The Kleczew enclave of the Kujavian long barrows. An overview

Main Article Content

Krzysztof Gorczyca

Abstrakt

The article is aimed at general overview o f the long barrows o f the Funnel Beaker Culture discovered in the Kleczew vicinity, Konin district. These tombs are largely destroyed and thus presented analysis is mostly based upon archive materials. According to accounts from the early half of the 19th century, there were 150 tombs in this area. Only 22 of them can be localised at present.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gorczyca, K. (2018). The Kleczew enclave of the Kujavian long barrows. An overview. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 117-131. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.09
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Chmielewski W. 1952 Zagadnienie grobowców kujawskich w świetle ostatnich badań [Rés.: Le problème des sepultares de Cuyavie dans la lumière de recentes études], Łódź.
 2. Gorczyca K. 1976 Obrządek pogrzebowy ludności kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu, Poznań (maszynopis pracy magisterskiej w bibliotece Instytutu Prahistorii UAM).
 3. Gorczyca K. 1981 Grobowiec kujawski w Zberzynie, woj. konińskie [Sum. : Kuiavian grave at Zberzyn, voiv. of Konin], „Fontes Archaeologici Posnanienses” t. 30, s. 1—20.
 4. Gorczyca K. 1989 Funnel beaker culture, eastern group, classical Wiórek (III) phase. Zberzyn. gm. Kleczew, woj. Konin, site 3a, kuyavian long barrow IV, „Przegląd Archeologiczny” t. 36, s. 245-246.
 5. Gorczyca K., Łukaszewski A. 1985 Kopydlowo, gm. Wilczyn, woj. konińskie, Stanowisko 6, „Informator Archeologiczny. Badania
 6. rok 1984”, Warszawa, s. 25.
 7. Gorczyca K., Łukaszewski A. 1986 Kopydlowo, gm., Wilczyn, woj. konińskie, Stanowisko 6, „Informator Archeologiczny. Badania rok 1985”, Warszawa, s. 21-22.
 8. Jażdżewski K. 1936 Kultura pucharów lejkowatych w Polsce Zachodniej i Środkowej [Zus.: Die Trichterbecherkultur
 9. in West- und Mittelpolen], Poznań.
 10. Kolberg O. 1867 Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrządy, gusla, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Kujawy, cz. I, Warszawa.
 11. Kolberg O. 1964 Dzieła wszystkie, t. 23: Kaliskie, Wrocław - Poznań (reedycja).
 12. Krygowski B. 1961 Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, cz. I. Geomorfologia, Poznań.
 13. Olczak J. 1957 Zberzynek, „Z otchłani wieków” t. XXIII, z. 4, s. 219-221.
 14. Piontek J., Weber A. 1987 Bezkomorowe grobowce megalityczne na Pomorzu Środkowym - próba interpretacji [Sum.: The unchambered megalithic long barrows in the Middle Pomerania, Poland - an interpretation], „Folia Praehistorica Posnaniensia” t. II, s. 13-34.
 15. Raczyński E. 1843 Wspomnienia Wielkopolski, t. 2, Poznań.
 16. Renfrew C. 1979 Problems in European Prehistory, London.
 17. Studziński A. 1967 Znaleziska archeologiczne powiatu konińskiego i jego okolicy. Zebrał w latach 1943-1967 Antoni Studziński (rękopis w archiwum Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Koninie).
 18. Tetzlaff W. 1961 Grobowce kultury pucharów lejkowatych ze Zberzynka, pow. Konin i Obalek, pow. Kolo [Rés.: Les tombeaux de Couyavie à Zberzynek, dist. de Konin et Obalki, dist. de Koło], „Fontes Archaeologici Posnanienses” t. XII, s. 4CM7.
 19. Wierzbicki J. 1992 Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie woj. Słupsk, stanowisko 2. Obrządek pogrzebowy grupy łupawskiej [Zus.: Gràberfeld der Trichterbecherkultur in Łupawa, Woi. Słupsk, Fundstelle 2], Poznań.
 20. Wierzbicki J. 1998 Dynamiczny model łupawskiego mikroregionu osadniczego (ŁMO) ludności kultury pucharów lejkowatych [Zus.: Das dynamische Model Łupawer Siedlungsregion von Bevòlkerung der Trichterbecherkultur], „Acta Archaeologica Pomeranica”, s. 53-67.
 21. Wiślański T. 1958 Sprawozdanie z prac ratunkowych w Zberzynie w pow. konińskim, „Przegląd Archeologiczny” t. X, s. 317-325.