Nietypowość romskiego ucznia i jego możliwości rozwoju kreatywności
PDF (English)

Słowa kluczowe

creativity
criteria for assessing the scope of creativity
creativity development program for Romani pupils
uniqueness of Romani children
psychological functioning of Romani children
specific mentality of Romani children

Jak cytować

Novotná, J. (2013). Nietypowość romskiego ucznia i jego możliwości rozwoju kreatywności. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 169–187. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.09

Abstrakt

This study discusses issues related to the education of Romani children and their development in contemporary schools. The focus is on the options for developing Romani children’s creativity and skills. The author provides a theoretical analysis of the uniqueness of Romani children; in particular, she analyzes their specific psychological functioning. The author describes a creativity development program which has been designed for Romani pupils to foster their uniqueness. This program has been experimentally verified. The study focuses on the theoretical basis, objectives, methodology and results of an experiment which was aimed to test the effectiveness of the creativity development program in educating Romani children. Changes in Romani children’s creativity are subjected to quantitative and qualitative analysis. The interpretation of research results and findings provides innovative solutions for teaching Romani childre.

https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.09
PDF (English)

Bibliografia

BALVÍN J., et al., Romové a volný čas. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.

DAŇO J., Formovanie osobne charakterových vlastností u rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. In Rodinné prostredie ako faktor personalizácie a socializácie osobnosti dieťaťa. Banská Bystrica: FHV UMB, 2004, s. 151–159. ISBN

-8083-015-0.

DARÁK, M., Špecifiká voľnočasových záujmových aktivít rómskych žiakov. In Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov: Grafotlač, 1999. ISBN 80-88722-87-X.

DARGOVÁ J., ĎURIČEKOVÁ M., 1996. Rozvojatvorný model edukačných aktivít učiteľa rómskych detí. In Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Prešov: Grafotlač, 1999, s. 44–75. ISBN 80-88722-87-X.

FARKAS L., Segregation of Roma children in education. European Commission: Directorate – General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, 2007. ISBN 978-92-79-05605-5.

GABAL I., Etnické menšiny ve strědní Evropě. Praha: Socioklub, 1999. ISBN 80-86103-23-4.

HORŇÁK L., Rómsky žiak v škole. Prešov: PF PU, 2005. ISBN80-8068-356-5.

KALEJA M., et al., Romové – otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. ISBN 978-80-7464-175-6.

KALEJA M., ZEZULKOVÁ E., The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education. Ostrava: Pedagogical faculty of the University of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-7564-71-8.

KIDDLE C., Traveller Children: A voice for themselves. Children in Charge Series, No. 8. Philadelphi: Taylor & Francis, Inc, 1999. ISBN 1-85302-684-0.

KUBÁNI V., Všeobecná psychológia. Prešov: Prešovská univerzita, 2010. ISBN 978-80-555-0172-7.

KUNDRÁTOVÁ B., Hodnotová orientácia rómskych detí. In Psychologie pro třetí tisíciletí. Praha: ČMPS, 2000, s. 268–270.

O’HANLON CH., HOLMES P., The education of Gypsy and traveller children towards inculsion and educational achievement. Stoke on Trent: Trentham Books Limited, 2004. ISBN 1-85856-269-4.

PETRASOVÁ A., Multikultúrna výchova v škole. In Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008, s. 79–83. ISBN 978-80-8083-639-9.

PORTIK M., Determinanty edukácie rómskych žiakov. In Asistent učiteľa. Prešov:

PF PU, 2003. ISBN 80-8068-155-4.

ŘÍČAN P., S Romy žít budeme – jde o to jak. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-285-8 28.

UNICEF, Education of Roma children in Europe. Towards quality education for Roma children: transition from early childhood to primary education. Paris, 10th–11th September, 2007.

ZELINA M., et al., Vzdelávanie Rómov. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03339-8.