Słownictwo polskie w gwarach rosyjskich (na podstawie materiałów Словаря русских народных говоров)
PDF

Słowa kluczowe

język rosyjski
język polski
gwara
słownictwo
pożyczka
lokalizacja

Jak cytować

Ananiewa, N. (2021). Słownictwo polskie w gwarach rosyjskich (na podstawie materiałów Словаря русских народных говоров). Gwary Dziś, 14, 71–80. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.7

Abstrakt

Na podstawie materiałów pierwszych tomów Słownika rosyjskich gwar ludowych w artykule dokonano analizy rosyjskiego słownictwa gwarowego, które prawdopodobnie powstało na skutek oddziaływania języka polskiego. Główne uzasadnienie kwalifikacji rosyjkiego wyrazu gwarowego jako ewentualnej pożyczki z polszczyzny stanowi jego lokalizacja: Smoleńszczyzna, Litwa, Łotwa i niektóre inne regiony. Analizowane są poszczególne części mowy i klasy leksykalno-semantyczne wyrazów samodzielnych.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.7
PDF

Bibliografia

Brükner A. (1970), Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.

Kochman S. (1967), Polsko-rosyjskie kontakty językowe z zakresu słownictwa w XVI–XVII w.,Wrocław–Warszawa–Kraków.

Kochman S. (1975), Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Słownictwo, Wrocław.

Witkowski W. (2018), O polonizmach w języku rosyjskim raz jeszcze, [w:] „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LXVI, Łódź, s. 531–552.

Witkowski W. (2020), Zapożyczenia z polskiego w rosyjskiej terminologii medycznej, [w:] Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, red. E. Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska, Warszawa, s. 273–279.

Wójtowicz M. (2018), O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy, [w:] Rozprawy Komisji Językowej, Tom LXVI, Łódź, s. 553–564.

Даль В. [Dalˊ V.] (1955) Толковый словарь живого великорусского языка [ Tolkovyi slovarˊ zhivogo velikorusskogo iazyka], t. IV, Москва [Moskva].

Милейковская Г. [Mileikovskaia G.] (1984), Польские заимствования в русском литературном языке XV–XVIII веков [Polskie zaimstvovaniia v russkom literaturnom iazyke XV–XVIII vekov], Warszawa.

СРНГ [SRNG], Словарь русских народных говоров [Slovar russkih narodnykh govorov], Москва–Ленинград–Санкт–Петербург 1965–.

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) [Staroslovianskii slovar (po rukopisiam X–XI vekov], ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечеркa и Э. Благовa [R.M. Tseĭtlin, R. Vecherka, Ė. Blagova], Москва 1994.

Шетеля В. М. [Shetelia V.M.] (2008), Историко-этимологический словарь полонизмов русских текстов XIX–XX в.в. [ Istoriko-etimologicheskii slovar polonizmov russkikh tekstov XIX–XX v.v.], Москва.

Шетеля В. [Shetelia V.] (2011), О польских заимствованиях в русской литературной речи XIX в. [O polˊskikh zaimstvovanii͡akh v russkoǐ literaturnoǐ rechi XIX v.], [w:] Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты [Russko-polskie iazykovye, literaturnye i kulturnye kontakty], Москва, s. 25–31.