Dystrybucja i rola sztyletów krzemiennych wśród społeczności grupy kościańskiej kultury unietyckiej – analiza typologiczno-chronologiczna materiałów z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz studium przypadku znaleziska z Bronikowa (gm. Śmigiel)

Main Article Content

Sebastian Teska
Katarzyna Pyżewicz
Piotr Majorek

Abstrakt

The article focuses on the matter of significance of flint daggers on the area settled by Early Bronze Age societies connected with Únětice Culture Kościan Group. Analytical part is separated into two sections. The first is a case study of a stray find from Bronikowo (com. Śmigiel) and the second involve typological analysis of flint daggers from western part of Polish Lowlands. Results gathered give an overview of an issue propounded in a title.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teska, S., Pyżewicz, K., & Majorek, P. (2019). Dystrybucja i rola sztyletów krzemiennych wśród społeczności grupy kościańskiej kultury unietyckiej – analiza typologiczno-chronologiczna materiałów z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz studium przypadku znaleziska z Bronikowa (gm. Śmigiel). Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 169-188. https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.08
Dział
STUDIA – DYSKUSJE

Referencje

 1. Agthe, M. 1989 Bemerkungen zu Feuersteindolchen im nordwestlichen Verbreitungsgebiet der Aunjetitzer Kultur. Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege (t. 33, s. 15–114). Berlin: VEB Deutcher Verlag der Wissenschaften.
 2. Apel, J. 2001 Daggers Knowledge & Power: The Social Aspects of Flint-dagger Technology in Scandinavia 2350–1500 Cal BC. Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University.
 3. Balcer, B. 1983 Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 4. Budziszewski, J. 2015 Lithic arrowheads from the Bruszczewo settlement. W: J. Czebreszuk, J. Müller, M. Jaeger, J. Kneisel (red.), Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people (s. 243–248). Poznań – Bonn: Wydawnictwo Naukowe UAM– Dr. Rudolf Habelt GmbH.
 5. Callahan, E. 1996 The Basics of Biface Knapping in the Fluted Point Tradition. A Manual for Flintknappers and Lithic Analysis (Third Edition). Lynchburg, VA: Piltdown Productions.
 6. Czebreszuk, J., Jaeger, M., Müller, J., Kneisel, J. 2015 Metal finds. W: J. Czebreszuk, J. Müller, M. Jaeger, J. Kneisel (red.), Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people (s. 227–234). Poznań – Bonn: Wydawnictwo Naukowe UAM – Dr. Rudolf Habelt GmbH.
 7. Czebreszuk, J., Kozłowska-Skoczka, D. 2008 Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
 8. Czebreszuk, J., Müller, J., Jaeger, M., Kneisel, J. 2015 Absolute chronology of settlement. W: J. Czebreszuk, J. Müller, M. Jaeger, J. Kneisel (red.), Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people (s. 39–52). Poznań – Bonn: Wydawnictwo Naukowe UAM – Dr. Rudolf Habelt GmbH.
 9. Dmochowski, P. 2006 A new classification of erratic flint from western Poland. W: A. Wiśniewski, T. Płonka, J. M. Burdukiewicz (red.), The Stone: Technique and Technology (s. 217–226). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, SKAM Stowarzyszenie Krzemieniarskie.
 10. Dziewanowski, M. 2016 O zróżnicowaniu surowców krzemionkowych na terenie Pomorza Zachodniego. Przyczynek do klasyfikacji surowców krzemionkowych ze strefy dolnoodrzańskiej. W: W. Borkowski, B. Sałacińska, S. Sałaciński, Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w „Mądralinie” w Otwocku, 18–20 października 2010 (s. 65–78). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
 11. Frieman, C. 2012 Flint Daggers, Copper Daggers, and Technological Innovation in Late Neolithic Scandinavia. European Journal of Archaeology, 15(3), 440–464.
 12. Frieman, C., Eriksen, B. V. (red.) 2015. Flint Daggers in prehistoric Europe. Oxford & Philadelphia: Oxbow Books.
 13. Gijn, A. van, 2010 Not at all obsolete! The use of flint in the Bronze Age Netherlands. W: B. V. Eriksen (red.), Lithic technology in metal using societies. Proceedings of a UISPP Workshop, Lisbon, September 2006 (s. 45–60). Højbjerg – Aarhus: Aarhus University Press.
 14. Grużdź, W., Migal, W., Pyżewicz, K. 2015 Bifacial flint daggers from the Early Bronze Age in Volhynia – Lesser Poland. W: C. Frieman, B. V. Eriksen (red.), Flint Daggers in prehistoric Europe (s. 116–132). Oxford & Philadelphia: Oxbow Books.
 15. Högberg, A., Hughes, R., Olausson, D. 2013 Comparing Polish and Scandinavian flint using visual and chemical analysis: some preliminary results. Fornvännen, 108, 257–262.
 16. Högberg, A., Olausson, D. 2007 Scandinavian Flint – an Archaeological Perspective. Aarhus: Aarhus University Press.
 17. Jaeger, M. 2012 Kościan Group of Únìtice Culture and Fortified Settlement in Bruszczewo. Their Role in Micro and Macro-regional Exchange. W: M. Jaeger, J. Czebreszuk, K. P. Fischl (red.), Enclosed Space – Open Society. Contact and Exchange in the Context of Bronze Age Fortified Settlements in Central Europe (s. 167–176). Poznań – Bonn: Wydawnictwo Naukowe UAM – Dr. Rudolf Habelt GmbH.
 18. Jaeger, M., Czebreszuk, J. 2010 Does a Periphery Look Like That? The Cultural Landscape of the Unetice Culture’s Kościan Group. W: Kiel Graduate School „Human Development in Landscapes”. Landscapes and Human Development: The Contribution of European Archaeology (s. 217–235). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH.
 19. Kaczmarek, M. 2012 Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 20. Kaňáková-Hladíková, L. 2011 Posteneolitická štípaná industrie na Moravĕ. disertační prace [Maszynopis pracy doktorskiej. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity. Pobrano z: http://is.muni.cz/th/18950/ff_d/?lang=en].
 21. Kowiańska-Piaszykowa, M. 2008 Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce. Fontes Archaeologici Posnanienses (t. 12). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 22. Kühn, H. J. 1979 Das Spätneolithikum in Schleswig-Holstein. Offa-Bücher (t. 40). Neumünster: Karl Wachholtz Verlag.
 23. Król, P., Migaszewski, Z. W. 2009 Rodzaje, występowanie i geneza krzemieni. Zarys problematyki. W: P. Król (red.), Historia krzemienia (s. 12–45). Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach.
 24. Libera, J. 2001 Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 25. Lomborg, E. 1973 Die Flintdolche Dänemarks. Studien über Chronologie und Kulturbeziehungen des südskandinavischen Spätneolithikums. Nordiske Fortidsminder (ser. B, t. 1). København: Herman H. J. Lynge & Søn A/S.
 26. Luedtke, B. E. 1992 An Archaeologist’s Guide to Chert and Flint. Archaeological Research (t. 7). Los Angeles, LA: Institute of Archaeology, University of California.
 27. Odell, G. 2000 Stone Tool Research at the End of the Millennium: Procurement and Technology. Journal of Archaeological Research, 8(4), 269–331.
 28. Płonka, T. 1996 Wyroby krzemienne z szałasów w Grotnikach 6, woj. leszczyńskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 37, 111–118.
 29. Rassmann, K. 1993 Spätneolithikum und frühe Bronzezeit im Flachland zwischen Elbe und Oder. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns (t. 28). Neustrelit, Lübsdorf: Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern und Archäologische Gesellschaft für Mecklenburg-Vorpommern.
 30. Sarnowska, W. 1969 Kultura unietycka w Polsce (t. 1). Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 31. Szmyt, M. 2015 Remains of the Neolithic settlements in Bruszczewo. W: J. Czebreszuk, J. Müller (red.), Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site (s. 43–52). Poznań – Bonn: Wydawnictwo Naukowe UAM – Dr. Rudolf Habelt GmbH.
 32. Teska, S. 2016 Zbiór grocików krzemiennych z wczesnobrązowej osady obronnej w Bruszczewie. Maszynopis pracy magisterskiej. Poznań: Instytut Archeologii UAM.
 33. Vandkilde, H. 1996 From Stone to Bronze. The Metalwork of the Late Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark. Jutland Archaeological Society Publications (t. 32). Moesgård – Aarhus: Aarhus University Press.
 34. Vang Petersen, P. 1993 Flint fra Danmarks oldtid. København: Höst & Sön.