Nadzieje i pułapki interdyscypliny

Main Article Content

Weronika Szwebs

Abstrakt

Tekst jest recenzją książki Andrew Chestermana Reflections on Translation Theory. Selected Papers 1993–2014 (John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2017). Zawiera charakterystykę metody badawczej autora oraz omówienie problematyki poszczególnych artykułów. Szczególny nacisk został położony na opisanie stosunku Chestermana do dyscypliny Translation Studies – lęków, nadziei i postulatów autora związanych z jej kształtem i statusem. Perspektywa wyłaniająca się z książki została skonfrontowana ze stanem badań nad przekładem w Polsce, a widoczne w niej przekonanie o konieczności uspójniania dyscypliny zostało podane w wątpliwość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szwebs, W. (2019). Nadzieje i pułapki interdyscypliny. Forum Poetyki, (14), 106-111. https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26833
Dział
Krytyki
Biogram autora

Weronika Szwebs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Weronika Szwebs – doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Przygotowuje pracę doktorską pod tytułem Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku. Laureatka grantów NCN Preludium i Etiuda. Artykuły, przekłady i współprzekłady publikowała m.in. w „Przekła-dańcu”, „Między Oryginałem a Przekładem”, „Przestrzeniach Teorii” i „Tekstach Drugich”.|Weronika Szwebs – PhD student at the AMU Faculty of Polish and Classical Philology. She is currently working on her PhD thesis titled Translating theoretical discourses in Polish literature at the turn of the 19th and 20th centuries. She has received NCN Preludium and Etiuda grants. Her articles, translations and co-translations have been published in Przekładaniec, Między Oryginałem a Przekładem, Przestrzenie Teorii and Teksty Drugie.

Referencje

  1. Chesterman, Andrew. Reflections on Translation Theory: Selected Papers 1993-2014. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins Publishing Company, 2017