Wpływ koncepcji behawioralnych na współczesne systemy resocjalizacji instytucjonalnej
PDF

Słowa kluczowe

Behaviorism
system of prevention and social rehabilitation
token economy
progressive system

Jak cytować

Ambrozik, W. (2013). Wpływ koncepcji behawioralnych na współczesne systemy resocjalizacji instytucjonalnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 9–23. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.01

Abstrakt

This article presents the significant impact of behavioral concepts on how the contemporary theory and practice of social rehabilitation develops. However, it is noteworthy that even behaviorism, despite its popularity, did not manage to overcome the age-old juridical and criminological approach to prevention and social rehabilitation.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.01
PDF

Bibliografia

BARCZYKOWSKA A., Halfway-houses – między więzieniem a wolnością, [w:] A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 223–240.

BAZIAK P., Recydywiści w zakładzie karnym. Nowe rozwiązania, [w:] W. Kaczyńska (oprac. i red.), Czesław Czapów 1925–1980. Świadectwa trzech pokoleń, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2003, s. 315–331.

CIOSEK M., Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. II, Wyd. Prawnicze LexisNewis, Warszawa 2003.

CZAPÓW C., JEDLEWSKI S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971.

HURRELMANN K., Struktura społeczna a rozwój osobowości, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

KACZYŃSKA W., Pedagogika resocjalizacyjna Czesława Czapówa. Ku antropologii praktycznej, [w:] W. Kaczyńska (oprac. i red.), Czesław Czapów 1925–1980. Świadectwa trzech pokoleń, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa

, s. 355–388.

KORECKI J., Opolska koncepcja usprawniania wewnętrznej struktury i funkcjonowania dużych zakładów karnych przez wyodrębnienie tzw. „oddziałów wewnętrznych”, [w:] W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, COSSW, Poznań–Kalisz–Warszawa 1999, s. 292–302.

MACHEL H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche, Gdańsk 2003.

MALEWSKI A., O nowy kształt nauk społecznych. Pisma zebrane, PWN, Warszawa 1975.

MALEWSKI M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wyd. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wrocław 2010.

OPORA R., Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

POSPISZYL K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływania, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

PYTKA L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000. Raport o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych, L. Pytka (red.),

Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1998.

REJMAN J., System wychowawczy zakładu penitencjarnego dla młodocianych. Model organizacji i resocjalizacji, Wyd. WSP, Rzeszów 2000.

ŚWIDA H.W., Młodociani przestępcy w więzieniu, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

URBAN B., Pedagogika resocjalizacyjna w strukturze nauk społecznych, [w:] S. Palka (red.), Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 165–182.

URBAN B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.