„Genologia multimedialna” Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

gatunki literackie
quasi-rodzaje
genologia multimedialna

Jak cytować

Pawelec, D. (2016). „Genologia multimedialna” Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy. Forum Poetyki, (4-5), 132–137. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26723

Abstrakt

Artykuł omawia koncepcję „genologii multimedialnej” Edwarda Balcerzana, która w zamyśle autora miała być, jako „metafora teraźniejszości”, nazwą  działu semiotyki, analizującego i systematyzującego genologiczne konsekwencje istnienia wielu różnych przekaźników w przestrzeni kultury. Refleksji poddane zostaje pojęcie multimediów w kontekście zaproponowanego zastosowania. Autor szkicu pokazuje projekt Balcerzana na tle jego dotychczasowych propozycji w zakresie genologii oraz korespondencji sztuk, zastanawiając się przy tym nad możliwościami uzupełnienia i rozwinięcia tej koncepcji teoretycznej.

https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26723
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Balcerzan, Edward. „Poezja jako semiotyka sztuki”. W Pogranicza i korespondencje sztuk, zredagowane przez Teresa Cieślikowska i Janusz Sławiński. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, 1980.

Balcerzan, Edward. Poezja polska w latach 1939-1965, cz. II. Warszawa, 1988.

Balcerzan, Edward. „Systemy i przemiany gatunkowe w polskiej liryce lat 1918–1928”. W Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, zredagowane przez Hanny Kirchner i Zbigniew Żabicki. II. Wrocław, 1974.

Balcerzan, Edward. „W stronę genologii multimedialnej”. W Genologia dzisiaj, zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Ireneusz Opacki. Warszawa, 2000.

Barańczak, Stanisław. „Od Autora”. W Podróż zimowa. Poznań, 1994.

Czermińska, Ma·lgorzata, i Edward Balcerzan, red. „Granice literatury, granice historii, granice granic”. W Polonistyka w przebudowie, T. 1. Kraków, 2005.

Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 2000.

Kozielecki, Jozef, i Edward Balcerzan. „Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia”. W Humanistyka przełomu wiekow. Warszawa, 1999.

Pawelec, Dariusz. „Sytuacja gatunku – genologia sytuacyjna”. W Od tematu do rematu: przechadzki z Balcerzanem, zredagowane przez Tomasz Mizerkiewicz i Agata Stankowska. Poznań, 2007.

Wysołuch, Seweryna. „Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje”. W Polonistyka w przebudowie, 339–43, 2004