Zwierzęta w czasach nowożytnych (XVIII-XIX w.) Dane archeozoologiczne z badań na terenie osady w Nakonowie Starym stan. 2, gm. Choceń, woj. kujawsko-pomorskie

Main Article Content

Marta Osypińska

Abstrakt

Archaeozoological research based on the 1159 animal remains analysis, recorded at the former locality of Nakonowo Stare village. The assemblage under studies was dated to the eighteenth-nineteenth centuries. Within typical post-consumption remains the cattle was the best represented (54%). Other species identified were pigs (19%), sheep/goats (9%), horse (11%), dog (4%), deer (0,08%), hen (0,8%) and goose (0,2%). The meat-oriented selection preferred animals unnecessary for the further breeding. The cattle kept in the eighteenth-nineteenth-century village was of the brahycerous type, 90-134 cm height, also pigs were rather small in size. The horses were more diverse, measuring 110-155 cm in the withers. Model of breeding and a meat consumption in Nakonowo Stare represented one of the three main scenarios for the domesticated stock usage in Central Europe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Osypińska, M. (2014). Zwierzęta w czasach nowożytnych (XVIII-XIX w.) Dane archeozoologiczne z badań na terenie osady w Nakonowie Starym stan. 2, gm. Choceń, woj. kujawsko-pomorskie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 19, 89-117. https://doi.org/10.14746/fpp.2014.19.04
Dział
Studia i materiały

Referencje

 1. Bartosiewicz L., van Neer W., Lantacker A. 1997 Draught cattle. Their osteological identification and history, Budapeszt.
 2. Bocheński Z., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Z., Tomek T. 2000 Podstawy archeozoologii. Ptaki, Warszawa.
 3. Chaplin E.R. 1971 The study of animal bones from archaeological sites, London–New York.
 4. Driesch A. von den 1976 A guide of the measurement of animal bones from archaeological sites, Peabody Museum Bulletins 1, Cambridge Massachusetts.
 5. Driesch von den A., Boessneck J. 1974 Kritische Anmerkungen zur Widerristhohenberrechnung aus Langenmasen vor – und fruhgeschichtlicher Tierknochen, Saugetierkundliche Mitteilungen 22, s. 325–348.
 6. Gręzak A. 2007 Zwierzęta w gospodarce średniowiecznego Kołobrzegu, 2 połowa XIII–XV w., Warszawa.
 7. Gręzak A., Kurach B. 1996 Konsumpcja mięsa w średniowieczu oraz czasach nowożytnych na terenie obecnych ziem Polski w świetle danych archeologicznych, Archeologia Polski 41/1-2, s. 139–167.
 8. Halstead P., Collins P. 2002 Sorting the Sheep from the Goats: Morphological Distinctions between the Mandibles and Mandibular Teeth of Adult Ovis and Capra, Journal of Archaeological Sciences 29.
 9. Ignatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J. 2005 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa.
 10. Kobryń H. 1984 Zmiany niektórych cech morfologicznych konia w świetle badań kostnych materiałów wykopaliskowych z obszaru Polski, Warszawa.
 11. Kobryń H. 1989 Zastosowanie metody punktowej w badaniach wykopaliskowych szczątków kostnych konia (Equus przewalski f. caballus), Archeologia Polski 34/1, s. 7–12.
 12. Kolda J. 1936 Srovnávaci anatomie zviřat domacich se zřetelem k anatomii človĕka, Brno.
 13. Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F. 2007 Anatomia zwierząt, Warszawa.
 14. Lasota-Moskalewska A. 1984a The skeleton of a prehistoric cow with characteristocs of both Primigenius and Brachycerous cattle, Ossa 9/11, s. 53–72.
 15. Lasota-Moskalewska A. 1984b Anatomical distribution of the bone remains from the Mediaeval Castle at Ciechanów, Poland [w:] Animals and archaeology: 4 Husbandry in Europe, red. C. Grigson, J. Clutton-Brock, BAR International Series 227, Oxford, s. 155–159.
 16. Lasota-Moskalewska A. 2004 Polish mediewal farming in the Light archaeozoology, Quaestiones Medii Levi Nova 9, Warszawa, s. 105–216.
 17. Lasota-Moskalewska A. 2005 Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa.
 18. Lasota-Moskalewska A. 2007 Cechy metryczne w ewolucji ssaków udomowionych [w:] Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, t. 1, seria wydawnicza Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Studia Interdyscyplinarne nad Środowiskiem i Kulturą w Polsce, red. M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska, Poznań.
 19. Lasota-Moskalewska A. 2008 Archeozoologia. Ssaki, Warszawa.
 20. Lasota-Moskalewska A., Kobryń H., Gręzak A. 1996 Konsumpcja mięsa w pradziejach w świetle prac M. Sobocińskiego, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 283, Archeozoologia 20, s. 97–110.
 21. Lutnicki W. 1972 Uzębienie zwierząt domowych, Warszawa–Kraków.
 22. Müller H.H. 1973 Das Tierknochenmaterial aus den frühgeschichtlichen Siedlungen von Tornow, Kr. Calau [w:] Die germanischen und slawischen Siedlungen und das mittelalterliche Dorf von Tornow, Kr. Calau, red. J. Herrmann, Berlin.
 23. Müller H.H. 1992 Archaeozoological research on vertebrates in central Europe with special reference to the Medieval period, International Journal of Osteoarchaeology 2, s. 311–324.
 24. Nieberle K., Cohrs P. 1968 Szczegółowa anatomia patologiczna zwierząt domowych, Warszawa.
 25. Osypińska M. 2013 Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina, Poznań.
 26. Popesko P. 2008 Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych, Warszawa.
 27. Schmid E. 1972 Atlas of Animal Bones. For Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists, Amsterdam–London–New York.
 28. Schramm Z. 1967 Różnice morfologiczne niektórych kości kozy i owcy, Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu 36, Poznań, s. 107–133.
 29. Silver I.A. 1970 The ageing of domestic Animals [w:] Science in archaeology: a survey of progress and research, 2nd edition, red. D.R. Brothwell, E.S. Higgs, New York, s. 283–302.
 30. Skibniewski M., Kobryń H., Skibniewska E. 2007a Wysokość w kłębie bydła domowego średniowiecznej Polski, Medycyna Weterynaryjna 58/3.
 31. Skibniewski M., Kobryń H., Skibniewska E. 2007b Próba określenia struktury płci w stadach bydła domowego średniowiecznej Polski, Medycyna Weterynaryjna 58/5.
 32. Sobociński M. 1976 Materiał kostny zwierzęcy z wczesnośredniowiecznego grodziska stożkowatego w Bninie koło Śremu [w:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Grodzisko stożkowe, red. J. Żak, Warszawa–Poznań, s. 121–159.
 33. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. 1883 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, Warszawa.
 34. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. 1883 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, Warszawa.
 35. Tabaka A. 2011 Relikty osadnictwa wczesnośredniowiecznego i nowożytnego na stanowisku nr 2 (A1-AUT 117) w miejscowości Nakonowo Stare, gm Choceń [w:] Wielokulturowe osadnictwo na stan. 2 w Nakonowie Starym, gm. Choceń, pow. Kowal, t. II [maszynopis, archiwum Fundacji Patrimonium].
 36. Zeder M.A., Palham H.A. 2010 Assessing the reliability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra, Journal of Archaeological Sciences 37.
 37. Zootechnika 1963 Zootechnika, red. W. Herman, F. Klocek, J. Kulikowski, Warszawa.