O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko pojęte badania gier i innych aktywności ludycznych. Celem "Homo Ludens" jest międzynarodowa wymiana myśli naukowej z powyższego zakresu. Czasopismo ukazuje się przynajmniej raz w roku, najpóźniej w czwartym kwartale. Teksty zaproponowane do publikacji przyjmowane są do końca grudnia każdego roku drogą elektroniczną, bezpośrednio na adres redakcji (HomoLudens@PTBG.org.pl) lub za pośrednictwem systemu SysKon.

Proces recenzji

Procedura selekcji i recenzji tekstów zgłoszonych do druku w czasopiśmie „Homo Ludens” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i składa się z kilku faz.

Spośród artykułów zgłoszonych do druku w pierwszej fazie selekcji zostają odrzucone przez Kolegium redakcyjne te, które nie spełniają ogólnych wymogów publikacji dostępnych do pobrania ze strony http://ptbg.org.pl/HomoLudens/ lub/i nie odpowiadają profilowi tematycznemu czasopisma. Teksty posiadające drobne uchybienia formalne są odsyłane do autorów z prośbą o uzupełnienia.

W drugiej fazie artykuły spełniające ogólne wymogi publikacji są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Podczas procedury recenzji stosowany jest model blind review process, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Wszyscy recenzenci wchodzą w skład dwóch gremiów doradczych czasopisma: Rady naukowej/Academic Advisory Board i Rady redakcyjnej/Editorial Advisory Board. Spis osobowy obu gremiów (lista recenzentów) zamieszczony jest na stronie czasopisma: http://ptbg.org.pl/HomoLudens/.

W trzeciej fazie (redakcji merytorycznej) zostają odrzucone lub przesunięte do następnego numeru czasopisma artykuły, które wymagają gruntownych korekt (językowych, technicznych, merytorycznych lub posiadają inne braki formalne), nawet jeśli uzyskały uprzednio pozytywną ocenę recenzentów.

Autorzy są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstów, uwagach recenzentów i redakcji drogą elektroniczną w poszczególnych fazach prac.

Oryginalny tekst wytycznych dotyczących procedury recenzowania dla czasopism naukowych można znaleźć na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

 

Zasady etyki

Zapora ghostwriting

Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi redakcja czasopisma „Homo Ludens” wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych publikowanych w periodyku.

Zgodnie z nią:

- autorzy zgłaszając teksty do publikacji tym samym deklarują, że podane przez nich autorstwo jest zgodne ze stanem faktycznym, tj. osoby podpisane jako autorzy tekstu rzeczywiście przyczyniły się do jego powstania;

- autorzy podają swoją afiliację oraz kontrybucję;

- w przypadku, gdy publikacja jest wynikiem prac prowadzonych w ramach grantu, projektu badawczego itp. autorzy zobligowani są do podania informacji o jej źródłach finansowania;

- w przypadku wykrycia nierzetelności naukowej redakcja czasopisma zobowiązana jest do jej ujawnienia i poinformowania o tym fakcie odpowiednich podmiotów.

Recenzenci

Prof. Dr. Espen Aarseth, IT University of Copenhagen, Denmark
Prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Andrzej Bełkot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Radosław Bomba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Dr Dorota Chmielewska-Łuczak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Dr Agnieszka Dytman-Stasieńko, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS, Polska
Dr Maria B. Garda, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. UWr dr hab. Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Dr Dariusz Grzybek, Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, Polska
Dr Dobrosława Grzybkowska-Lewicka, Holandia
Dr Agata Hofman, Polska
Dr Paweł Hostyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. Dr. Catalina Jiménez Hurtado, University of Granada, Spain
Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. Dr. Aki Järvinen, Sheffield Hallam University, United Kingdom
Prof. Dr. Linus Jung, University of Granada, Spain
Dr Joanna Kic-Drgas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Rolisław Jan Kolbusz, Polska
Prof. UAM dr hab. Joanna Kubaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Piotr Kubiński, Uniwersytet Warszawski, Polska
Dr Tomasz Z. Majkowski, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Prof. Dr. Frans Mäyra, University of Tampere, Finland
Dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Dr Michał Mochocki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Prof. Dr. Silvia Montero Martinez, University of Granada, Spain
Prof. Dr. Rosa Maria Muñoz Luna, University of Málaga, Spain
Prof. UP dr hab. Henryk Noga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
dr hab. Agnieszka Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. zw. dr hab. Izabela Prokop, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Piotr Ratajczyk, Polska
Dr Joanna Schulz-Andrzejewska, Niemcy
Prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Dr Agata Skórzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Tomasz Smejlis, Polska
Dr Michał Sołtysiak, PAN, Warszawa
Prof. Dr. Olli Sotamaa, University of Tampere, Finland
Prof. UG dr hab. Halina Stasiak, Polska
Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Dr Britta Stöckmann, Niemcy
Dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Prof. Dr. Lidia Taillefer de Haya, University of Málaga, Spain
Dr Dominika Urbańska-Galanciak, Polska
Dr Zbigniew Wałaszewski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska
Prof. UAM dr hab. Michał Wendland, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Agata Zarzycka, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Historia czasopisma

Czasopismo "Homo Ludens" zostało zarejestrowane w 2009 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu
I Wydział Cywilny Rejestr Dzienników i Czasopism Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań. W latach 2009-2017 ukazało się 10 numerów czasopisma (po jednym na rok w wersji cyfrowej i tradycyjnej, z wyjątkiem 2015 r., gdy ukazał się dodatkowo numer tematyczny wyłącznie w wersji cyfrowej). W wyniku oceny czasopism periodyk otrzymał następującą punktację w poszczególnych latach:
2011 - 4 pkt.
2012 - 4 pkt.
2013 - 5 pkt.
2014 - 5 pkt.
2015 - 9 pkt.
2016 - 9 pkt.