Kreatywność językowa dzieci w wieku przedszkolnym
okładka czasopisma numer 33
PDF

Słowa kluczowe

language creativity
neologisms
preschool age
children’s vocabulary

Jak cytować

Szurek, M. (2021). Kreatywność językowa dzieci w wieku przedszkolnym. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (33), 65–80. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.05

Abstrakt

Linguistic creativity is a form of children’s activity that involves the creation of new words not found in adult language. The period of specific speech is the moment of the most intensive development of vocabulary – this is the time of the final formation of the language system. The linguistic creativity and cognitive activity of preschool children has a significant impact on the increase in the number of new forms created by them, which are neologisms. In this article the author discusses the ways of creating neologisms and neosemantisms by children aged 3–6 years.

https://doi.org/10.14746/ikps.2021.33.05
PDF

Bibliografia

Bartkowska T. (1968). Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego jako wynik oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola, Warszawa.

Buttler D. (1982). Kultura języka polskiego, Warszawa.

Chmura-Klekotowa M. (1970). Odbicie tendencji słowotwórczych języka polskiego w neologizmach dzieci, „Prace Filologiczne”, t. 4, s. 153–159.

Chmura-Klekotowa M. (1971). Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne”, t. XXI, s. 199–235.

Czukowski K. (1962). Od dwóch do pięciu, Warszawa.

Dziurda-Multan A. (2008). Dziecięce sposoby tworzenia nazw, Lublin.

Grabias S. (1980). O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.

Grzegorczykowa R. (1981). Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa.

Haman E. (2003). Słowotwórstwo dziecięce w badaniach psycholingwistycznych, Warszawa.

Kaczmarek L. (1996). Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.

Marciniak R. (1990). Formanty przymiotnikowe określające barwy i ich odcienie w Łowickiem, „Studia i Materiały Polonistyczne”, t. 4, s. 335–341.

Popek R. (1988). Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, w: Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa, s. 40–56.

Sambor J. (2001). Język polski w świetle statystyki, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 503–526.

Smółkowa T. (1989). Nominacja językowa. Na materiale nazw rzeczownikowych, Wrocław.

Smółkowa T. (2001). Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków.

Wątorek A. (2014). Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Kraków.

Żebrowska M. (1977). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa.