Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Wytyczne dla autorów

W celu ujednolicenia edytorskiego tekstów publikowanych w czasopiśmie „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” autorów obowiązują poniższe wymagania redakcyjne:

 • czcionka – Times New Roman
 • rozmiar czcionki – 12
 • interlinia – 1,5
 • wcięcie akapitowe – 1,25 cm
 • tekst podstawowy artykułu wyjustowany
 • marginesy – 2,5 cm

Tytuł artykułu należy podać w języku polskim, rosyjskim i angielskim; czcionka – pogrubiona 14 Times New Roman, wyśrodkowanie, pogrubienie.

Pod tytułem należy podać imię i nazwisko Autora artykułu, nazwę uczelni oraz miasto, kraj, adres e-mail; czcionka – Times New Roman 12, wyśrodkowanie.

Następnie należy podać słowa kluczowe (w języku polskim, rosyjskim i angielskim).

Przypisy – czcionka Times New Roman 10 (umieszczone na dole strony).

Cytaty należy podać w cudzysłowie. Nazwy tekstów źródłowych podajemy kursywą.

W przypisach należy podać:

 • inicjały imienia i nazwisko autora (zwykła czcionka)
 • tytuł pozycji (kursywa)
 • miejsce i rok wydania (zwykła czcionka)
 • numer strony.

Nazwy czasopism należy podać w cudzysłowie. Przy czasopismach należy obowiązkowo podać rok i numer wydania.

Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię oraz abstrakt (w języku angielskim).

Zasady sporządzania bibliografii z uwzględnieniem rodzaju źródła

Bibliografia to uporządkowany alfabetycznie (pod uwagę brane jest nazwisko, dlatego ono poprzedza inicjały), ponumerowany spis źródeł uwzględnionych w pracy – bez podania numeru strony (stron), do których nawiązywano w pracy.

Pozycje opisywane w bibliografii powinny być pogrupowane ze względu na język.

Opis bibliograficzny książki

Блок А.А., О литературе, Москва 1989.

Есенин С.А., Собрание сочинений в шести томах, под ред. В.Г. Базанова, Москва 1979. Толстой Л.Н., Война и мир, Москва 2001.
Krzyżanowski J., Nauka o literaturze, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966.
Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1987.
Tołstoj L., Wojna i pokój, tłum. А. Stawar, Warszawa 1979.

Gdy zaistnieje taka konieczność, należy podać pełne imię, np. dla rozróżnienia Wieniedikta i Wiktora Jerofiejewa. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia, oddzielając od siebie przecinkami.

Opis bibliograficzny wydań wielotomowych

Даль В.И., Толковый словарь великорусского языка в 4 томах, Москва 1956. Достоевский Ф.М.,Собрание сочинений в 15-ти томах, Ленинград 1989.
Толстой Л.Н., Война и мир, т. 1, Москва 2001.

Opis bibliograficzny prac zbiorowych

О великом инквизиторе. Достоевский и последующие, сложитель, автор предисловия и цикла картин Ю. Селивестров, Москва 1991.

Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997.

Opis bibliograficzny części publikacji

Достоевский Ф.М., Записки из подполья, [в:] Его же, Собрание сочинений в 15-ти томах, т. 4, Ленинград 1989.

Булгаков С.Н., Иван Карамазов в романе Достоевского „Братья Карамазовы” как философский тип, [в:] О великом инквизиторе. Достоевский и последующие, сложитель, автор предисловия и цикла картин Ю. Селивестров, Москва 1991.

Куняев С., Жизнь – океан многозвонный… [Вступительная статья], [в:] Клюев Н.А., Стихотворения и поэмы, Архангельск 1986.

Tyczyński T., Symboliści o symbolu, [в:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997.

Opis bibliograficzny wydań periodycznych

„Русская литература” 2002, № 2.

„Revue Etudes slaves” 1997, т. XIX, No 1-2. „Studia Rossica Posnaniensia” 2008, Nr XXXIV.

Opis bibliograficzny fragmentu (artykułu) wydań periodycznych

Городецкий С.М., Незакатное пламя, „Голос земли” 1912, № 30.

Кязимов К., Средняя Азия в творчестве Н.С. Тихонова, „Studia Rossica Posnaniensia” 2008, Nr XXXIV.

Vroon R., The Garden In Russian Modernism: Notes on the problem of mentality. In the New Peasant Poetry, „Revue Etudes slaves” 1997, т. XIX, Nr 1-2.

Opis bibliograficzny źródeł internetowych

Talik M., Władimir Kantor i jego krokodyl, http://www.kulturaonline.pl/Wladimir, Kantor,,i,jego,krokodyl,tytul,artykul,1320.html (01.08.2007).

Сорокин В., Очередь, Москва 1999, http://www.lib.ru/sorokin/ochered.html (12.02.2005).

Opis bibliograficzny w przypadku tekstu pisanego w języku polskim powinien zawierać oznaczenia typu: Ibidem., Edem., Op. Cit., Patrz:, Zobacz:, [w:], s. itd.

Opis bibliograficzny w przypadku tekstu pisanego w języku rosyjskim powinien zawierać oznaczenia typu: Там же, Его же, Ук. соч., См., [в:], с. itd.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.