O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Humaniora. Czasopismo Internetowe” jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności z takich dyscyplin, jak: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, pedagogika, psychologia, socjologia i religioznawstwo. Wśród autorów znajdują się zarówno uczeni z dużym doświadczeniem, jak i osoby dopiero je zdobywające, autorzy polscy, jak i zagraniczni (niektóre numery w całości sa anglojęzyczne). O zakwalifikowaniu do publikacji decyduje przede wszystkim oryginalność i trafność stawianych problemów i proponowanych rozwiązań. Od autorów oczekujemy również takiego sposobu wypowiadania się, aby było to zrozumiałe dla możliwie szerokiego grona odbiorców, w tym dla studentów różnych kierunków i różnych stopni akademickiego kształcenia. Do tych ostatnich adresowane są zwłaszcza publikacje z działów „Komunikaty naukowe" i „Akademickie wykłady". W dziale „Artykuły" publikacje zamieszczane są według klucza problemowego. W każdym przypadku zostają one poprzedzone wprowadzeniem ich redaktora naukowego.

Historia czasopisma

Pierwszy numer „Humaniory. Czasopisma Internetowego" ukazał się w 2013 r. Od początku istnienia był to kwartalnik, w którym publikowano teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Etyka  wydawnicza redakcji czasopisma

 1. Redakcja w swoim postępowaniu stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/
 2. Publikacje zgłoszone do druku w czasopiśmie sprawdzane są pod kątem zasad etyki zgodnie z posiadaną przez redakcję wiedzą oraz z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
 3. Do obowiązków redakcji należy zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami oraz obiektywna i merytoryczna ocena tekstów na podstawie opinii zawartych w recenzjach naukowych.
 4. Głównym kryterium oceny tekstów jest ich wartość naukowa, wyrażająca się w oryginalności ujęcia tematu, gruntownym udokumentowaniu formułowanych twierdzeń oraz przejrzystości wywodu.
 5. Redakcja nie ujawniana informacji na temat zgłoszonych do publikacji tekstów osobom trzecim.
 6. Do obowiązków i uprawnień redaktora naczelnego czasopisma należy wybór recenzentów oraz redaktorów wydawniczych tekstów.
 7. Do obowiązków i uprawnień redakcji należą decyzje o przyjęciu artykułów do druku.
 8. Do obowiązków sekretarza naukowego czasopisma należy współpraca z autorami tekstów w zakresie przekazywania im uwag recenzentów oraz informacji o decyzjach redakcji.
 9. W przypadku stwierdzenia występowania nieuczciwych praktyk, takich jak plagiat, fałszowanie wyników badań czy nieuprawnione przypisywanie sobie udziału w opracowaniu tekstu ich autorzy lub współautorzy są o tym informowani, a teksty są odrzucane.
 10. W przypadku wykrycia nieuczciwych praktyk w opublikowanym artykule, redakcja po uprzednim kontakcie z autorem wycofuje tekst oraz publicznie informuje o tym fakcie na stronie internetowej czasopisma.
 11. Redakcja korzysta z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zapewniającego wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnionego nieodpłatnie uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 12. Do druku przyjmowane są wyłącznie te teksty, które spełniają wyżej wymienione kryteria naukowości i uczciwości.
 13. Autorzy tekstów zachowują prawo do ich wycofania w przypadku braku zgody na uwzględnienie istotnych zdaniem redakcji uwag i zastrzeżeń recenzentów.
 14. Przy powoływaniu recenzentów redakcja kieruje się zasadą kompetencyjności oraz niewystępowania konfliktu interesów.
 15. Od recenzentów redakcja wymaga merytorycznych i wieloaspektowych ocen oraz terminowości w przygotowaniu recenzji.
 16. Recenzent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia redakcji o rezygnacji z wykonania recenzji lub o niemożliwości dotrzymania wyznaczonego.
 17. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane ani autorom recenzowanych tekstów, ani też osobom trzecim.
 18. Redakcja dba o to, aby poszczególne numery czasopisma ukazywały się w terminie, a ewentualny okres opóźnienia spowodowany obiektywnymi przyczynami nie przekraczał jednego miesiąca.

Prawa autorskie

Czasopismo oraz wszystkie zamieszczone w nim materiały są powszechnie dostępne i mogą być wykorzystywane do celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody autorów i redakcji. Nadesłanie artykułu do publikacji traktowane jest jako zgoda autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych do powyżej wymienionych celów. W takich przypadkach należy jedynie wskazać źródło, z którego zaczerpnięte zostały informacje. Pobieranie opłat za dostęp do materiałów zawartych w czasopiśmie lub ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.
Przesyłane do redakcji teksty muszą stanowić oryginalne prace, uprzednio nigdzie niepublikowane ani nie przedkładane innym redakcjom lub wydawcom. Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich. Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez autora do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przeciwdziałania takim przypadkom, jak ghostwriting czy guest authorship udział wszelkich osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania artykułu, a nie zostały jednoznacznie określone jako jego współautorzy, powinien być uwzględniony i jasno określony w publikacji. Autorzy zgłaszanych prac są zobowiązani do zadeklarowania wkładu każdego z nich w powstanie publikacji wraz z podaniem afiliacji oraz kontrybucji (informacji o tym, kto jest autorem wkładu koncepcyjnego). Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych ponosi autor zgłaszający pracę.

Proces recenzji

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie „Humaniora” poddawane są anonimowej recenzji. Proces recenzji przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie redakcja czasopisma dokonuje wstępnej selekcji zgłoszonych tekstów, kierując się kryterium zgodności tematyki artykułów z profilem naukowym czasopisma, a także zgodności z tematem wiodącym przygotowywanego tomu.

W drugim etapie każdy artykuł naukowy jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów wskazanych przez redakcję czasopisma oraz jego Radę naukową w oparciu o zasadę anonimowości. Oznacza to, że tożsamość autora recenzowanego artykułu nie jest ujawniana recenzentowi, jak również tożsamość recenzenta danego artykułu nie jest ujawniana autorowi. Każdego roku na stronie internetowej czasopisma publikowana jest lista recenzentów, którzy opiniują zgłoszone artykuły w danym roku.

Lista recenzentów

prof. dr hab. Józef Baniak, UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz 

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Lilianna Kiejzik, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Dorota Skotarczak, UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Tadeusz Miczka, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Jerzy Kopania, Akademia Teatralna w Warszawie

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Honorata Jakuszko, UMCS

prof. dr hab. Jolanta Żelazna, UMK

prof. dr hab. Stanisław Janeczek, KUL

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, UKW w Bydgoszczy

prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Tomasz Kupś, UMK

prof. dr hab. Edward Jeliński, UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Ryszard Mordarski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Ewa Piotrowska, UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, KUL

prof. UAM dr hab. Artur Jocz

prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer

prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń

prof. UAM dr hab. Remigiusz Ciesielski

prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka

prof. UAM, dr hab. Agnieszka Jelewska

prof. UAM dr hab. Dorota Jewdokimow

prof. UAM dr hab. Jerzy Kaczmarek

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska

prof. UAM dr hab. Andrzej Rozwadowski

prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz

prof. UAM dr hab. Piotr Przybysz

prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński

prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dr hab. Jerzy Kojkoł

prof. CHAT dr hab. Kalina Wojciechowska

prof. AGH dr hab., Izabela Trzcińska

prof. UMCS dr hab. Paweł Sikora

prof. UŁ dr hab. Tomasz Stegliński

prof. UMCS dr hab., Leszek Kopciuch

prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Janusz Dobieszewski

prof. KUL dr hab. Jacek Śliwak

prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Ryszard Michalak

prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba

dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, UAM w Poznaniu

dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, Polska Akademia Nauk

dr hab. Tadeusz Kopyś, Uniwersytet Jagielloński

dr Jerzy Żelazowski, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

dr Wojciech Brillowski, UAM w Poznaniu

dr Katarzyna Machtyl, UAM w Poznaniu

dr Sylwia Szykowna, UAM w Poznaniu

dr Ivan Peshkov, UAM w Poznaniu

dr Ewa Wójtowicz, Uniwerstet Wrocławski

dr Fuan Jomma, Uniwersytet Szczeciński

dr Magdalena El Ghemari, Uniwersytet w Białymstoku

dr Agnieszka Janiec-Nyitrai, Instytut Slawistyki i Bałtystyki, Uniwersytet im. L. Eötvösa w Budapeszcie

dr Mateusz Marciniak, WSE