Zakres i zasięg czasopisma

Prezentacja badań naukowych z zakresu archeologii pradziejowej i średniowiecznej z obszaru Europy oraz orientalnej i antycznej, a także ochrony dziedzictwa archeologicznego. Więcej niż jedna trzecia autorów, którzy publikują w czasopiśmie jest spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiwiecza w Poznaiu (44,4%).

Proces recenzji

Wszystkie nadesłane artykuły o charakterze naukowym podlegają procedurze oceny, zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu wykonanym przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011 r.) Przekazane teksty oceniane są przez Redakcję, a następnie przekazywane są do zrecenzowania, przynajmniej dwóm niezależnym specjalistom z danej dziedziny będącym spoza jednostki. Do publikacji kwalifikowane są jedynie te z manuskryptów, które uzyskały pozytywnie zaopiniowane. Autorzy zostają poinformowani o rezultatach wszczętej procedury oceniania, a także o ewentualnych uwagach

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Redakcja zakłada, że przekazane materiały nie zostały wcześniej opublikowane, ani też nie przedłożono ich do publikacji w innym miejscu. Złożenie manuskryptu musi być zatwierdzone przez wszystkich autorów oraz jednostki, w których dana praca była wykonywana. Od autorów wymagana jest jawność wkładu poszczególnych podmiotów w powstanie manuskryptów, co związane jest z zabezpieczeniem się przed zjawiskiem ghostwriting.

Recenzenci

dr Roksana Chowaniec
prof. dr hab. Bogusław Gediga
dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
dr hab. Michał Kara, prof. nadzw. PAN
prof. dr hab. Janusz Kruk
dr hab. Henryk Mamzer, prof. nadzw. PAN
dr Agnieszka Mączyńska
prof. dr hab. Mykolas Michelbertas
Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Nerudová Ph.D.
prof. dr hab. Jerzy Piekalski
prof. dr hab. Karol Szymczak
dr hab. Anna Zalewska

Sponsors

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Folia Praehistorica Posnaniensia vol. 10/11(2003), vol. 12(2004), vol.13/14(2005), vol.16(2011) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.