Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela
PDF

Słowa kluczowe

human rights
European philosophy of human rights

Jak cytować

Liżewski, B. (2018). Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 206–228. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.9

Abstrakt

This article is devoted to the problem of the obligations of a human and citizen in the Polish constitution. This matter is shown from the philosophy and legal point of you. The aim of the article is to show what influence the philosophy of human rights had on regulating the obligations of human and citizen in the European and Polish law. The main idea is, that the constructions of the provisions in the Polish constitution is the reflection of the European philosophy on human rights. This philosophy is based on the individualization and personalization on the human. Therefore the freedoms and rights are underlined and its obligations are limited. The provisions on the Constitution of the Republic of Poland which concern the obligations agree this philosophy. In the opinion of the author of this article these solutions are not good. All the provisions regulating the obligations of a human and citizen can be called the obligations towards the country. They include, loyalty to the Republic of Poland, observing the Polish law, paying taxis, defending the country and protecting the environment. The authors of the constitution omitted the obligations towards the family and local communities.

https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.9
PDF

Bibliografia

Bieńczyk-Missala Agnieszka (red.), Międzynarodowa Ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

Błachut Michał, „Prawnicze interpretacje praw człowieka”, w: Przemysław Kaczmarek (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 125–138.

Bogdańska Beata, „Kategoria godności jako filozoficzne uzasadnienie współczesnej koncepcji praw człowieka”, w: Ryszard Moń, Andrzej Kobyliński (red.), O prawach człowieka nieco inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 109–126.

Działocha Kazimierz, Obowiązki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. 2: Art. 30–86, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Dworkin Ronald, Biorąc prawa poważnie, tłum. Tomasz Kowalski, przekład przejrzał i wstępem poprzedził Jan Woleński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Kinowska Zofia, Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Infos 2012, nr 22(136), s. 1–4.

Koba Laura, „Dzieje, charakter i treść praw człowieka”, w: Laura Koba, Wiesław Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 13–30.

Koba Laura, „Prawa człowieka w debacie publicznej w okresie transformacji ustrojowej”, w: Julita Agnieszka Rybczyńska, Agnieszka Demczuk (red.), Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 19–39.

Korybski Andrzej, „Funkcje państwa”, w: Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 101–110.

Kosmala-Kozłowska Marta, Dialog Zachód–Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizje i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Liżewski Bartosz, Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (studium teoretycznoprawne), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej, Lublin 2015.

Łopatka Adam, Wstęp do prawoznawstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.

Maritain Jacques, I diritti dell’uomo e la legge natural, Vita e Pensiero, Milano 1991.

Oniszczuk Jerzy, Filozofia i teoria prawa, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Orzeszyna Krzysztof, „Godność ludzka podstawą praw człowieka”, w: Robert Tabaszewski (red.), Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 11–16.

Pacześniak Anna, „Bariery obywatelskości w polskim społeczeństwie po 1989 roku”, w: Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska--Święcicka (red.), Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007.

Piechowiak Marek, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.

Pietrzykowski Tomasz, „Przeszłość i przyszłość filozoficznoprawnej idei praw człowieka”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2013, t. 2, nr 2, s. 212–232.

Podkowik Jan, „Bezpośrednie konstytucyjne granice wolności człowieka”, Państwo i Prawo 2017, nr 8, s. 42–61.

Skrzydło Wiesław (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2010.

Stanisz Piotr, Barankiewicz Tomasz, Barszcz Tomasz, Potrzeszcz Jadwiga, Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Stępień Katarzyna, „Antropologiczno-metafizyczne podstawy praw człowieka”, w: Ryszard Moń, Andrzej Kobyliński (red.), O prawach człowieka nieco inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

Winczorek Piotr, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2008.

Ziembiński Zygmunt, Logiczne podstawy prawoznawstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966.

Zirk-Sadowski Marek, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (Dz.U. z 1966 r. Nr 7, poz. 41).

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XIV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Protokół dodatkowy nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach z dnia 3 maja 2002 r.

Prawa autorskie (c) Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów w tym czasopiśmie, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach CC BY-NC-ND 4.0

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.