O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest prezentowanie wyników najnowszych badań z obszaru pedagogiki specjalnej, ale także interdyscyplinarność nauk. Publikowane artykuły ukazują wyniki najnowszych badań, ujęcie teoretyczne problemów z obszaru pedagogiki specjalnej, pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii. Czasopismo ma na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu niepełnosprawności.
Czasopismo ukazuje się cztery raz w roku.

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy, którzy nadsyłają artykuły do publikacji wyrażają tym samym zgodę na proces recenzji. Każdy artykuł poddawany jest ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie recenzowany jest przez dwóch recenzentów. Recenzenci posiadają co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego, nie są członkami Redakcji pisma, a także nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Prace recenzowane są zgodnie z modelem tzw. „double-blind review proces” („podwójnie ślepa recenzja”) – teksty recenzowane są anonimowo, autor nie zna nazwiska recenzentów, a recenzenci nie znają nazwiska autora. Artykuły nigdy nie są recenzowane przez recenzenta z tej samej placówki, z której pochodzi autor. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, który identyfikuje go na dalszych etapach procedury wydawniczej. Każdy autor informowany jest o wyniku procedury recenzenckiej.

Formularz recenzji: polski, angielski, niemiecki

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

Lista recenzentów za rok 2015:

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Aniela Korzon, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Sławomira Sadowska, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Prof. dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Prof. dr hab. Amadeusz Krauze, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Prof. dr hab. Bernadetta Szczupał , Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Prof. dr hab. Hanna Żuraw, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Adam Mikrut, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Grażyna Dyrżałowska, Prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka Żyta, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. Urszula Bartnikowska, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jarosław Bąbka, Prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Marcin Wlazło, Prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Katarzyna Parys, Prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. Melinda Pierson, California State University, Fullertonprof Prof. William Brenton , University of Maine Presque Isle

Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Prof. dr paed. Dr. h.c. Wolf-Rudiger Walburg, Hochschullehrer i. R./Christian-AlberechtsUniversitat zu Kiel

2014

 • prof. dr hab. Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Melinda Pierson,  California State University, Fullertonprof.
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Bernadetta Szczupał,  prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Dryżałowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. Hanna Żuraw,  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • prof. dr hab.Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Adam Mikrut,  prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Grzegorz Szumski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • prof. dr hab.  Alena Vališová, Univerzita Komenského Bratislava
 • Assoc Prof. of. Soc. Studies Educ. Tomasz Herzog, University of Maine at Presque Isle, USA
 • Prof. of. Special Education, William Breton,University of Maine at Presque Isle, USA

2013

 • prof. dr hab. Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Aniela Korzon, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Melinda Pierson,  California State University, Fullertonprof.
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Małgorzata Sekułowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Bernadetta Szczupał, prof.APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. dr hab. Zbigniewe Izdebski, Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,  Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. Hanna Żuraw, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab.Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Jolanta Bonar, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Prof. dr paed. Dr. h.c. Wolf-Rudiger Walburg, Hochschullehrer i. R./Christian-Alberechts-Universitat zu Kiel
 • Prof. dr hab.  Alena Vališová, Univerzita Komenského Bratislava

Zasady etyki

Wytyczne w zakresie etyki publikowania
(Zasady etyczne zostały sformułowane w oparciu o wytyczne COPE Committee on Publication Ethics zawarte w COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors)

Redakcja "Interdyscyplinarnych Kontekstów Pedagogiki Specjalnej” dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie działania przeciwdziałające zaniedbaniom w tym zakresie. Artykuły przyjmowane do publikacji oceniane są pod kątem rzetelności, przydatności naukowej oraz zgodności ze standardami etycznymi. 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności
Autor:

- Przekazuje redakcji wyłącznie oryginalny, do tej pory nie publikowany i nie zgłoszony do publikacji innym redakcjom, tekst.
- Źródła, z których korzystał podaje i oznacza w sposób zgodny z wytycznymi.
- Dba o ujawnienie źródeł finansowania projektów badawczych, do których odwołuje się w artykule. 
- Dba o określenie wkładu instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów oraz występowania istotnych konfliktów interesów.
- Może zostać poproszony o przedłożenie danych (nieprzetworzonych), do których odwoływał się (na których bazował) przygotowując publikację.
- Gdy dostrzeże błąd lub nieścisłość w złożonej pracy, niezwłocznie informuje o tym redakcję IKPS w celu dokonania stosownej korekty bądź sprostowania.
- W przypadku manuskryptów wieloautorskich ujawnia wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy. Za współautorów uznaje się te osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do jej powstania (pomysłu, projektu, wykonania, interpretacji). Autor dba o to, by wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, zaakceptowali jej ostateczną wersję i wyrazili zgodę na przekazanie do publikacji. 
- Inne osoby, których działania wpłynęły na ostateczny kształt tekstu powinny być także wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. 
- Autor akceptuje procedurę recenzencką czasopisma oraz wyraża zgodę na publikację tekstu w formie drukowanej i elektronicznej.

Redakcja:
Podejmując decyzję o publikacji Redaktor naczelny wraz z zespołem redakcyjnym mają obowiązek: 
- uwzględniać aktualne regulacje prawne dotyczące prawa autorskiego,
- przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji,
- przestrzegać zasad poufności (nie ujawniać informacji na temat treści artykułu, recenzji osobom nie biorącym udziału w redagowaniu czasopisma, danych o autorach recenzentom, danych o recenzentach autorom), 
- dbać o dokonanie koniecznej korekty.

Ghostwriting i guest autorship uznawane są za brak naukowej rzetelności. Przejawy i przypadki łamania obowiązujących zasad etyki będą demaskowane, dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. 
W sytuacji podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację, plagiat, sfabrykowanie danych; pojawienia się prośby o wprowadzenie zmiany na liście autorów; podejrzenia o autorstwo widmo (gościnne lub grzecznościowe); podejrzenia o nieujawniony konflikt interesów; podejrzenia, że występuje etyczny problem dotyczący przedłożonego tekstu; podejrzenia o przywłaszczenie sobie przez recenzenta pomysłów bądź danych Autora redakcja postępować będzie w oparciu o procedury zalecane przez COPE Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).
Nieopublikowane artykuły nie mogą być wykorzystane przez członków zespołu redakcyjnego bądź recenzentów inaczej niż za pisemną zgodą autora.

Recenzent:
- wspiera Redaktora naczelnego w zakresie decyzji dotyczących publikacji przedłożonego tekstu, 
- wspiera Autora przez wskazanie elementów tekstu wymagających uzupełnienia, poprawy,
- dba o merytoryczny charakter recenzji, argumentację prezentowanego stanowiska, rzetelność wywodu,
- sporządza recenzję w oparciu o ujednolicone kryteria,
- dba o poufność: zamieszcza uwagi w treści recenzji, nie ujawnia osobom postronnym treści recenzji, 
- przekazuje recenzję do wiadomości redakcji w uzgodnionym terminie.

Recenzje sporządzane są według jednakowych kryteriów anonimowo (dwustronnie ślepa recenzja, double-blind peer-review), z zachowaniem standardów obiektywności. 

W sytuacji konfliktu interesów wynikającego z relacji z autorem, instytucją lub niewystarczających kompetencji do oceny zawartości pracy, Recenzent nie powinien podejmować się recenzowania. 

Recenzent powinien niezwłocznie poinformować redakcję o podejrzeniu plagiatu, dostrzeżonym znaczącym podobieństwie (pokrywaniu się) treści recenzowanego tekstu z inną znaną mu pracą.

Za „ewidentny plagiat” uznaje się „wykorzystanie dużych fragmentów tekstu i/lub danych bezuznania autorstwa, zaprezentowanych tak, jakby były autorstwa plagiatora” (https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf, tłumaczenie: Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska).

Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, pismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu CrossCheck. CrossCheck to projekt zgłoszony przez CrossRef oraz iThenticate, który ma nieść profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikacji prac naruszających prawa autorskie, a także innym przejawom nierzetelności naukowej. Służy porównywaniu dokumentów z największą na świecie bazą materiałów naukowych pochodzących z różnych źródeł, od licznych wydawców. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym redakcja stosuje zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), które zawarte są w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct) oraz European Association of Science Editors (EASE).

Sponsors

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych w czasopiśmie „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” oraz unowocześnienie i przystosowanie do zamieszczania tekstów anglojęzycznych na stornie internetowej czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.