Rodzice uczniów kształcących się w klasach integracyjnych – ich motywy i oczekiwania
PDF

Słowa kluczowe

student with a disability
integration
the expectations of parents
choice of schools

Jak cytować

Przybyszewska, D. (2014). Rodzice uczniów kształcących się w klasach integracyjnych – ich motywy i oczekiwania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (6), 49–68. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.03

Abstrakt

Integrated classes are one of the possible forms of education student with a disability. They are considered as an alternative to mass classes and special classes. Opinions about their functioning are often different. Also, there are a variety of reasons for choosing this form of education for the child. The article presents the results of a survey among parents of children studying in integrated classes in the city of Poznan. The aim was ascertain the reasons for parents to choose schools inclusive; getting to know the parents' expectations and to determine the degree of their fulfillment.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.03
PDF

Bibliografia

BOGUCKA J., Pełne uczestnictwo, [w:] J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Wychowanie i nauczanie integracyjne, Społeczne Towarzystwo Oświatowe Bogucka, Warszawa 1994.

BURZYŃSKA U., DOMAŃSKI W., Specyfika pracy wychowawcy w grupie integracyjnej, [w:] J. Bogucka, M. Kościelska (red.), Wychowanie i nauczanie integracyjne, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994.

CHODKOWSKA M., Razem damy sobie radę. W drodze do zintegrowanego społeczeństwa, WSiP, Warszawa 2009.

ĆWIRYNKAŁO K., Pozycja socjometryczna uczniów niepełnosprawnych a postawa nauczycieli wobec integracji, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i integracjach społecznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

DRYŻAŁOWSKA G., Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

FIDELUS A., Problem integracji dziecka niepełnosprawnego pochodzącego z rodziny mieszkającej na wsi, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

GAJDZICA Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.

KAZANOWSKI Z., MAZUR B., Samoocena młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim jako wyznacznik integracji społecznej, [w:] G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

LIPIŃSKA-LOKŚ J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

MIHILEWICZ S., Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i integracjach społecznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2003.

RAFA?-?UNIEWSKA J., Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem – rodzice i szko?a, O?rodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, www.zsl-goraj.cil.pl/ dokumenty/wdsp.pdfpdf, [dost?p: 28.05.2015].

ROGALIŃSKA M., „3D” w szkole masowej, a rzeczywistość, [w:] Z. Janiszewska-Nieś¬cioruk (red.), Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni współczes-nego systemu edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

RUDEK I., Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

TWARDOWSKI A., Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

ZAMKOWSKA A., Modele wsparcia udzielanego uczniowi z niepełnosprawnością w szkole inkluzyjnej – rozwiązania zagraniczne, [w:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

ZAWADZKA D., Biblioteczka refleksyjnego praktyka. Nauczyciele i rodzice – sprzymierze?cy w edukacji i wychowaniu, http://www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl/

wp-content/uploads/2011/03/Seminarium_D.Zawadzka_06_05.pdf, [dost?p: 28.05.2015].

ŻYTA A., Szanse i zagrożenia integracyjnego kształcenia i bytowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i integracjach społecznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.