Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Główne wytyczne dla autorów:

1. Tekst powinien zawierać abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości nieprzekraczającej 1000 znaków.
2. Tekst powinien zawierać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
3. Należy podać afiliację (uczelnia oraz wydział/instytut/zakład; e-mail) oraz numeru ORCID.
4. Należy dołączyć do artykułu bibliografię końcową.

Wymogi techniczne oraz edytorskie:

1. przyjmujemy materiały wcześniej niepublikowane, o objętości do jednego arkusza wydawniczego (w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego temat, obszerniejsze)
2. tekst w formie elektronicznej, edytor MS Word
3. przypisy na dole strony (przygotowywane z użyciem funkcji przypisu dolnego)
4. nazwisko użyte po raz pierwszy: pełne imię i nazwisko

5. opis bibliograficzny w przypisie:
wydawnictwa zwarte: Z. Drozdowicz, Społeczne następstwa racjonalizacji religii, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
praca zbiorowa: Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.), Religia – Nauka – Kultura, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
artykuły w pracach zbiorowych: Z. Drozdowicz, Standardy racjonalności ascetycznego protestantyzmu, w: Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.), Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012.
artykuły w czasopismach: Z. Drozdowicz, Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa kartezjańska, „Przegląd Filozoficzny” 12/2013.

6. materiały internetowe muszą zawierać datę wejścia na stronę
7. cytaty, które w tekście mają być wyróżnione, muszą być zaznaczone
8. zdjęcia w oddzielnych plikach, rozdzielczość 300 dpi (.jpg, .tiff)
9. rysunki, wykresy, schematy – pliki źródłowe, np. z Corela
10. odpowiedzialność za cytowania i publikację ilustracji ponosi autor.