Między indywidualnym a kolektywnym. Poetyka chorwackiego romantycznego podróżopisarstwa na przykładzie tekstów Antuna Nemčicia Gostovinskiego i Stanka Vraza

Main Article Content

Krystyna Pieniążek-Marković

Abstrakt

Na przykładzie relacji podróżniczych wybranych przedstawicieli chorwackiego romantyzmu w artykule analizowane są zależności między podróżopisarstwem i intymistyką (dziennik podróży, listy z podróży) a dominującymi w tym czasie w Chorwacji ideami wspólnotowymi oraz odrodzeniowymi. Artykuł pokazuje formalne i ideowe podporządkowanie samych wypraw (podróży) oraz publikowanych opisów (podróżopisarstwa) nadrzędnym celom kreacji nowego chorwackiego narodu, nowego języka, nowej literatury. Dziewiętnastowieczne słowianofilstwo zdominowało perspektywę oglądu odwiedzanych terytoriów, spowodowało wejście podróżnika w rolę etnografa i apologety wszystkiego, co słowiańskie, chorwackie, ludowe. Metatekstualne fragmenty dzieł poświęcone zagadnieniom poetyki i funkcji danego tekstu dokumentują postrzeganie gatunku w kategoriach poznawczych, pośredniczących, utylitarnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieniążek-Marković, K. (2018). Między indywidualnym a kolektywnym. Poetyka chorwackiego romantycznego podróżopisarstwa na przykładzie tekstów Antuna Nemčicia Gostovinskiego i Stanka Vraza. Forum Poetyki, (11-12), 36-47. https://doi.org/10.14746/fp.2018.11-12.26804
Dział
Teorie
Biogram autora

Krystyna Pieniążek-Marković, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krystyna Pieniążek-Marković – profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu) , Poznań 2000; wyd. chorwackie: Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagrzeb 2000), „Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990–2010) , Poznań 2011. Redaktor naczelna „Poznańskich Studiów Slawistycznych”. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura chorwacka od romantyzmu po współczesność (ze szczególnym uwzględnieniem okresu przełomów); chorwacki dyskurs pamięciowy i tożsamościowy w testach podróży i narracjach kulinarnych.|Krystyna Pieniążek-Marković is a Senior Professor at the Institute of Slavic Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. She has written the following books: Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu) , Poznan 2000; Croatian edition: Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagreb 2000), “Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990– 2010) , Poznan 2011. She is the Chief Editor of “Poznańskie Studia Slawistyczne.” Her research interests include Croatian literature and culture from the romantic period to the present day, with a special focus on the turn of the century, Croatian discourses on memory and identity in travel literature, and culinary writing.

Referencje

 1. Brešić, Vinko. Hrvatska književnost 19. stoljeća. Zagreb: Alfa, 2015.
 2. Duda, Dean. Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr. Zagreb: Matica Hrvatska, 1998.
 3. Franić, Ante. Hrvatski putopisi romantizma. Zadar: Narodni list, 1983.
 4. Hektorović, Petar, i Marko Grčić. Ribanje i ribarsko prigovaranje. Zagreb: Matica Hrvatska, 1999.
 5. Janion, Maria, i Wydawnictwo Literackie. Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.
 6. Kobylińska, Anna, i Joanna Goszczyńska, red. Czarny romantyzm – przypadek słowacki. Rekonesans. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2011.
 7. Meić, Perina, i Ewa Szperlik. „Romantyzm w historii literatury chorwackiej”. Poznańskie Studia Slawistyczne., nr 1 (2011): 171–88.
 8. Palmotić Dionirić, Jakov, i Johannes Holthusen. Dubrovnik ponovljen. München: W. Fink, 1974.
 9. Pletikosa, Jakov, Josip Lisac, i Mirjana Šokota. Putovanje k Jerozolimu god. 1752. Šibenik: Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić”, 2000.
 10. Rapacka, Joanna. Leksykon tradycji chorwackich. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawn., 1997.
 11. Sapunar Knežević, Andrea, i Marijana Togonal. „Stanko vraz kao folklorist. Vrazov prinos poznavanju hrvatske i slovenske usmene književnosti”. Croatica Croatica et Slavica Iadertina 1, nr 7 (2012): 193.
 12. Zoranić, Petar, i Franjo Švelec. Planine. Zagreb: Zora : Matica hrvatska, 1964