Pierwsze odkrycie grobu rowkowego z okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce (Konarzewo, pow. Poznań ziemski, stan. 5)

Main Article Content

Tadeusz Makiewicz
Wojciech Kaczor

Abstrakt

The article presents a discovery of the first grooved burial, rectangular in section, from the Great Poland. It is an urn burial with multiple interments; two urns with remains of three individuals are associated with a groove. Four clusters of cremated bones composed of remains of five individuals were placed directly above. Depending upon chosen interpretation, it was a burial of three or eight individuals. The burial has been dated back to the second half of the 5th century AD. It is a manifestation of transformations in the domain of burial rites in the last phase of the Przeworsk culture. They resulted in increasingly atypical and archaeologically indefinable forms of the burial rite. The burial was placed in the west edge of the settlement composed of hall houses made of a post construction, which was founded in the years 340-352 AD. A well cemetery with cremation burials was also discovered at this site. This was a settlement complex composed of a large settlement and at least two cremation cemeteries. It is the first complex of this type in the Przeworsk culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Makiewicz, T., & Kaczor, W. (2018). Pierwsze odkrycie grobu rowkowego z okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce (Konarzewo, pow. Poznań ziemski, stan. 5). Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 245-267. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.17
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Gedl M. 1985a Obiekty rowkowe na cmentarzysku z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w południowej Polsce, I [Zus.: Grabenobjekte aus der La Tene- undder friihen Kaiserzeit in Siidpolen. I], „Przegląd Archeologiczny” t. 32, s. 157—186.
 2. Gedl M. 1985b Obiekty rowkowe na cmentarzysku z okresu lateńskiego i wczesnego okresu rzymskiego w południowej Polsce, II [Zus.: Grabenfòrmige Objekte aus der La Tene - und der friihen Kaiserzeit in Siidpolen. II], „Przegląd Archeologiczny” t. 33, s. 159-190.
 3. Gedl M. 2002 Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. Okres staropolski, t. 1, Częstochowa, s. 57-95.
 4. Gedl M., Ginter B., Godłowski K. 1970 Pradzieje i wczesne średniowiecze dorzecza Liswarty, cz. 1 [Sum.: Prehistory and the Early Middle Ages in the Liswarta River Basin, Part I], Katowice.
 5. Gedl M.,1971 Pradzieje i wczesne średniowiecze dorzecza Liswarty, cz. 2 [Sum. : Prehistory and the Early Middle Ages in the Liswarta River Basin, Part II], Katowice.
 6. Godłowski K. 1964 Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Opatowie, pow. Kłobuck w 1962 roku [Sum.: Report on the Excavations at Opatów, District of Kłobuck, in 1962], „Sprawozdania Archeologiczne” t. 16, s. 142-148.
 7. Godłowski K. 1969 Kontynuacja badań wykopaliskowych w dorzeczu Liswarty (Rybno1 Żabieniec, Opatów) [Sum.: Continued Excavations in the Liswarta Basin (Rybno, Żabieniec, Opatów)], „Sprawozdania Archeologiczne” t. 21, s. 135-152.
 8. Godłowski K. 1972 Badania na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Kryspinowie [Sum.: Investigations of the Cemetery of the Roman Period of Kryspinów, Cracow District], „Sprawozdania Archeologiczne” t. 24, s. 129-148.
 9. Godłowski K. 1981 Kultura przeworska, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. V: Późny okres lateński i okres rzymski, red. J. Wielowiejski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 57-135.
 10. Goslar T. 2004 Raport z wykonania datowań C-14 w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, Numer Projektu 444/04 (maszynopis ekspertyzy).
 11. Kaczanowski P., Kozłowski J.K. 1998 Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków.
 12. Kaczor W. 2003 Archeologiczne badania ratunkowe na wielokulturowym stanowisku nr 5 (A 2-135) w Konarzewie, pow. poznański, woj. wielkopolskie [Zus.: Archàologische Rettungsausgrabungen auf dem Mehrkulturfundstelle Nr. 5 (A2-135) in Konarzewo, Kreis Poznań, Woj. Wielkopolskie], „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 6, s. 293-299.
 13. Koperski A. 1972 Badania archeologiczne w Trójczycach,pow. Przemyśl, w latach 1967—1970 [Sum.: Excavations at Trójczyce, Przemyśl District, in 1967-1970], „Sprawozdania Archeologiczne” t . , s. 299-306.
 14. Krąpiec M. 2002 Wyniki analizy dendrochronologicznejprób drewna z badań na trasie autostrady A-2 (Konarzewo
 15. st. 5 i Slugocinek, st. 13) (maszynopis opracowania).
 16. Makiewicz T. 2005a Die Entdeckung einer neuen Kategorie der Keramik aus der Vólkerwanderungszeit in Grofipolen, (w: ) Festschrift Rosemarie Miiller, Erganzungsband der Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 42, Berlin-New York.
 17. Makiewicz T. 2005b O tak zwanej ..ceramicepóźnośredniowiecznej ’’ w Polsce [Zus.: Zur sogenannten „pseudomittelalterlichen Keramik” in Polen], „Archaeologia Historica Polona” t. 15 (w druku).
 18. Miłosz E. 2004 Analiza antropologiczna materiałów kostnych z Konarzewa (ob. 1868) (maszynopis opracowania).
 19. Pazda S. 1980 Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku [Zus.: Studien iiber die Entwicklung und lokale Differenzierung der Przeworsk - Kultur in Niederschlesien], Wrocław.
 20. Piontek J. 1976 Proces kremacji i jego wpływ na morfologię kości w świetle wyników badań eksperymentalnych [Sum.: The Process of Cremation and its Influence on the Morphology of Bones in the Light of Results of Experimental Research], „Archeologia Polski” t. 21, s. 255-277.
 21. Piontek J.2002 Wpływ procesu kremacji na morfologię kości szkieletu ludzkiego. Wyniki badań eksperymentalnych, (w:) Popiół i kość. Funeralia lednickie 4 (red. J. Wrzesiński), Sobótka - Wroclaw.
 22. Prinke D., Przybył A., Chachlikowski P., Kabaciński P. 2002 Obiekt kultury pucharów lejkowatych (39) w Szczuczynie, gm. Szamotuły, stan. 5 - na tle wstępnych wyników badań stanowiska wielokulturowego, (w:) Badania archeologiczne ziemi szamotulskiej, cz. I, red. H. Machajewski, R. Pietrzak, Poznań, s. 7—44.
 23. Szydłowski J. 1963 Cmentarzysko późnorzymskie w Izbicku, pow. Strzelce Opolskie [Zus.: Spàtròmische Grabstàtten in Izbicko, Kr. Strzelce Opolskie], „Silesia Antiqua” t. 5, s. 106-141.
 24. Szydłowski J. 1974 Trzy cmentarzyska typu dobrodzieńskiego, Tablice, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” t. 5, Bytom.