Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
PDF

Słowa kluczowe

intellectual disability
sexual violence
risk factors
consequences of sexual violence

Jak cytować

Karwacka, M. (2013). Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 57–74. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.03

Abstrakt

The article discusses the problem of sexual violence towards people with intellectual disabilities. It presents the definition and occurrence of this phenomenon by taking into account the difficulties in estimating the scale of sexual violence towards people with intellectual disabilities. Risk factors for sexual violence that are typical of the general population and people with intellectual disability are analyzed. People with intellectual disabilities are characterized as victims of sexual abuse. This article also deals with the consequences of experiencing sexual violence for the development of
people with intellectual disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.03
PDF

Bibliografia

ACHILLES I., Was macht Ihr Sohn den, da? Geistige Behinderung und Sexualität, Piper GmbH/Co KG, München 1990.

BALADERIAN N., Sexual abuse of people with developmental disabilities, „Sexuality and Disability” 1991, nr 9, 4, s. 323–335.

BECKER M., Sexuelle Gewalt gegen Mädchen mit geistiger Behinderung, Edition Schindele, Heidelberg 2001.

BEISERT M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2004.

BEISERT M., Pedofilia – geneza i mechanizm zaburzenia, GWP, Gdańsk 2012.

CZERNIKIEWICZ W., PAWLAK-JORDAN B., Wykorzystywanie seksualne dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1988.

FLUDERSKA G., SAJKOWSKA M., Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2001.

GLASER D., FROSH S., Dziecko seksualnie wykorzystywane, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.

KOŚCIELSKA M., Czy i jak wspomagać rozwój poczucia tożsamości seksualnej u osób

z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] A. Firkowska-Mankiewicz (red.), XXVIII Sympozjum Naukowe – Życie emocjonalne i rodzinne osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie seksualności, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2003.

KOŚCIELSKA M., Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004.

LECHOWSKA A., Przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, „Dziecko Krzywdzone”, 2008, nr 1, s. 120–127.

LEW-STAROWICZ Z., Przemoc seksualna, Agencja Wydawnicza Jacek Sanatorski & Co, Warszawa 1992.

MARZEC-HOLKA K. Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-krymino¬lo¬giczne, Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.

MEJNARTOWICZ D., O tym się nie mówi. Problem wykorzystywania seksualnego osób

z upośledzeniem umysłowym, „Bardziej Kochani” 1999; nr 3, s. 10–13.

MEJNARTOWICZ D., Seksualność osób z zespołem Downa, [w:] A. Suchcicki (red.), Wieczne dzieci czy dorośli: problem seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa 2002, s. 5–28.

MORANO J.P., Sexual Abuse of the Mentally Retarded Patient: Medical and Legal Analysis for the Primary Care Physician, „Primary Care Companion J. Clin. Psychiatry” 2001, 3, s. 126–135.

NOACK C., SCHMID H., Sexuelle Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung – eine verleugnete Realität, [w:] J. Walter (red.), Sexualität und geistige Behinderung, Edition Schindele, Heidelberg 1996.

NOWAK-LIPIŃSKA K., O ignorancji sfery erotycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo, [w:] S. Kawula, H. Machela (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne – diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, Wyd. A. Marszałek, Gdańsk–Toruń 1994, s. 101–106.

OBUCHOWSKA I., Obecne i nieobecne paradygmaty w pedagogice specjalnej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1987, nr 4, s. 29–33.

PIEKARSKA A., Krzywdzenie dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. Przegląd zagadnień teoretyczno-badawczych oraz zastosowanie taksonomii krzywdzenia dziecka, „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2002, nr 2, s. 63–71.

POSPISZYL I., Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994.

SAJKOWSKA M., Medialny obraz problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, [w:] B. Ła¬ciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 96–120.

SAJKOWSKA M., Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego, „Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” 2002, nr 1, s. 5–28.

SALTER A.C., Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci, Media Rodzina, Poznań 2005.

SALTER A.C., Pokonywanie traumy. Jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, Media Rodzina, Poznań 2003.

SEQUEIRA H., HOWLIN P., Psychological disturbance associated with sexual abuse in people with learning disabilities. Case-control study, „British Journal of Psychiatry” 2003, nr 183, s. 451–456.

SOBSEY T., DOE T., Patterns of sexual abuse and assault, „Sexuality and Disability” 1991, nr 9, 3, s. 243–259.

STARĘGA A., Niepełnosprawni a przemoc seksualna, „Niebieska Linia” 2003, nr 4, s. 6–17.

VANIER J., Mężczyzną i niewiastą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości, Wyd. Apostolstwa Miłości, Kraków 1991.

WIDERA-WYSOCZAŃSKA A., Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie, [w:] L. Gapik (red.), Postępy psychoterapii. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Wyd. Interfund, Poznań 1999, s. 102–112.

WYŻYŃSKA J., Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym – poradnik nie tylko dla rodziców, Media Rodzina, Poznań 2007.

ZIELONA-JENEK M., Wykorzystanie seksualne – trauma nadużycia czy trauma ujawnienia?, [w:] A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2003,

s. 223–243.