Dialektologiczne badania terenowe na podstawie kolekcji muzealnej jako metoda budowania nowych kontekstów kulturowych

Main Article Content

Katarzyna Konczewska

Abstrakt

Dialektologiczne badania terenowe w areałach charakteryzujących się skomplikowaną sytuacją socjolingwistyczną wymagają od eksploratora wiedzy także historycznej i etnograficznej. W artykule została przedstawiona metoda badań kontaktów językowych na pograniczu w oparciu o materiały archiwalne i obiekty muzealne. Korzystając z tej metody, badacz otrzymuje możliwość odczytania nowych kontekstów kulturowych, pozyskania nowego materiału gwarowego, a nawet łatwiejszego nawiązania kontaktu z informatorami. Metoda ta pozwala także spojrzeć na muzealia jako pomocne instrumentarium w dialektologicznych badaniach terenowych, a nie wyłącznie „martwą” materię.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Konczewska, K. (2021). Dialektologiczne badania terenowe na podstawie kolekcji muzealnej jako metoda budowania nowych kontekstów kulturowych. Gwary Dziś, 14, 165-174. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.14
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Poznań.
 2. Jakubowski J.F. (1935), Powiat grodzieński w w. XVI (mapa z tekstem), „Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski”, z. III, Kraków, s. 99–114.
 3. Janowicz S. (1993), Terra incognita: Białoruś, Białystok.
 4. Konczewska K. (2020), Regionalne słownictwo gwarowe dotyczące obróbki lnu i tkactwa na terenie dawnej parafii usnarskiej na Grodzieńszczyźnie, [w:] Język w regionie, region w języku, t. 3, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań, s. 175–189.
 5. Konczewska K. (2021a), Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie, Kraków.
 6. Konczewska K. (2021b), Podlaskie słownictwo gwarowe z zakresu budownictwa (na podstawie niepublikowanych materiałów archiwalnych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i współczesnych badań terenowych (w druku).
 7. Rieger J. (2019), Język polski na Kresach, Warszawa.
 8. Romer E. (1920), Prace geograficzne, z. VII: Spis ludności na terenach administrowanych przez zarząd cywilny ziem wschodnich (grudzień 1919) z mapą, Lwów.
 9. Sadowski A. (1997), Identyfikacja narodowa na pograniczu polsko-białoruskim, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 1, s. 115–127.
 10. Smułkowa E., Engelking A. (2007), Uwagi o metodzie badań terenowych na pograniczach Białorusi, [w]: Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa, s. 15–18.
 11. Thomason S. (2001), Language contact, Edinburgh.
 12. Wiemer B. (2003), Zur Verbindung dialektologischer, soziolinguistischer und typologischer Methoden in der Sprachkontaktforschung (am Beispiel slavischer und litauischer Varietäten in Nordostpolen, Litauen und Wießrußland), „Zeitschrift für Slawistik”, Bd. 48 (2), s. 212–229.
 13. Zajas K. (2012), Widnokręgi literatury, [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków, s. 7–8.
 14. Zielińska A. (2013), Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa.
 15. Гурская Ю. [Gurskaia Yu.] (2012), Древние фамилии в онимических системах славянских и балтийских языков [ Drevnie familii v onimicheskikh sistemakh slavianskikh i baltiǐskikh iazykov] „Respectus Philologicus”, т. 21 (26), с. 142–150.
 16. Гурская Ю. [Gurskaia Yu.] (2014), Деантропонимные топонимы белорусско-польского пограничья [ Deantroponimnye toponimy belorussko-polskogo pogranichia], „Acta Baltico-Slavica”, т. 38, с. 182–206.