Ornament sznurowy na ceramice ludności kultury amfor kulistych z Poznania-Nowego Miasta (stan. 314)

Main Article Content

Andrzej Michałowski
Andrzej Sikorski

Abstrakt

The article discusses a corded decoration on pottery from the Amphorae Globular Culture seasonal camp. Analysis of impressions on the pot outer surfaces revealed that this characteristic motif was produced by a simple textile template. Fragments of a five-stranded cord (S/3S/2Z) - certainly not a two-stranded one - were sewn on a net 'band' (item of a sprang type). This technique guaranteed a precise layout and space between particular impressions (ca. 2 mm each) on a soft amphorae (?) surface irrespective of an angle of ornament placements and decorative element joints.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michałowski, A., & Sikorski, A. (2018). Ornament sznurowy na ceramice ludności kultury amfor kulistych z Poznania-Nowego Miasta (stan. 314). Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 175-185. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.13
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M. 1998 Sieć powiązań genetycznych społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego na Kujawach [Sum. The network of genetic ties of the Kujawy branch of the Trzciniec Cultural Circle], (w:) „Trzciniec" - system kulturowy czy interkulturowy proces? (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), Poznań, s. 121-134.
 2. Czerniak L. 1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400-3650p.n.e. [Sum.: Early and Middle Period of the Neolithic in Kuiavia], Poznań. Hald M.
 3. Czerniak L. 1950 Olddanske tekstiler. Komparative Tekstil- ogDragthistoriske Studierpaa Grundlag a f Mosefund og Gravfund fra Jernalderen [Sum. Ancient Danish textiles], Kobenhavn. FI ayes J.W.
 4. Czerniak L. 1977 Some Etruscan Textile Remains in the Royal Ontario Museum, (w:) Studies in Textile History (ed. V. Gervers), Ontario, s. 144-148.
 5. Hołubowicz W. 1950 Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi, Toruń.
 6. Hołubowicz W. 1965 Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, „Studia Archeologiczne” t. I.
 7. Kamińska J., Nahlik A. 1958 Włókiennictwo gdańskie w X -XIII wieku [Sod. Gdanskaja tekstilnaja promyszlennost’ X-XIII viekov], Łódź.
 8. Kłoczko L.S. 1998 Żenskij kostium v Pravobiereznoj Ukrainie po materiatam ukraszenija tszinieckoj i komarovskoj kultur [Sum.: Women’s clothes in the Right-Bank Ukraine as reconstructed on the basis of the Komarowo and Trzciniec Cultures], (w:) „Trzciniec” — system kulturowy czy interkulturowy proces? (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), Poznań, s. 329-336.
 9. Kośko A. 1981 Udziałpołudniowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych [Zus.: Beitrag der siid-osteuropàischer Kulturvorlagen zur Entwicklung der Tieflandgesellschaften der Trichterbecherkultur. Die Mątwy-Gruppe], Poznań.
 10. Kurzawa J. 2001 Zagadnienie najwcześniejszych fa z kultury ceramiki sznurowej na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
 11. Problem tła genetycznego społeczności kultury pucharów lejkowatych, Poznań.
 12. Łaszczewska T. 1965 Pradzieje włókiennictwa. Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, red. J. Kamińska i I. Tumau, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 21-53.
 13. Maik J. 1988 Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego ze średniowiecza [Sum.: The textiles of Pomerania in the Roman Period and in the Middle Ages], Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 14. Makarowicz P. 1998 Kujawski nurt trzcinieckiego kręgu kulturowego - podstawy taksonomiczne [Sum.: Taxonomic foundations of the Cuiavian variety of the Trzciniec Cultural Circle], (w:) „Trzciniec ” - system kulturowy czy interkulturowy proces? (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), Poznań, s. 33-60.
 15. Makkay J. 1998 Textile impressions and related finds of the Early Neolithic Kòròs culture in Hungary. With an Appendix: The ritual spinning, Budapest.
 16. Malinowski T. 1985 Wielkopolska w otchłani wieków, Poznań.
 17. Michałowski A., Rogalski B., Żółkiewski M. 2001 Sprawozdanie z archeologicznych nadzorów wyprzedzających, wykonanych w roku 2001 na trasie
 18. autostrady A2 (obwodnica Poznania), Poznań (maszynopis).
 19. Moszyński K. 1967 Kultura ludowa Słowian. Kultura materialna, t. I, Warszawa.
 20. Munsell 1973 Munsell Soil Color Charts, Baltimore.
 21. Müller D.W. 1999 Petroglyphen aus mittełneolithischen Grabem von Sachs en-Anhalt. Herkunft, Datierung und Bedeutung, „Studien zur Megalithik. Forschungsstand und ethnoarcháologische Perspektiven” (Hrsg. K.W. Beinhauer, G. Cooney, Ch.E. Guksch, S. Kus), Mannheim-WeiBbach, s. 199-214.
 22. Seiler-Baldinger A. 1994 Textiles a classification of techniques, Bathurst.
 23. Sikorski A. 2001 Analiza pozostałości tekstyliów z później epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Konina-Grójca [Sum.: Analysis of textile traces from the Late Bronze and Early Iron Periods from Konin-Grójec], „Sprawozdania Archeologiczne” t. 53, s. 377-389.
 24. Sikorski A. 2003 Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. I [Sum.: An analysis of fabrics impressions on pottery from the 9th to 11th century from Góra, site 1, Pobiedziska commune. Wielkopolska voivodeship], „Folia Praehistorica Posnaniensia” t. X/XI, s. 243-254.
 25. Szmyt M. 1994 Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach [Sum. Communities of the Globular Amphora Culture in Kuiavia], Poznań.
 26. Turnau I. 1979 Historia dziewiarstwa europejskiego do początku XIX wieku [Sum. : The history of knitting in Europe till the begonning of the 19th century], Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 27. Turnau I. 1987 Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego odXII do XVIII w. [Sum. The history of European textile for dress between thirteenth and eighteenth centuries], Wroclaw-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź.
 28. Wiślański T. 1964 Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej [Sum. Globular Amphorae Culture inNorth-Western Poland], Wroclaw-Warszawa-Kraków.
 29. Wiślański T. 1979a Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. II: Neolit (red. W. Flensel, T. Wiślański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 261-299.
 30. Wiślański T. 1979b Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. II: Neolit (red. W. Hensel, T. Wiślański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 164-260.