O czasopiśmie

Zakres tematyczny i cel

  „Homo Ludens” (ISSN 2080-4555, DOI: 10.14746/HL) to pierwszy ludologiczny periodyk naukowy zarejestrowany w Polsce w 2009 r. i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Celem i misją czasopisma jest międzynarodowa i interkulturowa integracja środowisk naukowych zajmujących się szeroko pojętym badaniem gier i innych aktywności ludycznych oraz stworzenie platformy wymiany myśli naukowej. Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej – przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów na witrynie periodyku dostępne są wersje wybranych artykułów przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation versions). Czasopismo dostępne jest także w wersji drukowanej, zwykle po opublikowaniu ostatecznej wersji elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna. Pismo ukazuje się raz w roku.  Do wszystkich artykułów periodyku możliwy jest bezpłatny dostęp pełnotekstowy z tej witryny na zasadach otwartego dostępu.

Polityka otwartego dostępu
Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Dla autorów i recenzentów

Procedura selekcji i recenzji tekstów zgłoszonych do druku w czasopiśmie „Homo Ludens” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trwa nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy i składa się z kilku faz.

Spośród artykułów zgłoszonych do druku w pierwszej fazie selekcji zostają odrzucone przez Kolegium redakcyjne te, które nie spełniają ogólnych wymogów publikacji dostępnych do pobrania ze strony  Wymogi publikacji 2020 lub/i nie odpowiadają profilowi tematycznemu czasopisma. Teksty posiadające drobne uchybienia formalne są odsyłane do autorów z prośbą o uzupełnienia.

W drugiej fazie artykuły spełniające ogólne wymogi publikacji są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Podczas procedury recenzji stosowany jest model blind review process, w którym autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Wszyscy recenzenci wchodzą w skład dwóch gremiów doradczych czasopisma: Rady naukowej/Academic Advisory Board i Rady redakcyjnej/Editorial Advisory Board. Spis osobowy obu gremiów (lista recenzentów) zamieszczony jest na stronie czasopisma: https://www.ptbg.org.pl/rada-naukowa-academic-advisory-board/ oraz w każdym numerze czasopisma. Lista recenzentów każdego z tomów publikowana jest każdorazowo co roku na platformie PRESSto.

W trzeciej fazie (redakcji merytorycznej) zostają odrzucone lub przesunięte do następnego numeru czasopisma artykuły, które wymagają gruntownych korekt (językowych, technicznych, merytorycznych lub posiadają inne braki formalne), nawet jeśli uzyskały uprzednio pozytywną ocenę recenzentów.

Autorzy są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstów, uwagach recenzentów i redakcji drogą elektroniczną w poszczególnych fazach prac. Przewidywany czas procedowania nadesłanych manuskryptów wynosi około roku.

Oryginalny tekst wytycznych dotyczących procedury recenzowania dla czasopism naukowych można znaleźć na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej: https://pbn.nauka.gov.pl

Formularz recenzji (do pobrania)

Zapora ghostwriting i guest authorship

Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi redakcja czasopisma „Homo Ludens” wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych publikowanych w periodyku.

Zgodnie z nią:

– autorzy zgłaszając teksty do publikacji tym samym deklarują, że podane przez nich autorstwo jest zgodne ze stanem faktycznym, tj. osoby podpisane jako autorzy tekstu rzeczywiście przyczyniły się do jego powstania;

– autorzy podają swoją afiliację, numer ORCID, adres poczty elektronicznej, krótki biogram oraz kontrybucję;

– w przypadku, gdy publikacja jest wynikiem prac prowadzonych w ramach grantu, projektu badawczego itp. autorzy zobligowani są do podania informacji o jej źródłach finansowania;

artykuły są sprawdzane systemem antyplagiatowym (obecnie Cross-ref). W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej redakcja czasopisma zobowiązana jest do jej ujawnienia i poinformowania o tym fakcie odpowiednich podmiotów.

Zalecamy stosowanie się do reguł zawartych w „Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing" dostępnych na stronie bazy DOAJ: https://blog.doaj.org/2018/01/15/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing-version-3/

Wymogi publikacji

Teksty można nadsyłać drogą mailową na adres homoludens@ptbg.org.pl lub deponować na platformie PRESSto przez cały rok do 31 grudnia każdego roku. Wtedy rozpoczyna się proces redakcyjny. Artykuł powinien obejmować maksymalnie 10–12 stron autorskich, czyli 18–21,6 tys. znaków ze spacjami. Dłuższe teksty rozpatrywane będą indywidualnie. Szczegółowy opis wymogów publikacji w języku polskim można pobrać w pliku .pdf.

Opłaty i honoraria dla autorów i recenzentów oraz opłaty za subskrypcje

Na żadnym z etapów procedowania nadesłanych tekstów nie są pobierane od autorów ani recenzentów żadne opłaty, ani też nie są wypłacane honoraria. Nie ma też opłat za subskrypcje.

Polityka redakcyjna, prawa autorskie, otwarty dostęp i reklamy

Wszystkie opublikowane dotąd numery czasopisma “Homo Ludens” są dostępne do pobrania w cyfrwych wersjach (pdf) na stronie https://www.ptbg.org.pl/homoludens/ na zasadzie open access zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ zgodnie z zaleceniami DOAJ. Dla zwiększenia bezpieczeństwa plików, w przypadku zaprzestania wydawania periodyku, utraty dostępu do strony internetowej numery są również deponowane i przechowywane na platformie PRESSto https://pressto.amu.edu.pl/oraz w bazach CEJSH i Index Copernicus International.

Publikowanie reklam na łamach czasopisma jest możliwe na warunkach każdorazowo, indywidualnie uzgadnianych z wydawcą – Polskim Towarzystwem Badania Gier reprezentowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa.

Historia czasopisma i finansowanie

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2009 roku. Pismo publikowane jest z częstotliwością jednego numeru na rok. Jedynie w 2015 roku ukazały się dwa numery periodyku.

Czasopismo zostało założone i zarejestrowane w Poznaniu w 2009 roku, za zgodą i w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Gier, przez Dr. Augustyna Surdyka, który do teraz pełni funkcję redaktora naczelnego.

Pismo jest finansowane, w ramach działalności statutowej, ze środków własnych Polskiego Towarzystwa Badania Gier (www.PTBG.org.pl) zarejestrowanego w 2005 roku w Poznaniu.