Narečna poimenovanja za kmečke posestnike kot motivacija hišnih imen na Gorenjskem
PDF

Słowa kluczowe

dialektologija
geolingvistika
Slovenski lingvistični atlas (SLA)
Gorenjska
mikrotoponimija
hišna imena

Jak cytować

Škofic, J. (2021). Narečna poimenovanja za kmečke posestnike kot motivacija hišnih imen na Gorenjskem. Gwary Dziś, 14, 17–34. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.3

Abstrakt

V prispevku so predstavljena s poimenovanji za kmečke posestnike motivirana narečna hišna imena na Gorenjskem, zbrana v večletnem projektu Kako se pri vas reče? (2009–2020). Gradivo je primerjano z narečnimi apelativi, zbranimi z enotno anketno metodo v izbranih krajevnih govorih Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA), tj. V181 kmet, V185 gruntar in V186 bajtar, kar omogoča primerjalno analizo občnoimenskega in lastnoimenskega narečnega gradiva na vseh jezikovnih ravninah – fonološki, morfološki, leksični (z etimologijo) in sintaktični.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.3
PDF

Bibliografia

Baš A. (1980), Slovensko ljudsko izročilo, Ljubljana.

Baš F. (1984), Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju: izbrani etnološki spisi, Ljubljana.

Baš A. (2004), Slovenski etnološki leksikon, Ljubljana.

Benedik F. (1999), Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana.

Čop D. (1983), Imenoslovje Zgornjesavskih dolin, disertacija, Ljubljana.

Klinar K., Škofic J., Šekli M., Piko-Rustia M. (2012), Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013, Jesenice.

Logar T. (1981), Govor Repenj – Kopitarjevega rojstnega kraja, „Seminar slovenskega jezika, literature in kulture”, zv. 17, str. 129–141 [ponatis v: Logar T. (1996), Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. K. Kenda-Jež, Ljubljana, str. 173–179].

Sedej I. (1983), Kmečki dvorci na Slovenskem, „Varstvo spomenikov”, št. 25.

Sedej I. (1989), Sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem, Ljubljana.

Snoj M. (2009), Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana.

Sławski F. (1974–1979), Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, [v:] Słownik prasłowiański, t. I: A–B, 1974, str. 43–141; t. II: C–davьnota, 1976, str. 13–60; t. III: davьnъ–dobьrati, 1979, str. 11–19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Striedter-Temps H. (1963), Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin.

Škofic J. et al. (2011), Slovenski lingvistični atlas, zv. 1: Človek (telo, bolezni, družina), d. 1: Atlas, d. 2: Komentarji, Ljubljana.

Škofic J. et al. (2016), Slovenski lingvistični atlas, zv. 2: Kmetija, d. 1: Atlas, d. 2: Komentarji, Ljubljana.

Viri Gradivo za Slovenski lingvistični atlas. Arhiv Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Spletni viri FLU-LED, Kulturni portal ledinskih in hišnih imen / Kulturportal der Flur- und Hausnamen, http://fluled.szi.at/, 14.02.2020.

Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014–, različica 6.0, www.fran.si, 14.02.2020.

Hišna imena na Gorenjskem, https://www.hisnaimena.si/, 28.02.2021.

Digitalne zbirke Slovenskega etnografskega muzeja, https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke, 28.02.2021.