Studia nad domieszką mineralną w ceramice naczyniowej kultury amfor kulistych z terenu Kujaw

Main Article Content

Anna Maria Świerczyńska

Abstrakt

This article relates to the question, „what exactly is a mineral admixture in Globular Amphora Culture?”. My studies prove that only the granites fulfill the criteria. I designed the experiment. One of the goals was to examine which stone is the easiest to process. It was a rapakivi granite. Its minerals are pink or grey after processing. The admixture found in GAC ceramics has the same color and the same size of minerals. There was another type of admixture which was not recognizable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świerczyńska, A. M. (2019). Studia nad domieszką mineralną w ceramice naczyniowej kultury amfor kulistych z terenu Kujaw. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 311-326. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.18
Dział
METODY
Biogram autora

Anna Maria Świerczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Maria Świerczyńska Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań annaswierczynska@wp.eu

Referencje

 1. Chachlikowski, P. 1990 Stan badań nad kamieniarstwem społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. W: A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw (s. 225–274). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 2. Chachlikowski, P.1994 Późnoneolityczne wybierzysko surowców skał niekrzemiennych w miejscowości Goszczewo, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. Włocławek, stanowisko 13. Folia Praehistorica Posnaniensia, 6, 59–121.
 3. Chachlikowski, P. 2013 Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego (IV–III tys. przed Chr.). Poznań: Garmond.
 4. Cofta-Broniewska, A. (red.) 1990 Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 5. Czebreszuk, J. 1996 Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu. Poznań: Poznański Serwis Oświatowy.
 6. Czebreszuk, J., Szmyt, M. 1992 Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 7. Czekalska, A., Kunkel, A. 1977 Mineralogia i petrografia dla geografów. Warszawa: PWN.
 8. Czerniak, E., Czerniak, L. 1984 Z badań nad genezą i rozwojem kultury amfor kulistych na Kujawach. Folia Praehistorica Posnaniensia, 1, 23–55.
 9. Czubla, P., Papińska, E. 2006 Geografia fizyczna. Warszawa: PWN.
 10. Galon, R. (red.) 1972 Geomorfologia Polski, t. 2: Niż Polski. Warszawa: PWN.
 11. Górska, M. 2000 Wybrane właściwości vistuliańskich moren dennych środkowej i zachodniej Wielkopolski oraz ich znaczenie dla oceny dynamiki ostatniego lądolodu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 12. Kośko, A., Szmyt, M. 2006 Historia, problematyka i metodyka badań archeologicznych na Wzgórzu Prokopiaka w Opatowicach. W: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. 1 (s. 15–26). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 13. Kośko, A., Szmyt, M. 2007a Przebieg badań. W: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. 3 (s. 13–18). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 14. Kośko, A., Szmyt, M. 2007b Charakterystyka jednostek stratygraficzno-kulturowych. W: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. 3 (s. 19–52). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 15. Lorenc, W. M., Mazurek, S. 2007 Wykorzystać kamień. Wrocław: Studio JASA.
 16. Marcinek, J. 1991 Lodowce kuli ziemskiej. Warszawa: PWN.
 17. Nowaczyk, B. 2006 Eoliczne piaski pokrywowe na Wzgórzu Prokopiaka w Opatowicach koło Radziejowa Kujawskiego. W: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. 3 (s. 67–80). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 18. Pawlikowski, M. 2014 Wyniki badań mineralogicznych i technicznych ceramiki i polepy. W: S. Rzepecki (red.), Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy, t. 1 (s. 509–530). Łódź: Wydawnictwo Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Prinke, A., Skoczylas, J. 1980 Neolityczne surowce kamienne w Polsce środkowo-zachodniej. Warszawa: PWN.
 20. Quinn, P. S. 2013 Ceramic petrography. The interpretation of archaeological pottery and related artefacts in thin section. Oxford: Archaeopress.
 21. Rauba-Bukowska, A. 2015 Mineralogiczno-petrograficzna charakterystyka ceramiki i polepy. W: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. 5 (s. 361–374). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 22. Rzepecki, S. (red.) 2014 Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy, t. 1. Łódź: Wydawnictwo Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Skalmowski, W. 1972 Technologia materiałów budowlanych, t. 1. Warszawa: Arkady.
 24. Szmyt, M. 1990 Stan badań nad zasadami analityki kultury amfor kulistych. W: A. Cofta-Broniewska (red.), Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw (s. 79–86). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 25. Szmyt, M. 1996 Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań: Poznański Serwis Oświatowy.
 26. Szmyt, M. 2007 Ceramika kultury amfor kulistych. W: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. 3 (s. 255–294). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 27. Szmyt, M. 2013 Late neolithic landscapes on the Polish Lowland: People, culture and economy in Kujawy – 4th and 3rd millennia BC. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 28. Szmyt, M. 2015 Rejestr źródeł ruchomych, kulturowych i przyrodniczych. W: A. Kośko, M. Szmyt, Opatowice – Wzgórze Prokopiaka, t. 5 (s. 99–118). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 29. Świerczyńska, A. M. 2018 Pozyskiwanie domieszki mineralnej w garncarstwie ludności kultury amfor kulistych na Kujawach (niepublikowana praca licencjacka). Wydział Historyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza .