Proces recenzji

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie „Humaniora” poddawane są anonimowej recenzji. Proces recenzji przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie redakcja czasopisma dokonuje wstępnej selekcji zgłoszonych tekstów, kierując się kryterium zgodności tematyki artykułów z profilem naukowym czasopisma, a także zgodności z tematem wiodącym przygotowywanego tomu.

W drugim etapie każdy artykuł naukowy jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów wskazanych przez redakcję czasopisma oraz jego Radę Naukową w oparciu o zasadę anonimowości. Oznacza to, że tożsamość autora recenzowanego artykułu nie jest ujawniana recenzentowi, jak również tożsamość recenzenta danego artykułu nie jest ujawniana autorowi. 

Formularz recenzji czasopisma Humaniora

Lista recenzentów czasopisma Humaniora