Michał Kuściński - pierwszy badacz Gniezdowa

Main Article Content

Maria Magdalena Blombergowa

Abstrakt

The paper presents achievements of Michał Kuściński - the 19 th century antiquarian and meritorious investigator of B yelorussia. Kuściński has initiated regular archaeological excavations o f the Medieval mound cemetery at Gniezdowo, near Smoleńsk. In archaeological literature on history of the Slavs, this site is quoted as one of the most significant places.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Blombergowa, M. M. (2018). Michał Kuściński - pierwszy badacz Gniezdowa. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 29-37. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.04
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Alekseev L.B. 1996 Archeologija i krajevedenije Bełarusi XVI w. - 30-e gody XX w., Mińsk.
 2. Avdusin D.A. 1967 O dutirovke gniezdovskogo kurgana s mećom iz raskopok M.F. Kuscinskogo, (w .) Kultura i isskustvo drevnej Rusi. Sbornik statejvcast prof. M.K. K argera, Leningrad.
 3. Bułkin W.A., Lebedev G.S. 1974 Gnezdovo i Birka (K problem e stanovlenija g o roda), (w:) Kultura srednevekovoj Rusi, red. A.N. Kirpicnikov, P.A. Rappaport, Leningrad, s. 11-17. „Drevnosti”
 4. Bułkin W.A., Lebedev G.S. 1876 t. IV, v. 1, s. 12, 13.
 5. Jasnosz S. 1964 Gniezdowo, (w:) Słownik starożytności słowiańskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 113, 114.
 6. Kirpicnikow A.N. 1961 Meći Kijevskoj Rusi (IX- XI v.v.), „Sovetskaja Archeologija” nr 4.
 7. Kirpicnikow A.N. 1965 D revnejsij russkij p o d p isn o j meć., „Sovetskaja Archeologija” nr 3.
 8. Kruse F. 1842 Necrolivonica o d e r Alterthiimer Liv-Est - und Curlands bis zur Einfurung der Christlichen Religion in den Kaiserlich Russischen Ostsee-Gouvernements, Dorpat.
 9. Kuścińskij M.F. [Kuściński M.] 1865 Opy t archeologićeskich issledovanijam v Lepelskom ujezde, „Vitebskije gubemskije vedomosti”, nr 20.
 10. Kuścińskij M.F. 1871 O kamennych orudijach najdennych b Vitebskoj gub., „Trudy 1 Russkogo Archeologićeskogo Sjezda”, red. A.S. Uvarov, t. I, Moskwa.
 11. Kuścińskij M.F. 1874 Raskopka 7-mi kurganov v Lepelskom ujezde, „Drevnosti” t. IV, prot. 88, s. 54.
 12. Kuścińskij M.F. 1881 Otćot o raskopkie v smoleńsko] gubernii v 1874 g. „Drevnosti” t. IX, vyp. 1.
 13. Kuścińskij M.F. 1893 O posążku znalezionym w p ow ie c ie newelskim, „Wiadomości N umizmatyczno-Archeologiczne” t. II, nr 2, 3, szp. 47, 48.
 14. Kuścińskij M.F. 1894 Wykopalisko m onet, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” t. II, nr 1,2, szp. 186, 187.
 15. Kuścińskij M.F. 1895 Numizmaty wynajdowane w rzece, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” t. U, nr 1, szp. 287, 288.
 16. Tyszkiewicz K. 1868 O kurhanach na Litwie i Rusi Zachodniej. Studium archeologiczne, Berlin.
 17. Uvarova P.S., Borozdin I.N. 1915 Imperatorskoje Moskovskoje Archeologićeskoje ObScestvo v piervyje 50 -le tije ego susćestvovanija (1864-1914), t. II, Moskwa.
 18. B.a. 1892 Broń i narzędzia kamienne ze zb io rów Michała Kuścińskiego, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, t. II, nr 2, 3, szp. 72, 73.
 19. B.a. 1895 Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Numizmatycznego w' Krakowie za lata 1892-1895, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” t. II, nr 4, szp. 1-3.
 20. Zbrodnia 1982 Zbrodnia Katyńska w świe tle dokumentów [z przedmową W. Andersa], Londyn.