Wójt jako lokalny lider. Wady i zalety reformy gminnej – rozważania prawno-polityczne
PDF

Słowa kluczowe

local government
mayor
term in office
local leader
commune

Jak cytować

Matyjek, S. (2015). Wójt jako lokalny lider. Wady i zalety reformy gminnej – rozważania prawno-polityczne. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(2), 54–76. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.15

Abstrakt

The article focuses on the problem of the mayor as a local leader and describes the reform of the municipal which was introduced in 2002. Thesis in divided into three parts. In the first part author defines mayor as a local leader in the local government. In the second part article describes comparison on the collegiate community board with mayor and also author writes about advantages and disadvantages of this system. Another problem is conflict of the executive and the legislative body. In the following part we can read about limit term mayor in municipalities. The last chapter is reflections and conclusions on the introductions of direct executive authority in polish law and suggestions tending to remove the pathology in relation mayor – the municipal council.

https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.2.15
PDF

Bibliografia

Augustyn Anna, „Przywództwo liderów lokalnych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, Szczecin 2012, Nr 97.

Budzisz Rafał, „Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie”, Samorząd Terytorialny, Warszawa 2007, Nr 1-2.

Budzisz Rafał, Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.

Bujny Jędrzej, Ziemski Krystian, „Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”, Samorząd Terytorialny, Warszawa 2015, Nr 12.

Chmielnicki Paweł, Mączyński Marek, „Komentarz do art. 28a-28f ustawy o samorządzie gminnym”, [w:] Kazimierz Bandarzewski i in., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo „LexisNexis”, Warszawa 2004.

Chmielnicki Paweł, Opinia prawna dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 3834), Warszawa 2011.

Jakubowska Urszula, „Przywództwo polityczne”, [w:] Krystyna Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.

Kasiński Michał, „Oblicza lokalnego przywództwa we współczesnej Europie”, Samorząd Terytorialny, Warszawa 2009, Nr 9.

Kasiński Michał, „Etyczne i polityczno – prawne dylematy samorządu terytorialnego w Polsce”, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Łódź 2009, Nr 2.

Kasiński Michał, Monizm i pluralizm władzy lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Kasiński Michał, „Kształtowanie roli i demokratyczna odpowiedzialność wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako lokalnego przywódcy (aspekty prawne i polityczne)”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, Łódź 2015, Nr 74.

Kasiński Michał, „Powstanie, rozwój i kryzys koncepcji Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) jako lokalnego przywódcy”, Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, Toruń 2015, Nr 47.

Kasiński Michał, „Koncepcja prawna organu wykonawczego gminy w świetle zasady demokracji lokalnej”, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, Przemyśl 2015, Nr 3.

Kowalik Janina, „Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów gmin III kadencji - raport z badań”, Samorząd Terytorialny, Warszawa 2003, Nr 6.

Kowalik Janina, „Wybrani w bezpośrednich wyborach”, Samorząd Terytorialny, Warszawa 2005, Nr 6.

Kulesza Michał, „Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji”, Samorząd Terytorialny, Warszawa 2006, Nr 7-8.

Kurczewski Jacek, Lokalne wzory kultury politycznej, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.

Leoński Zbigniew, Nauka administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Łacek Marta, „Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych”, [w:] Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna (red.), Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Podgórski Karol, „Nowy kształt organów wykonawczych gminy”, Samorząd Terytorialny, Warszawa 2002, Nr 10.

Rabczewska Małgorzata, „Społeczne aspekty bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta”, [w:] Michałowski Stanisław, Kuć-Czajkowska Katarzyna (red.), Przywództwo lokalne i kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Regulski Jerzy, Ograniczenie liczby kadencji nie jest receptą na uczciwość władzy, www.dziennikbaltycki.pl „Dziennik Bałtycki” z dnia 28.07.2010 r., prasa24.pl/gazeta/dziennik-baltycki/2010-07-28,dw.html#

Sidor Monika, Kuć-Czajkowska Katarzyna, „Sukcesy wyborcze prezydentów miast”, [w:] Marczewska-Rytko Maria, Michałowski Stanisław (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

Sielski Jerzy, „Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni)”, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria Res Politicae, Częstochowa 2012, wydanie specjalne.

Sługocki Janusz, Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Swianiewicz Paweł, Gendźwiłł Adam, Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.

Szewc Andrzej, Szewc Tomasz, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Sztompka Piotr, Socjologia, Wydawnictwo „Znak”, Warszawa 2007.

Tabernacka Magdalena, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Żukiewicz Przemysław, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2011.