Wsparcie informacyjne – oczekiwania rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
PDF

Słowa kluczowe

family
intellectual disability
social support
information support

Jak cytować

Krajczy, S. (2013). Wsparcie informacyjne – oczekiwania rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 133–149. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.07

Abstrakt

The issue of social support for the family seems to be very current and significant, especially nowadays, i.e. in the time of fast changes, globalization and consumerism. Parents raising children with intellectual disability experience many kinds of difficulties which are often impossible to deal with without external support. One of the most important forms of such help is information support, which can be defined as providing information on the child’s development, the methods of coping with difficulties, as well as education, treatment and therapy and the possibilities of support. The research group included 80 parents of children with moderate and severe intellectual disabilities. The mothers and fathers answered questions about people, institutions and organizations from which they expected to receive information support. They also stated their expectations about the kinds and forms of information support they needed.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.07
PDF

Bibliografia

BOROWSKI R., Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Wyd. Novum, Płock 2006.

BURTON-SMITH R., MCVILLY K.R., YAZBECK M., PARMENTER T.R., TSUTSUI T., Service and support needs of Australian carers supporting a family member with disability at home, „Journal of Intellectual and Developmental Disability” 2009, 34(3).

DYKCIK W., Problemy funkcjonowania rodziny z osobą niepełnosprawną w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

DYKCIK W., Szanse i zagrożenia efektywności funkcjonowania pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkolnictwie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną.

T. 1. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.

GRIFFIN R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.

HASNAT M.J., GRAVES P., Disclosure of developmental disability: A study of parent satisfaction and the determinants of satisfaction, „Journal of Pediatrics and Child Health” 2000, 36.

JANOCHA W., Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wyd. Jedność, Kielce 2009.

KARWOWSKA M., Rodzice w trudnej sytuacji wychowania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

KAWCZYŃSKA-BUTRYM Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wyd. Śląsk, Katowice 1998.

KAWULA S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu, Wyd. Akapit, Toruń 1999.

KRAJCZY S., Wsparcie społeczne rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, Uniw. im. A. Mickiewicza

w Poznaniu, Poznań 2012 [niepublikowana rozprawa doktorska].

KWAŚNIEWSKA G., WOJNARSKA A., Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego – wybrane kierunki oddziaływań, [w:] G. Kwaśniewska, A. Wojnarska (red.), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Wyd. UMCS, Lublin 2004.

ŁAKOMY D., TROJAŃSKA M., Wczesna pomoc dziecku głębiej upośledzonemu umysłowo

i jego rodzinie, [w:] J. Pilecki (red.), Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób

z głębszym upośledzeniem umysłowym, Wyd. Nauk. Uniw. Pedagogicznego

w Krakowie, Kraków 2002.

MACIARZ A., Prozdrowotne i rehabilitacyjne znaczenie więzi emocjonalnych i wsparcia społecznego rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] A. Maciarz, Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

MACIARZ A., Wspomaganie rodziny w wypełnianiu podmiotowej roli w wychowaniu

i rehabilitacji dzieci, [w:] R. Kostecki, A. Maciarz (red.), Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, Wyd. Uczelniane WSP, Zielona Góra 1993.

MITCHELL W., SLOPER P., Information that informs rather than alienates families with disabled children: Developing a model of good practice, „Health and Social Care in the Community” 2002, 20.

PAVKOV T.W., PIERCE A.K., Do biegu, gotowi – start! Wprowadzenie do SPSS dla Windows, GWP, Gdańsk 2005.

PILCH T., BAUMAN T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001.

SĘK H., O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego, [w:] L. Cierpiałkowska,

H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001.

SĘK H., CIEŚLAK R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.

SIKLOS S., KERNS K.A., Assessing need for social support in parents of children with autism and Down syndrome, „Journal of Autism and Developmental Disorders”

, 36.

TYMSTRA T., BOSBOOM J., BOUMAN K., Prenatal diagnosis of Down’s syndrome: Experience of women who decided to continue with the pregnancy, „International Journal of Risk & Safety in Medicine” 2004, 16.

VROOM V.H., Work and Motivation, John Wiley and Sons, New York 1964.

WINIARSKI M., Pedagogika społeczna humanistycznie zorientowana, [w:] S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

WOŁOSIUK B., Pomoc rodzinie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, [w:]

M. Białas (red.), Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, Wyd. Arson, Kraków 2011.

ZAMKOWSKA A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2009.

ZIENTEK I., Problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców, „Problemy Opiekuńczo-

-Wychowawcze” 1997, nr 5.