Tworzenie interaktywnych gier planszowych w edukacji językowej – przegląd narzędzi
PDF

Słowa kluczowe

gamifikacja
uczenie przez granie
gry planszowe
języki obce

Jak cytować

Kruszyńska, A. (2023). Tworzenie interaktywnych gier planszowych w edukacji językowej – przegląd narzędzi. Homo Ludens, (1(15), 97–114. https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.6

Abstrakt

Artykuł porusza problem przeniesienia gier planszowych wykorzystywanych w edukacji językowej na zajęciach stacjonarnych do nauczania zdalnego. W pierwszej części staramy się przedstawić czytelnikowi miejsce gier i zabaw w edukacji, następnie przechodzimy do wykorzystania gier ściśle w nauczaniu języków obcych. W ostatniej części omawiamy sześć narzędzi, które nauczyciele mogą wykorzystać do stworzenia gier planszo-wych ćwiczących komunikację oraz biegłość w używaniu wybranych struktur leksykalnych lub gramatycznych.

https://doi.org/10.14746/HL.2022.15.6
PDF

Bibliografia

Becker, K. (2021). What’s the difference between gamification, serious games, educational games, and game-based learning? Academia Letters, Agnieszka Kruszyńska | Tworzenie interaktywnych gier planszowych w edukacji językowej 111 Article 209. Online: <https://www.academia.edu/45044609/What_s_the_difference_between_gamification_serious_games_educational_games_and_game_based_learning>. Data dostępu: 20 grudnia 2021. DOI: https://doi.org/10.20935/AL209

Bello Estévez, P. (1990). Didáctica de las lenguas segundas. Estrategias y recursos prácticos. Madryt: Santillana.

Chamorro Guerrero, M. D., Prat Fons, N. (1994). La aplicación de los juegos a la enseñanza de español como lengua extranjera. W: M. Peydró, G. Moraga (red.), Actas del Segundo Congreso Nacional de ASELE. Español para extranjeros: Didáctica e investigación (s. 235–245). Malaga: ASELE.

Comenio, J. A. (2000), Didáctica Magna. México: Porrúa.

Coste, D., North B., Sheils, J., Trim, J. (2003). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (tłum. W. Martyniuk). Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Deterding, S. (2011). Situated motivational affordances of game elements: A conceptual model. Online: <http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/09-Deterding.pdf>. Data dostępu: 14 grudnia 2021.

Dewey, J. (1997). Democracia y Educación. Una introducción a la filosofía de la educación (tłum. L. Luzuriaga). Madrid: Morata. Fernández, S. (2008). Crear y recrearse con la lengua en el aprendizaje de un idioma, marcoELE (nr 8), 23–39. Online: <https://marcoele.com/descargas/expolingua1994_fernandez.pdf>. Data dostępu: 17 grudnia 2021.

Hadfield, J. (1990). Intermediate communication games: A collection of games and activities for low to mid-intermediate students of English. Quarry Bay: Thomas Nelson.

Huizinga, J. (1985). Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury (tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza). Warszawa: Czytelnik.

Jodłowiec, M., Niżegorodcew, A. (2016). Nauczanie języków obcych w erze postmetodycznej: Główne założenia i kierunki, Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal, 1(1&2), 284–293. DOI: https://doi.org/10.7592/Tertium2016.1.2.Jodlowiec

Kumaravadivelu, B. (2001). Toward a Postmethod Pedagogy. W: TESOL Quarterly (nr 35), 537–560. DOI: https://doi.org/10.2307/3588427

Pestalozzi, H. (1909). Jak Gertruda uczy swoje dzieci (tłum. W. Osterloff). Warszawa: Księgarnia Polska.

Piaget, J. (1961). La formación del símbolo en el niño. México: Fondo de Cultura Económica.

Platón. (1990). Leyes (tłum. F. Lisi). Madryt: Gredos.

Prensky, M. (2007). Digital Game-Based Learning. Saint Paul: Paragon House.

Rosen, E., Varela, R. (2009), Claves para comprender el Marco común europeo. Valencia: Enclave.

Róg, T. (2021). Nauczanie języków obcych. Teoria, badania, praktyka. Lublin: Werset.

Rousseau, J. J. (1985). Emilio. Madrid: Edaf.

Siek-Piskozub, T. (1994). Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Siek-Piskozub, T. (2001). Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego. Warszawa: PWN.

Smoleń, M., (2015). Gamification as creation of a social system. W: J. Kopeć, K. Pacewicz (red.), Gamification. Critical approaches (s. 56–68). Warszawa: The Faculty of “Artes Liberales”.

Tkaczyk, P. (2011). Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Helion.

Vygotsky, L. S. (1982). El desarrollo de los procesos superiores. Barcelona: Crítica.

Werbach, K., Hunter, D., (2012). For The Win. How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Pennsylvania: Wharton School Press.

Wilczyńska, A. (2013). Juego didáctico: una herramienta indispensable a la hora de enseñar la gramática española, Studia Iberystyczne, 12(1), 315–328, Kraków: Księgarnia Akademicka. DOI: https://doi.org/10.12797/SI.12.2013.12.17

Zichermann, G., Cunningham, C. (2011). Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. Sebastopol: O’Reilly Media.

Gamestructor: <https://www.gamestructor.com/>

Genially: <https://genial.ly/>

QuizWhizzer: <https://quizwhizzer.com/>

Learnhip: <https://learnhip.com/>

Google Slides: <https://www.google.com/slides/about/>

Flippity: <https://www.flippity.net/>