Wczesnoneolityczne narzędzia kamienne z Pobrzeża Koszalińskiego

Main Article Content

Jolanta Ilkiewicz

Abstrakt

The article is aimed at analysis and classification of 47 stone tools discovered in the Koszalin Coast (the Baltic Coast), which are taxonomically attributed to the ‘Band’ forms and the early Neolithic-type-so-called ‘Northern’ - axes (‘Walzenbeile’).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ilkiewicz, J. (2018). Wczesnoneolityczne narzędzia kamienne z Pobrzeża Koszalińskiego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 91-115. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.08
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Brandt K.H. 1967 Studien iiber steierne Àxte und Beile der jiingeren Steinzeit und der Steinkupferzeit Nordwestdeutschlands,Hildesheim.
 2. Czerniak L. 1980 Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach [Sum.: The development of the Late Band Pottery Culture in Kujawy], Poznań.
 3. Czerniak L. 1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach [Sum.: Early and middle period of the neolithic in Kuiavia], Poznań 1994.
 4. Czerniak L., Kabaciński J. 1997 The Ertebolle Culture in Southern Baltic Coast, (w:) The Built Environment of Coast Areas During the Stone Age, red. D. Król, Gdańsk, s. 70—79.
 5. Galiński T. 1990 Zespoły typu Tanowo. Zachodniopomorski Ekwiwalent ugrupowania Ertebelłe-Ełlerbek-Lietzow [Zus.: Die Fundplàtze vom Typ Tanowo. Das westpommersche Equvalent der Komplekse Ertebolle-Ellerbek-Lietzow], „Materiały Zachodniopomorskie” t. XXXIII (1987), s. 53-122.
 6. Galiński T. 1992 Obozowiska mezolityczne iprotoneołityczne na stanowisku w Tanowie badane w latach 1989—1991 [Zus.: Mesolithische und protoneolithishe Lagerplàtze auf der Fundstelle in Tanowo untersuchtin denJahren 1989-1991], „Materiały Zachodniopomorskie” t.XXXVIII, s. 53-122.
 7. Galiński T. 1992a Uwagi na temat mezolitu ceramicznego i neolitu strefy leśnej na niżu polskim [Zus.: Bemerkungen zur Frage des keramischen Mesolithikums und des Neolithikums der Waldzone in der Polnischen Niederung], „Archeologia Polski” t. XXXVI (1991), z. 1-2, s. 5-71.
 8. Grygiel R. 1976 Osady kultuiy ceramiki wstęgowej rytej w Brześciu Kujawskim kolo Włocławka [Sum.: Settlements of the Linear Pottery (Danubian) Culture at Brześć Kujawski near Włocławek], „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna” t. 23, s. 5-114 (aneks: Narzędzia kamienne kultur ceramiki wstęgowej z Brześcia Kujawskiego [Sum.: Appendix, Stone implements of the Danubian Cultures at Brześć Kujawski], s. 102-111).
 9. Ilkiewicz J. 1989 From Studies on Cultures o f the 4 Millenium BC in the Central Part o f the Polish Coastal Area, „Przegląd Archeologiczny” t. 36, s. 17-55.
 10. Ilkiewicz J. 1997 From Studies on Ertebolle Type Cultures in the Koszalinian Coastal Area (Dąbki 9, Koszalin-Dzierżęcino 7), (w:) The Built Environment o f Coast Areas During the Stone Age, red. D. Król, Gdańsk, s. 50-65
 11. Ilkiewicz J. 1998 Osiedla proto- i wczesnoneolityczne na stanowisku 7 w Koszałinie-Dzierżęcinie [Zus.: Die profound friihneolithische Siedlungen auf der Fundstelle 7 in Koszalin-Dzierżęcino], „Acta Archaeologica Pomoranica” I, Szczecin, s. 41—51.
 12. Ilkiewicz J. 2001 Nieznane groby megalityczne w Dolinie Radwi (Mostowo, gm. Manowo, stanowiska 1 i 2), „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” t. 23, s. 147-153.
 13. Ilkiewicz J. 2001a Topór kamienny z mierzei jeziora Kopań (Kopań, gm. Darłowo, stanowisko 31), „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” t. 23, s. 155-161.
 14. Jankowska D.1989 Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neołityzacji [Zus.: Gemeinschaften des siidwestlichen Ostseeraums in der Neolithisierungszeit], Poznań.
 15. Janocha H., Lachowicz FJ. 1972 Z pradziejów ziemi białogardzkiej, (w:) Dzieje ziemi białogardzkiej, red. A. Czarnik, Poznań, s. 25-70.
 16. Kleist D. 1955 Die urgeschichtlichen Funde des Kreises Schlawe, „3. Beiheft zum Atlas der Urgeschichte”, Hamburg.
 17. Kleist D. 1969 Die steinzeitlichen Funde des Kreises Schlawe, Pommersche Funde und Ausgrabungen aus den 30-er und 40-er Jahren, „11. Beiheft zum Atlas der Urgeschichte”, Hamburg.
 18. Kobusiewicz M. 1999 Ludy lowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski [Sum.: Hunting-Gathering Societies of North-Western Poland], Poznań.
 19. Kondracki J. 1980 Geografìa fizyczna Polski, Warszawa.
 20. Krzyszowski A. 1981 Kultury neolityczne w dorzeczu dolnej i środkowej Parsęty (maszynopis pracy magisterskiej w archiwum działu archeologicznego Muzeum w Koszalinie).
 21. Kunkel O. 1932 Einige Neujunde aus Pommern (Eine ostpreussische Felssteibeile aus Hinterpommern), „Mannus” Bd. 24, s. 270-279.
 22. Kunkel O. 1934 Die Bandkeramik in Pommern, „Germania” Jh. 18, s. 173-178.
 23. Kunkel O. 1938 Urgeschichte. Zugleich Bericht des Vertrauensmannes fü r die Kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer in Pomern, „Baltische Funde” N.F., Bd. 40, s. 310-336.
 24. Siuchniński K. 1969 Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu Zachodnim, cz. I: Katalog źródeł archeologicznych [Vorbemerkungen], Szczecin.
 25. Siuchniński K. 1972 Klasyfikacja czasowo-przestrzenna kultur neolitycznych na Pomorzu Zachodnim, cz. II: Opracowanie analityczne [Zusammenfassung], Szczecin.
 26. Vencí S. 1960 Kamenné nastroje prvnich zemédélcù ve strédni Europe, „Sbornik Narodniho Muzea v Praze” vol. 14, nr 1-2, s. 1-91.
 27. Wierzbicki J. 1999 Łupawski mikroregion osadniczy ludności kultury pucharów lejkowatych [Zus.: Łupawa-Siedlungsmikroregions der Bevòlkerung der Trichterbecherkultur], Poznań.
 28. Witt W. 1969 Ubersicht iiber die urgeschichtlichen Epochen des Kreises Stolp, (w:) Pommersche Funde und Ausgrabungen aus den 30-er und 40-er Jahren, Hamburg, Hrsg. H.J. Eggers, s. 105-119.
 29. Wiślański T. 1969 Podstawy gospodarcze plemion neolitycznych w Polsce północno-zachodniej [Sum.: Economic Basis of Neolithic Tribes in North-Western Poland], Wrocław-Warszawa-Kraków.
 30. Wiślański T. 1970 Uwagi o kulturze ceramiki wstęgowej rytej w Polsce północno-zachodniej [Sum.: Some remarks on the Linear Band Pottery Culture in northwestern Poland], (w:) Z badań nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej, Kraków, s. 29-36.
 31. Zápotocká M. 1970 Die Stichbandkeramik in Bóhmen und Mitteleuropa, (w:) Die Anfange des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa, Fundamenta, R.A, Bd. 3, Koln-Wien.