„Genologia multimedialna” Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy

Main Article Content

Dariusz Pawelec

Abstrakt

Artykuł omawia koncepcję „genologii multimedialnej” Edwarda Balcerzana, która w zamyśle autora miała być, jako „metafora teraźniejszości”, nazwą  działu semiotyki, analizującego i systematyzującego genologiczne konsekwencje istnienia wielu różnych przekaźników w przestrzeni kultury. Refleksji poddane zostaje pojęcie multimediów w kontekście zaproponowanego zastosowania. Autor szkicu pokazuje projekt Balcerzana na tle jego dotychczasowych propozycji w zakresie genologii oraz korespondencji sztuk, zastanawiając się przy tym nad możliwościami uzupełnienia i rozwinięcia tej koncepcji teoretycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawelec, D. (2016). „Genologia multimedialna” Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy. Forum Poetyki, (4-5), 132-137. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26723
Dział
Archiwum poetologiczne
Biogram autora

Dariusz Pawelec, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dariusz Pawelec (ur. 1965) – profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikował m.in. książki: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty (1992), Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych (1994), Czytając Barańczaka (1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu (1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich (2006), Wirpsza wielokrotnie (2013). Zredagował antologie: Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia ’68 (1990), Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994–2003) (2004, także wydanie słowackie i czeskie), Tropy „Na Dziko”. Postantologia (2019). Opracował edycję utworów Witolda Wirpszy: Sonata i inne wiersze do roku 1956 (2014), Listy z oflagu (2015), Varia. Eseje. Prozy (2016), Sama niewinność. Powieść (2017), Apoteoza tańca (2018), Umieralnia i inne utwory dramatyczne (2019).|Dariusz Pawelec (ur. 1965), professor at the Institute of Literary Studies at University of Silesia in Karowice. He has published the following books: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty [SB’s poetry. Rules and contexts] (1992), Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych [linguists and others. A guide to interpreting modern poetry] (1994), Czytając Barańczaka [reading B.] (1995), Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu [debuts and returns. Reading at the time of a breakthrough] (1998), Świat jako Ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku [the world as you. Polish poetry and its reader in the second half of the 20th century] (2003), Od kołysanki do trenów. Z hermeneutyki form poetyckich [from a lullaby to a lament. From the hermeneutics of poetic forms] (2006), Wirpsza wielokrotnie [W. multiple times] (2013). Editor of the following anthologies: Powiedz prawdę. Antologia poezji pokolenia`68 [tell the truth. Anthology of poetry of ’68 generation] (1990), Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” [dead points. Anthology of “wild” poetry] (1994-2003) (2004, including the Czech and Slovak editions), Tropy “Na Dziko”. Postantologia [“wild” tropes. Post-anthology] (2019). Editor of Wirpsza’s works: Sonata i inne wiersze do roku 1956 [Sonata and other poems before 1956] (2014), Listy z oflagu [Oflag letters] (2015), Varia. Eseje. Prozy [varia. Essays. Prose] (2016), Sama niewinność. Powieść [pure innocence, a novel] (2017), Apoteoza tańca [apotheosis of dance] (2018), Umieralnia i inne utwory dramatyczne [a dying place and other plays] (2019).

Referencje

  1. Balcerzan, Edward. „Poezja jako semiotyka sztuki”. W Pogranicza i korespondencje sztuk, zredagowane przez Teresa Cieślikowska i Janusz Sławiński. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, 1980.
  2. Balcerzan, Edward. Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II. Warszawa, 1988.
  3. Balcerzan, Edward. „Systemy i przemiany gatunkowe w polskiej liryce lat 1918–1928”. W Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, zredagowane przez Hanny Kirchner i Zbigniew Żabicki. II. Wrocław, 1974.
  4. Balcerzan, Edward. „W stronę genologii multimedialnej”. W Genologia dzisiaj, zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Ireneusz Opacki. Warszawa, 2000.
  5. Barańczak, Stanisław. „Od Autora”. W Podróż zimowa. Poznań, 1994.
  6. Czermińska, Ma·lgorzata, i Edward Balcerzan, red. „Granice literatury, granice historii, granice granic”. W Polonistyka w przebudowie, T. 1. Kraków, 2005.
  7. Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 2000.
  8. Kozielecki, Jozef, i Edward Balcerzan. „Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia”. W Humanistyka przełomu wiekow. Warszawa, 1999.
  9. Pawelec, Dariusz. „Sytuacja gatunku – genologia sytuacyjna”. W Od tematu do rematu: przechadzki z Balcerzanem, zredagowane przez Tomasz Mizerkiewicz i Agata Stankowska. Poznań, 2007.
  10. Wysołuch, Seweryna. „Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje”. W Polonistyka w przebudowie, 339–43, 2004