Relacje prawo–intymność „ukryte” w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych w Polsce wobec nieokreśloności prawa)
PDF

Słowa kluczowe

intimacy
relations between law and intimacy
constitution
Michel Foucault
Anthony Giddens

Jak cytować

Sut, P. (2018). Relacje prawo–intymność „ukryte” w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (problem instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych w Polsce wobec nieokreśloności prawa). Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 7(1), 229–248. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.10

Abstrakt

The aim of this article is to consider the hypothesis: relations between law and intimacy should be described and reflected also on the basis of concepts emerging in social sciences and philosophy. Traditional methods and categories of jurisprudence are not enough here. Relations between the law and intimacy are „hidden”, for example, in art. 47 and art. 18 Polish Constitution. Particularly interesting is art. 18 with the following text: „Marriage as a union of a woman and a man, family, motherhood and parenthood are under the protection and care of the Republic of Poland”. This provision is the cause of a legal dispute over the admissibility of the institutionalization of partnerships in Poland. The problem of the institutionalization of partnerships concerns, in my opinion, the relations between law and intimacy. These relations should be considered on the basis of the results of sociological and philosophical research. To solve the dispute about the admissibility of the institutionalization of partnerships in the Polish Constitution, works of, among others, Michel Foucault and Anthony Giddens may be valuable. M. Foucault’s ideas have a huge impact on the contemporary scientific understanding of sexuality. A. Giddens created the transformation of intimacy concept. The concept is consistent with the axiology of modern legal culture.

https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.10
PDF

Bibliografia

Bieńko Mariola, Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Cohen Jean L., Regulating Intimacy: A New Legal Paradigm, Princeton University Press, Princeton 2002.

Foucault Michel, Historia seksualności. I. Wola wiedzy. II. Użytek z przyjemności. III. Troska o siebie, tłum. Bogdan Banasiak,

Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995.

Giddens Anthony, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Jakuszewicz Adam, „Wykładnia konstytucji jako proces konkretyzacji”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2014, nr 1(17), s. 73–92.

Karczewska Natalia, „Legal indeterminacy – nieokreśloność prawa w doktrynie amerykańskiej”, Studia Iuridica Toruniensia 2013, t. 12, s. 85–95.

Klimczyk Wojciech, Erotyzm ponowoczesny, Universitas, Kraków 2007.

Klinowski Mateusz, „Moralność, reprodukcja i homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci”, Diametros 2005, nr 5, s. 21–50.

Kościańska Agnieszka, „Antropologiczne badania seksualności i ich zastosowanie”, w: Agnieszka Kościańska (red.), Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 7–17.

Łętowska Ewa, Woleński Jan, „Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r.”, Państwo i Prawo 2013, nr 6, s. 15–40.

Musiał Maciej, Intymność i jej współczesne przemiany. Studium z filozofii kultury, Universitas, Kraków 2015.

Nowicki Marek Antoni, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Orzeszyna Krzysztof, „Nieracjonalność argumentu równości wobec prawa w lobbingu na rzecz zawierania «małżeństw» przez osoby tej samej płci”, Roczniki Nauk Prawnych 2015, t. 25, nr 4, s. 47–67.

Pietrzykowski Tomasz, „Granice naturalizmu – granice nauk prawnych”, w: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Katarzyna Eliasz (red.), Naturalizm prawniczy. Interpretacje, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 48–65.

Smolak Marek, „Wykładnia otoczenia normatywnego konstytucji”, w: Marek Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 39–54.

Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz, Metody prawnicze. Logika. Analiza. Argumentacja. Hermeneutyka, Zakamycze, Kraków 2004.

Sut Paweł, „Uwagi o sprawiedliwości społecznej jako realizowalnym prawnie celu państwa demokratycznego”, Gdańskie Studia Prawnicze 2016, t. 35, s. 399–411.

Weeks Jeffrey, „The Remaking of Erotic and Intimate Life”, Política y Sociedad 2009, vol. 46, núm. 1 y 2, s. 13–25.

Wronkowska Sławomira, „O niektórych osobliwościach konstytucji i jej interpretacji”, w: Marek Smolak (red.), Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 15–38.

Wróbel Agata Jagna, „Małżeństwo osób tej samej płci – sprawa Obergefell v. Hodges i inni”, w: Mariusz Jabłoński (red.), Identyfikacja granic wolności i praw jednostki. Prawnoporównawcza analiza tożsamego przypadku pod kątem praktyki stosowania prawa amerykańskiego i polskiego, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2016, s. 125–141.

Prawa autorskie (c) Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów w tym czasopiśmie, przyznając czasopismu prawo do ich rozpowszechniania na warunkach CC BY-NC-ND 4.0

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.