Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wskazówki edytorskie dla Autorów
Tekst powinien spełniać następujące kryteria formalne:

  1. Powinien być napisany w edytorze tekstowym Word, czcionką: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej. Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń. Tekst powinien być zaopatrzony w przypisy dolne.
  2. Powinien zawierać zawsze pełen przypis (prosimy nie używać: ibidem, tamże itd.).
  3. Prosimy nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers do nowego wiersza.
  4. Rysunki i wykresy muszą być wykonane samodzielnie.
  5. Artykuł musi być zaopatrzony w: a) abstrakt w języku angielskim, b) tytuł w języku angielskim oraz c) słowa klucze (min. 3, max 5) w języku polskim i angielskim.
  6. Maksymalna objętość tekstu - 12 str A4

Wzór przypisów

KSIĄŻKA:
K. Markiewicz, Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 20.
T. Atwood, Zespół Aspergera: wprowadzenie, przeł. M. Łamczak, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2006, s. 8

TEKST W PRACY ZBIOROWEJ:
J. Wyczesany, Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1997, s. 119-129.

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA:
B. Kałdon, Zagadnienia definicyjne pojęcia „dziecko” w ujęciu prawnym, „Szkoła Specjalna” 2009, nr 3, s. 165-172.

ARTYKUŁ INTERNETOWY:
P. Stanisławski, Usługi asystenckie w nowej ustawie rehabilitacyjnej, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/115201 [dostęp: 01.08.2012].

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo