Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика
PDF

Słowa kluczowe

консонант
вокал
звукови промени
диалект на католиците

Jak cytować

Селимски, Л. (2021). Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика. Gwary Dziś, 14, 235–245. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.21

Abstrakt

Епископ А. Канова се е старал текстът му да е достъпен, разбираем не само за католиците в България – в него се явяват и консонантите в, ф и х, които липсват в диалекта на католиците. А ограничена (в 11 думи/16 форми) е появата на характерния за диалекта на католиците нов вокал ì на мястото на акцентирано è. За отбелязване е и появата на вокала е на мястото на а в наречието delèc ‘далеко’ и в прилагателното delecni ‘далечни’, както и на диалектната форма sе на мястото на книжовната sa ‘са’ (за 3 л. мн. ч., сег. вр.) на спомагат. глагол съм. Всички тези фонетични особености са безспорно свидетелство за това, че изследваният текст е изграден в основни линии върху диалекта на католиците.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.21
PDF

Bibliografia

БЕР I, IV, V, Български етимологичен речник [Bŭlgarski etimologichen rechnik], т. I, IV, V, София 1971, 1995, 1996.

Бояджиев Т. [Bojadzhiev T.] (1970), Из лексиката на с. Дервент, Дедеагачко [Iz leksikata na c. Dervent, Dedeagachko], [в:] Българска диалектология. Проучвания и материали [Bŭlgarska dialektologi͡ia. Prouchvani͡ia i materiali], т. V, София, c. 223–243.

Геров Н. [Gerov N.] (1978), Речник на българския език [ Rechnik na bŭlgarski͡ia ezik], ч. 4: П [P], фототипно изд. [fototipno izd.], София.

Каневска-Николова Е. [Kanevska-Nikolova E.] (2001), Говорът на село Момчиловци, Смолянско – половин век по-късно [ Govorŭt na selo Momchilovtsi, Cmol͡iansko – polovin vek po-kŭsno], София.

Милетич Л. [Miletich L.] (1910), Павликянското наречие [Pavlik͡ianskoto narechie], [в:] Сборник за народни умотворения, наука и книжнина [Sbornik za narodni umotvoreni͡ia, nauka i knizhnina], т. XXVI, (Отделен отпечатък [Otdelen otpechatŭk]), София.

Селимски Л. [Selimski L.] (1974), Българската диалектна фонемна промяна è > ù [Bŭlgarskata dialektna fonemna prom͡iana è > ù], [в:] В памет на Проф. Стойко Стойков (1912–1969). Езиковедски изследвания [V pamet na Prof. Stoĭko Stoĭkov (1912–1969).

Ezikovedski izsledvani͡ia], София, с. 183–187.

Селимски Л. [Selimski L.] (2006), Етимологични поправки, уточнения и допълнения [Etimologichni popravki, utochneni͡ia i dopŭlneniia͡], [в:] Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. Научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов (София, 28–29 юни 2005) [Natsionalni͡iat ezik v uslovi͡iata na chuzhdi vli͡iani͡ia i globalizatsi͡ia. Nauchna konferentsi͡ia posvetena na 125-godishninata ot rozhdenieto na akad. Stefan Mladenov (Sofi͡ia, 28–29 ͡iuni 2005)], Со- фия, c. 40–46 [= Селимски 2016, 102–111].

Селимски Л. [Selimski L.] (2015), Об этимологии двадцати слов. Дополнения и исправления к Болгарскому этимологическому словарю [Ob etimologii dvadtsati slov. Dopolneni͡ia i ispravleni͡ia k Bolgarskomu etimologicheskomy slovar͡iu], [в:] Памяти акад. Олега Николаевича Трубачева к восьмидесятилетию со дня рождения (23.10.1930–9.03.2002)

[Pam͡iati akad. Olega Nikolaevicha Trubacheva k vosˊmides͡iatileti͡iu so dn͡ia rozhdeni͡ia (23.10.1930–9.03.2002)], Труды Инст. русск. языка им. В.В.Виноградова [Trudy Inst.russk. ͡iazyka im. V.V. Vinogradova], т. IV, Этимология [Etimologi͡ia], Москва, с. 303–322.

Селимски Л. [Selimski L.] (2016), Етюди по етимология и ономастика [Et͡iudi po etimologi͡ia i onomastika]. Studia z etymologii i onomastyki, Велико Търново.

Селимски Л. [Selimski L.] (2017), За произхода на петнайсет български думи [Za proizkhoda na petnaĭset bŭlgarski dumi], [в:] Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine, ur. M. Furlan., S. Torkar, P. Weiss, Jezikoslovni zapiski 23/2, Ljubljana, c. 287–296.

Стефанова А. [Stefanowa A.] (1991), Говорът на с. Ореш. Общи особености с акцент вър-ху словообразуване [Govorŭt na s. Oresh. Obshchi osobenosti s aktsent vŭrkhu slovoobrazuvane], дипломна работа [diplomna rabota], Велико Търново.

Стойков Ст. [Stoĭkov St.] (1967), Банатският говор [ Banatski͡iat govor], София.

Стойков Ст. [Stoĭkov St.] (1968), Лексиката на банатския говор [ Leksikata na banatski͡ia govor], София.

Стойчев Т. [Stoĭkov St.] (1965), Родопски речник [Rodopski rechnik], [в:] Българска диалектология. Проучвания и материали [Bŭlgarska dialektologi͡ia. Prouchvani͡ia i materiali], кн. II, София, c. 119–314.

Тончева Хр. [Toncheva Hr.], Илиев Ив. [Iliev Iv.] (2016), Говорът на село Припек, Джебелско [ Govorŭt na selo Pripek, Dzhebelsko], Пловдив. ЭССЯ 4 [ĖSSI͡A 4], Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд [Ėtimologicheskii slovar slavianskikh iazykov. Praslovianskii leksicheskii fond], вып. 4 (*čаběniti – *děl’a), ред. О.Н. Трубачев [O.N.Trubachev], Москва 1977.

Arabagiski P., Jakovsky J. (1844), Nauka kristianska za kristianete od Filibeliskata darxiava, Rim.

Jakovsky J. (1866), Nad-hortuvane [в:] Knigice od molitvi [...] K. Pooten, biskup od Maronia i apostolski namestnik od Antivari, Rim, c. 149–150.

Pooten K. (1866), Knigice od molitvi [...] K. Pooten, biskup od Maronia i apostolski namestnik od Antivari, Rim.

Walczak-Mikołajczakowa M. (2004), Piśmiennictwo katolickie w Bułgarii. Język utworów II połowy XVIII wieku, Poznań.