„Dopalacze” – nieprzewidywalne narkotyki. Problem społeczno-prawny

Main Article Content

Sebastian Matyjek

Abstrakt

 The aim of this article is to present the problem of new psy­choactive substances – designer drugs. New drugs are undoubt­edly a social and legal problem. The existing legal regulations lag behind the producers of designer drugs who use all the avail­able methods to bypass the law, which is a kind of race between criminals and the legislator. In the author’s opinion the current methods used by the Polish legislator are not effective. Prohibi­tion policy has led to the emergence of new deadly agents such as designer drugs. When looking for an answer to the question of how to fight new drugs, we need to look at various instruments, not just the criminal law. According to the author the adoption of a liberal strategy involving the legalization of soft drugs is an effective solution. Legal soft drugs would put an end to the prev­alence of high-risk designer drugs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matyjek, S. (2019). „Dopalacze” – nieprzewidywalne narkotyki. Problem społeczno-prawny. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 8(1), 251-273. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.2.2019.8.1.10
Dział
Filozofia i prawo
Biogram autora

Sebastian Matyjek, Uniwersytet Łódzki

Sebastian Konrad Matyjek, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Referencje

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1999.
 2. Cekiera C., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 3. Di Chiara G., North A.R., „Neurobiology of Opiate Abuse”, Trends in Pharmacological Sciences 1992, no. 13.
 4. Jabłoński P., Malczewski A., Dopalacze – skala zjawiska i przeciwdziałanie, Wydawnictwo Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2014.
 5. Juczyński Z., Narkomania, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 6. Lubecka B., Lubecki M., Pudlo R., „«Dopalacze» – co wiemy o nowych substancjach psychoaktywnych?”, Psychiatria 2018, t. 15, nr 2.
 7. Klinowski M., „Granice odpowiedzialności za posiadanie narkotyków”, Prokuratura i Prawo 2011, nr 3.
 8. Krajewski K., „Czy zalegalizować narkotyki? Wokół debaty amerykańskiej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1992, nr 2.
 9. Krajewski K., „Między prohibicją a legalizacją: holenderski eksperyment w polityce wobec narkomanii”, Państwo i Prawo 1995, z. 5.
 10. Krajewski K., „Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii: ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków”, Alkoholizm i Narkomania 2007, nr 4.
 11. Królikowski M., „Komentarz do artykułów 1–31”, w: Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Kurzępa B., „Komentarz do art. 62”, w: A. Ważny (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 13. Łuczarz K., Muszyńska A., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 14. Marciniak K., „Etymologia i charakterystyka narkotyków”, w: K. Raczkowski (red.), Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 15. Matyjek S., „Czy chcemy legalnych narkotyków?”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2016, nr 76.
 16. Nadzieja-Maziarz A., „Uzależnienie od narkotyków w perspektywie interdyscyplinarnej”, Społeczeństwo i Rodzina 2013, nr 1.
 17. Niewiadomska I., Stanisławczyk P., Narkotyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
 18. Pieczyńska A. „Odpowiedzialność karna za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych”, Prokuratura i Prawo 2019, nr 1.
 19. Pieprzyca E., Skowronek R., Chowaniec C., „Problemy analityczne i interpretacyjne związane z diagnostyką zatruć «dopalaczami»”, Prokuratura i Prawo 2018, nr 3.
 20. Pochrzęst-Motyczyńska A., Dopalacze jak narkotyki, czyli czy można orzec 12 lat więzienia na podstawie rozporządzenia?, Wydawnictwo Wolters Kluwer, www.prawo.pl [dostęp: 14.02.2019].
 21. Reuter P., „Hawks Ascendent: The Punitive Trend of American Drug Policy”, Daedalus 1992, no. 3.
 22. Rogacka-Rzewnicka M., Projekt Opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 26 stycznia 2018 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, www. radalegislacyjna.gov.pl [dostęp: 14.02.2019].
 23. Srogosz T., „Kilka uwag na temat polskiej «wojny z narkotykami»”, Przegląd Prawa Publicznego 2018, nr 12.
 24. Ślusarczyk B., „Zjawisko narkomanii we współczesnym świecie”, Nowe Prawo 1987, nr 9.
 25. Tkaczyk-Rymanowska K., „Problem tzw. dopalaczy i nowych narkotyków w świetle zmian normatywnych do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, Prokuratura i Prawo 2016, nr 9.
 26. Wanat W., Odlot donikąd. Narkotyki i narkomania, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2004.
 27. Warecki K., Dopalacze, Wydawnictwa Encyklopedyczne, Radom 2010.
 28. Zajączkowski K., Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
 29. Zoll A., Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?, www.nawokandzie.ms.gov.pl [dostęp: 20.02.2019].