Kazimierz Siuchniński - uczony i wychowawca

Main Article Content

Dobrochna Jankowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankowska, D. (2018). Kazimierz Siuchniński - uczony i wychowawca. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 9-13. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.01
Dział
CASIMIRO SIUCHNIŃSKI IN MEMORIAM

Referencje

 1. Effertowa J. 1983 Bibliografia prac Kazimierza Siuchnińskiego, „Sprawozdania Archeologiczne” t. XXXIV, s. 303-305.
 2. Hensel W. 1950 Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 1, Poznań.
 3. Kochanowski M. 2005 Pierwsi rolnicy na Ziemi Kociewskiej - impresja z najnowszych odkiyć archeologicznych, „Folia Praehistorica Posnaniensia” XIII/XIV, s. 147-160.
 4. Kowalenko W. 1938 Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań. Kukawka S.
 5. Kowalenko W. 2005 O Kazimierzu Siuchnińskim - wspomnienie p o latach, „Folia Praehistorica Posnaniensia” XIII/XIV, s. 15-21.
 6. Olczak J., Siuchniński K. 1976 Typologia wczesnośredniowiecznych grodzisk Pomorza Środkowego [Rés. : La typologie des enceintes fortifiées du Haut Moyen áge de Pomeranie ventrale], „Slavia Antiqua” t. 23, s. 11-152.
 7. Siuchniński K. 1958 Kurhan 60 z cmentarzyska w Wartin, pow. Angermiinde (NRD), „Materiały Zachodniopomorskie” t. 2, s. 7-40.
 8. Siuchniński K. 1969 Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu Zachodnim, cz. I: Katalog źródeł archeologicznych, Szczecin.
 9. Siuchniński K. 1972 Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu Zachodnim, cz. II: Opracowanie analityczne [Zusammenfassung], Szczecin.
 10. Siuchniński K. 1974 Zależności między osadnictwem wczesnośredniowiecznym a głównymi elementami fizyczno-geograficznymi na Pobrzeżu Wschodniopomorskim [Zus.: Relationen zwischen dem friihmittelalterlichen Siedlungswesen und physiogeographischen Flauptelementen auf dem Ostpommerschen Küstengebiet], (w:) Studia archaeologica Pomeranica, red. F.J. Lachowicz, Koszalin, s. 189- 214.
 11. Siuchniński K. 1976a Szczecin-Ustowo, stanowisko 1, „Informator Archeologiczny. Badania rok 1975”, Warszawa, s. 51-52.
 12. Siuchniński K. 1976b Śmiardowo Krajeńskie, woj. pilskie, stanowisko I, „Informator Archeologiczny. Badania rok 1975”, Warszawa, s. 52-53.
 13. Siuchniński K. 1979 Kruszki, gm. Łobżenica, woj. pilskie, stanowisko I, „Informator Archeologiczny. Badania 1978”, Warszawa, s. 29.
 14. Siuchniński K. 1980 Dworzakowo, gm. Białośliwie, woj. pilskie, stanowisko 2, „Informator Archeologiczny. Badania rok 1979”, Warszawa, s. 27-28.
 15. Siuchniński K. 1981 Zagadnienie grupy ustowskiej (bricko-ustowskiej) kultury pucharów lejkowatych w Polsce [Sum.: Problems o f the Ustowo Group o f the TRB Culture], (w:) Kultura pucharów lejkowatych w Polsce. Studia i materiały, red. T. Wiślański, Poznań, s. 137—160.
 16. Siuchniński K. 1983a Środowisko fizyczno-geograficzne aglomeracji szczecińskiej, (w:) Dzieje Szczecina, t. 1: Pradzieje Szczecina, red. W. Filipowiak, G. Labuda, Warszawa-Poznań, s. 42-58.
 17. Siuchniński K. 1983b Stosunki kulturowe u ujścia Odry w neolicie i w początkach epoki brązu, (w:) Dzieje Szczecina, t. 1: Pradzieje Szczecina, red. W. Filipowiak, G. Labuda, Warszawa-Poznań, s. 103-278.
 18. Żak J. 1983 Kazimierz Siuchniński, „Sprawozdania Archeologiczne” t. XXXIV, s. 301-303.