Ewentualna przydatność procedur uniwersalnych w pracy z grupami podwyższonego ryzyka. Na przykładzie recepcji programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”
okładka czasopisma numer 33
PDF

Słowa kluczowe

prevention
high risk group
new psychoactive substances (NPS)
universal scenario

Jak cytować

Wojcieszek, K. A. (2021). Ewentualna przydatność procedur uniwersalnych w pracy z grupami podwyższonego ryzyka. Na przykładzie recepcji programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), 33–48. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.03

Abstrakt

Researchers of the behavior of adolescents from the so-called high-risk groups suggest that due to the high level of problem behaviors (e.g. drinking alcohol, smoking, drug use, violence) the most appropriate preventive work is the harm reduction approach, especially in the case of borderline behaviors such as alcohol use (Pisarska, Bobrowski, Greń, Ostaszewski, 2019: 343). Applying this type of strategy to illegal behavior such as drug use, especially NPS (the so-called legal highs) seems to be a bit more problematic.

Meanwhile, the results of research on the reception (process evaluation) of the “Taste of Life Debate” preventive program scenario indicate that selected universal procedures, intended for young people with an average level of risk, can be successfully used in work with young people at risk, as long as they relate to behavior that is not normative in the social sense (such as using NPS). The work is a short comparison of evaluation results in the universal group and in the high-risk group.

https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.03
PDF

Bibliografia

GIS (2019). Nowe narkotyki w Polsce 2017–2018. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego, Warszawa: Państwowa Inspekcja Sanitarna, www.gis.gov.pl [dostęp: 21.09.2020].

Greń K., Bobrowski K.J., Ostaszewski K., Pisarska A. (2019). Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych, „Alkoholizm i Narkomania”, t. 32, nr 4, s. 267–290.

Kurzępa J., Jędrzejko M., Pietras P., Motyka M., Kozłowski T., Taper A., Grondas M., Kurzępa W., Zagajewski T., Jankowski D., Szczodrowski M. (2019). Diagnoza problemu używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na terenie województwa łódzkiego, Łódź: Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi, Oficyna Van Voelke, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.

Malczewski A. (red.) (2018). Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018, Warszawa: KBdsPN. Ostaszewski K. (red.) (2017). Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2004–2018. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Pisarska A., Bobrowski K.J., Greń J., Ostaszewski K. (2019). Badania młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych – wyniki i rekomendacje dla praktyki w opinii personelu tych ośrodków, „Alkoholizm i Narkomania”, t. 32, nr 4, s. 337–354.

Sierosławski J. (2015). Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 roku. Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD, Warszawa: PARPA / KBdsPN.

Wojcieszek K. (2010). Smak życia, czyli debata o dopalaczach, Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wojcieszek K. (2011). Wstępna ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Remedium”, t. 10 (224), s. 1–3.

Wojcieszek K. (2016). The reception of the prevention program „Taste of life – a debate about designer drugs” in the different groups of pupils from the universal and a higher risk level. Komunikat na konferencji EUSPR w Berlinie.

Wojcieszek K. (2019). O właściwe podejście do kwestii nowych narkotyków (tzw. dopalaczy), w: Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego, red. T. Kośmider, L. Kołtun, Warszawa: WIS / WSKiP, s. 173–190.

Zawilska J. (2015). „Legal Highs” – An Emerging Epidemic of Novel Psychoactive Substances, „International Review of Neurobiology”, t. 120, s. 273–300.