Republikanizm i liberalizm w świetle idei konstytucjonalizmu. Uwagi o legitymizacji prawa

Main Article Content

Tomasz Bekrycht

Abstrakt

This paper addresses two key issues. The first involves an analysis of the connections between the ideas of republicanism, liberalism and constitutionalism. The second concerns the republican idea of self-determination and, consequently, the issue of the legitimation of law. The first section of the paper puts forward the thesis that constitutionalism can nowadays be understood as the idea of the legitimization of positive law, involving the synthesis of the two key values proclaimed by republicanism and liberalism, namely self-determination and negative freedom. The issue here is that the ideas of self-determination and negative freedom are both counterfactual, and the only area in which they can be synthesized is within the conceptual framework of positive law. The second section of the paper constitutes the justification of this thesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bekrycht, T. (2018). Republikanizm i liberalizm w świetle idei konstytucjonalizmu. Uwagi o legitymizacji prawa. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 26-39. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.2
Dział
Z Korpusu filozoficznoprawnej wiedzy podstawowej
Biogram autora

Tomasz Bekrycht, Uniwersytet Łódzki

Tomasz Bekrycht – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor prac z zakresu metodologii nauk prawnych, ontologii i epistemologii prawa oraz semiotyki i pragmatyki logicznej. Szczególnym obszarem jego zainteresowań i aktywności intelektualnej jest fenomenologia prawa. Laureat nagrody w IV Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Redaktor Serii Wydawniczej Jurysprudencja Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego, Vice-Redaktor czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Redaktor tematycznym (prawo) czasopisma Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR oraz opiekun naukowym Studenckiego Koła Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa działającego przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

 Najważniejsze publikacje:

Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa, Seria Wydawnicza Jurysprudencja (6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ISBN 978-83-7969-586-7, e-ISBN 978-83-7969-587-4.

Aprioryczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-640-5.

Polski przekład: Adolf Reinach, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego (Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes), Aureus, Kraków 2009, ISBN 978-83-60741-18-4.

Logiczne zagadnienia prawoznawstwa [współautorzy: Milena Korycka-Zirk/Karol Dobrzeniecki], TNOiK, Toruń 2014, ISBN 978-83-7285-760-6.

O wartości logicznej normy prawnej, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXIV, Łódź 2011, s. 11-38, ISSN 0081-6841.

On the Possibility of Justifying the Idea of Human Rights [w:] M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K. Cern, Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, Ashgate  2014, ISBN 978-1-4724-4490-5, s. 51-59.

Referencje

 1. Arendt Hannah, Kondycja ludzka, tłum. Anna Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000.
 2. Bekrycht Tomasz, Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa, seria wydawnicza Jurysprudencja nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 3. Habermas Jürgen, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, tłum. Adam Romaniuk, Robert Marszałek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 4. Hart Herbert, Pojęcie prawa, tłum. Jan Woleński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Kant Immanuel, Metafizyka moralności, tłum. Ewa Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 6. Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 7. Kołakowski Leszek, „Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego”, w: idem, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Znak, Londyn 1984, s. 11–24.
 8. Korycka-Zirk Milen, Filozoficznoprawny wymiar kontroli konstytucyjności, TNOiK, Toruń 2017.
 9. Krasnodębski Zdzisław, „Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa?”, w: Jacek Kloczkowski (red.), Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011, http:// www.nowakonfederacja.pl/republikanizm-po-komunizmie-utopia-czy-alternatywa/ [dostęp: 1.03.2018].
 10. Legutko Ryszard, Demokracja i republika, http:// www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=224 [dostęp: 1.03.2018].
 11. Młynarska-Sobaczewska Anna, „Normatywizacja tożsamości zbiorowej w preambułach do konstytucji państw postkomunistycznych”, w: Tomasz Bekrycht (red.), Tożsamość kultury prawnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, s. 104–133.
 12. Tugendhat Ernst, Aufsätze 1992–2000, Suhrkamp, Berlin 2001.
 13. Tugendhat Ernst, Dialog in Leticia, Suhrkamp, Berlin 1997.
 14. Tugendhat Ernst, Wykłady o etyce, tłum. Janusz Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.