Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS

Main Article Content

Krzysztof Bakuła
Wojciech Ostrowski
Rafał Zapłata

Abstrakt

In this paper approaches of historical, archaeological object detection from airborne laser scanning (hereinafter referred to as ASL) data were shown. Presented approach of automatic extraction of potential charcoal pile was the analysis of a selected processing of digital terrain model. In this example, it was attempted to detect archaeological sites on a small test area by usage of template matching. Positive results have proved a great number of detected objects. Methodology applied in the research allowed for finding of a large percentage of measured objects indirectly. Presented approach was also assessed by the results of object extraction in respect to field measurements in the area of interest, as well as effectiveness of automation procedure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bakuła, K., Ostrowski, W., & Zapłata, R. (2014). Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS. Folia Praehistorica Posnaniensia, 19, 189-206. https://doi.org/10.14746/fpp.2014.19.09
Dział
METODY

Referencje

 1. Bartosik J. 1979 Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 16/3, s. 31, 42–43.
 2. Bennett R., Welham K., Hill R., Ford A. 2012 A comparison of visualization techniques for models created from airborne laser scanned data, Archaeological Prospection 19, s. 41–48.
 3. Bewley R.H., Crutchley S., Shell C.A. 2005 New light on an ancient landscape: lidar survey in the Stonehenge World Heritage Site, Antiquity 79 (305), s. 636–647.
 4. Będkowski K., Wężyk P. 2010 Lotniczy skaning laserowy [w:] Geomatyka w Lasach Państwowych, cz. I: Podstawy, red. K. Okła, Warszawa, s. 326–343.
 5. Bielenin K. 1959 Starożytne mielerze świętokrzyskie hutnictwa żelaza, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. VII, s. 463–472.
 6. Chase A.F., Chase D.Z., Weishampel J.F., Drake J.B., Shrestha R.L., Slatton K.C., Awe J.J., Carter W.E. 2011 Airborne LiDAR, archaeology, and the ancient Maya landscape at Caracol, Belize, Journal of Archaeological Science 38/2, s. 387–398. http://www.caracol.org/include/files/chase/JASarticle.pdf. [dostęp: 02.05.2013].
 7. Devereux B., Amable G., Crow P. 2008 Visualisation of lidar terrain models for archaeological feature detection, Antiquity 82 (316), s. 470–479.
 8. Doneus M., Briese C. 2006 Full-waveform airborne laser scanning as a tool for archaeological reconnaissance [w:] From Space to Place 2. International Conferenceon Remote Sensing in Archaeology, red. S. Campana, M. Forte, BAR International Series 1568, Oxford, s. 99–106.
 9. Dunin A. 1828 Wykład praktyczny węglarstwa stosowego. O różnych sposobach węglenia, Sylwan 5, s. 238–300.
 10. Guldon Z. 2001 Staropolski Okręg Przemysłowy [w:] Staropolski Okręg Przemysłowy, red. P. Pierściński, Kielce, s. 32–35.
 11. Guldon Z., Kaczor J. 1994 Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku, Kielce.
 12. Hesse R. 2010 Lidar-derived local relief models – a new tool for archaeological prospection, Archaeological Prospection 17, s. 67–72.
 13. Kałagate S., Osypiński P., Stachowiak P. 2012 Relikty późnonowożytnego mielerza odkryte na stanowisku nr 4 w Wilkowie, gm. Świdnica, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, Archeologia Środkowego Nadodrza 9, s. 241–249.
 14. Kokalj Ž., Zakšek K., Oštir K. 2013 Visualizations of lidar derived relief models [w:] Interpreting archaeological topography – airborne laser scanning, aerial photographs and ground observation, red. R.S. Opitz, D.C. Cowley, Oxford, s. 100–114.
 15. Kupidura P., Koza P., Marciniak J. 2010 Morfologia matematyczna w teledetekcji, Warszawa.
 16. Kurczyński Z. 2006 Lotnicze i satelitarne obrazowanie ziemi, Warszawa.
 17. Ludemann T. 2011 Scanning the historical and scientific significance of charcoal production – local scale, high resolution kiln site anthracology at the landscape level, SAGVNTVM extra 11, s. 23–24. http://ojs.uv.es/index.php/saguntumextra/article/view/1546/920 [dostęp: 02.05.2013].
 18. Łabęcki H. 1841 Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, Warszawa, t. 2, s. 54.
 19. Łoboda L. 2001 Staropolski Okręg Przemysłowy w XVI–XVII wieku [w:] Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, red. J. Wijaczka, Kielce, s. 159–180.
 20. Pazdur J. 1962a Przemysł zbrojeniowy Zagłębia Staropolskiego do połowy XIX wieku, Rocznik Świętokrzyski, t. I., Wrocław.
 21. Pazdur J. 1962b Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Rocznik Świętokrzyski, t. I, Wrocław.
 22. Possel B., Lindenbergh R., Storms J. 2010 Automatic detection of buried channel deposits from dense laser altimetry data, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 38/7A, s. 192–197.
 23. Rösler H., Bönisch E., Schopper F., Raab T., Raab A. 2012 Pre-industrial charcoal production in southern Brandenburg and its impact on the environment [w:] Landscape Archaeology between Art and Science, red. S. Kluiving, E. Guttmann-Bond, Amsterdam, s. 167–178.
 24. Štular B., Kokalj Z., Oštir K., Nuninger L. 2012 Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features, Journal of Archaeological Science 39, s. 3354–3360.
 25. Trier Ø.D., Zortea M., Larsen S.Ø. 2012 Semi-automatic detection of burial mounds in forested areas [w:] European Association of Remote Sensing Laboratories. 32nd EARSeL Symposium Proceedings Advances in Geosciences. Mykonos Island, Greece, 21 May – 24 May 2012, red. K.G. Perakis, A.K. Moysiadis, Wolos, s. 113–124.
 26. Weiss A. 2001 Topographic position and landforms analysis. URL:http://www.jennessent.com/downloads/tpi-poster-tnc_18x22.pdf [dostęp: czerwiec 2013]
 27. Wężyk P. 2006 Wprowadzenie do technologii skanowania laserowego w leśnictwie, Rocznik Geomatyki 4/4, s. 119–132.
 28. Zapłata R. 2013 Sprawozdanie cząstkowe z badań nieinwazyjnych przeprowadzonych w III/IV kwartale 2012 r. oraz I kwartale 2013 r. na terenie Leśnictwa Seredzice oraz Polany (część S). Projekt naukowy pt. „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego”, [maszynopis w archiwum UKSW oraz WMKZ – Radom],Warszawa.
 29. Zapłata R., Borowski M. 2013 GIS w archeologii – przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego, Rocznik Geomatyki, s. 103–112.
 30. Zieliński J. 1965 Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Wrocław.
 31. Zientara B. 1954 Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego – XIV–XVII wiek, Warszawa.