Sozialpädagogik als Lösung in der Prävention von sozial-pathologischen Erscheinungen in der Schule
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

social pedagogy
prevention
school
socio-pathological phenomena

Jak cytować

Smetanová, D., & Koldeová, L. (2013). Sozialpädagogik als Lösung in der Prävention von sozial-pathologischen Erscheinungen in der Schule. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (1), 89–100. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.1.05

Abstrakt

The paper presents the basic definition of social pedagogy as a pedagogical discipline. It also focuses on the opportunities and challenges of social pedagogy in the prevention of socio-pathological phenomena. It asks the following questions-Is social pedagogy able to timely and professional assistance to ensure? Needs company a social practice of teachers?

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.1.05
PDF (Deutsch)

Bibliografia

BAKOŠOVÁ Z., Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava: Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, 2008. ISBN 978-80-969944-0-3.

BRUNCLÍKOVÁ Z., Šikana- ťažká životná situácia detí v škole. In: Sociálnopedagogické štúdie 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3187-6.

GLASOVÁ M., ŠRAMOVÁ B., ANDREÁNSKA A., CABANOVÁ K., VAČKOVÁ K., Význam psychologického vzdelania pre pedagogického pracovníka budúcnosti. In: Kolektív autorov. Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3097-8.

LUKŠÍK I., FÜLÖPOVÁ E., SVETLÍKOVÁ J., ŠKOVIERA A., PUKANČÍK M., Reflexia súčasnosti a budúcnosti v príprave študentov sociálnej pedagogiky. In: Kolektív autorov. Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3097-8.

PROCHÁZKA M., Sociálni pedagogika. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3470-5.

ŠKOVIERA A., Sociálna pedagogika, ako pedagogika „všedného dňa“. In: Aktuálne otázky pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3121-0.

SVETLÍKOVÁ J., Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v základnej škole. In: Sociálnopedagogické štúdie 2006. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. ISBN 978-80-223-2248-2.

SÝKORA P., Indirektivní prevence na základných školách. In: Sociálni pedagogika v teorii a praxi. Brno: BonnyPress Brno, 2006. ISBN 80-902936-8-9.

TOMÁNEK P., Kyberšikana ako aktuálny problém v súčasnej rodinnej výchove. In: Lifelong learning, roč. 1, č. 2, 2012, 30–43. ISSN 1804-526X.

TOMANOVÁ B., Sociálny pedagóg v škole. Prvá pomoc pre dieťa v ťažkej životnej situácii. In: Sociálnopedagogické štúdie 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3187-6.

ZEMANČÍKOVÁ V., Sociálny pedagóg a jeho kompetencie v práci s mládežou stredných škôl. In: Mládež ako aktér sociálnej zmeny. Sociálna pedagogika a sociálno výchovná činnosť s mládežou. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009, 72–80. ISBN 978-80-8105-096-1.