Pierwsze dendrodaty z białogardzkiego grodziska

Main Article Content

Eugeniusz Cnotliwy

Abstrakt

Settlement phases of the Białogard stronghold, excavated in the years 1970-1972, have been dated by pottery typology so far. These dates, in particular those from the earliest phases, have been recently questioned. Twelve wooden samples from well preserved wooden constructions from the sixth phase of the stronghold fortification were taken in 1991 from a section of the former trench. The following dates of truncation were obtained: 878-892 and 902/903 AD. Pottery chronology of the sixth phase gave 25 years older dates. There are still no precise dates from the earliest phases of occupation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cnotliwy, E. (2018). Pierwsze dendrodaty z białogardzkiego grodziska. Folia Praehistorica Posnaniensia, 13, 271-278. https://doi.org/10.14746/fpp.2005.13.19
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Cnotliwy E. 1982 Białogard - gród wczesnopolski [Zusammenfassung], Koszalin.
 2. Cnotliwy E. 1986 Chronologia ceramiki i nawarstwień wczesnośredniowiecznego Białogardu, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim [Zus.: Chronologie der Keratnik und der Auflagerungen friihmittelalterlicher Burg Białogard], Warszawa, s. 146-169.
 3. Cnotliwy E. 1999 Białogard i okolice we wczesnym średniowieczu, (w:) Białogard 1299-1999. Studia z dziejów miasta, Koszalin-Białogard, s. 71-93.
 4. Cnotliwy E. 2000 Białogard w VII-XIII wieku w świetle badań archeologicznych, (w:) Białogard przez wieki, Koszalin, s. 13-24.
 5. Cnotliwy E., Rogosz R. 1983 Źródła archeologiczne oraz ich wstępna analiza funkcjonalna. Wykop IV. Wykop V. Wykop VI. Wykop VII. Wykop VIII, (w:) Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, red.
 6. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 79-196.
 7. Dulinicz M. 2001 Kształtowanie się Słowiańszczyzny północno-zachodniej [Zus.: Die Herausbildung der Nordwestslawen. Archàologische Studien], Warszawa.
 8. Łosiński W. 1972 Początki wczesnośreniowiecznego osadnictwa w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.) [Zus.: Die Anfánge der frühmittelalterlichen Burgbesiedlung in unteren Parsęta-Flussgebiet], Wrocław.
 9. Łosiński W. 1991 Hasło Menkendorf (w:) Słownik starożytności słowiańskich, t. 8, red. A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki, Wrocław - Warszawa - Kraków, s. 435—349.
 10. Łosiński W. 2000 Osadnictwo plemienne w dorzeczu Parsęty we wczesnym średniowieczu, [Zus.: Stammessiedlung in Persantegebiet in Frühmittelalter], (w:) Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg, s. 13-22.
 11. Nekanda-Trepka J., Wilgocki E., Ober M. 2001 Studium ochrony i zagospodarowania zabytkowego zespołu architektoniczno-budowlanego „Zamek w Białogardzie", Szczecin (maszynopis w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego Pomorza Zachodniego w Szczecinie).
 12. Sikorski A. 1987 [ree.] E. Cnotliwy, Białogard - gród wczesnopolski, Koszalin 1982, „Folia Praehistorica Posnaniensia” t. 1, s. 206-209.
 13. Słownik 1988 Hasło Białogard, (w:) Słownik starożytności słowiańskich, t. 7, red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk—Łódź, s. 444-445.
 14. Ważny T. 2002 Analiza dendrochronologiczna drewna z Białogardu (maszynopis w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego Pomorza Zachodniego w Szczecinie).