systematyczna i wieloaspektowa refleksja nad przekształceniami poetologii wynikającymi ze zmian w naukach filologicznych oraz humanistycznych. W każdym z tematycznych numerów „Forum Poetyki” pojawiają się artykuły w stałych działach. W głównym dziale teorii formułowane są ogólne perspektywy widzenia spraw poetyki dzisiaj. Dział przekładów ma za zadanie rozwinięcie wiedzy o najnowszych koncepcjach poetologicznych za granicą. Ważna część o nazwie „Słownik Poetologiczny” zawiera artykuły na temat znanych zagadnień ujętych ze współczesnej perspektywy oraz wypowiedzi dotyczące problemów nieobecnych w dotychczasowych dykcjonariuszach. Coraz bardziej doniosłe znaczenie praktyk niezbędnych dla wytwarzania wiedzy przyczyniło się do stworzenia działu interpretacji i ćwiczeń, w których pewne formuły poetyki powstają w trakcie pracy analitycznej. Obok niezbędnego przeglądu oraz recenzji aktualnych prac z szeroko rozumianej poetyki proponujemy również dział „Archiwum”, w którym przypominane są nieco lub całkowicie zapomniane koncepcje poetologiczne, gdyż ich zdolności inspirujące dla współczesnej myśli humanistycznej warto poddawać sprawdzeniom.

Proces recenzji

Informacja o praktykach recenzenckich:

1. recenzentami czasopisma „Forum Poetyki” są osoby spoza ośrodka, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.
2. do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki;
3. w przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej;
4. przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model tzw. „double-blind review proces”: autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości;
5. recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

– relacje podległości zawodowej,

– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Polityka otwartego dostępu

 

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zasady etyki

Redakcja „Forum Poetyki” oświadcza, że stosuje procedury zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych i przeciwdziałające przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”:

1. redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
2. redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.);
3. redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Redakcja „Forum Poetyki/Forum of Poetics” informuje, że w swojej praktyce wydawniczej stosuje standardy etyki publikacyjnej COPE. W przypadku pojawienia się podejrzeń w związku z możliwością niedotrzymania przez któregokolwiek z Autorów zasad dobrych praktyk publikacyjnych, Redakcja podejmuje kroki przewidziane w poniższych schematach postępowania. Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów o dokładne zapoznanie z polityką etyki publikacyjnej opracowaną przez Comitee On Publication Ethics pod tym linkiem.

Recenzenci

Prof. USz dr hab. Jerzy Madejski, USz, Polska
Prof. UŚ dr hab. Alina Świeściak, UŚ, Polska
Dr hab. Dorota Kozicka, UJ, Polska
Prof dr hab. Sławomir Buryła, UWM, Polska
Prof dr hab. Piotr Fast, UŚ, Polska
Prof. dr hab. Magdalena Heydel, UŚ, Polska

Historia czasopisma

„Forum Poetyki/Forum of Poetics” powstało w ramach grantu  „Poetyka – nowe perspektywy”,  finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w module badawczym 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013/2014. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz.