Życie — polityka — władza. Rytuał dnia codziennego ostatniego cara Rosji Mikołaja II w świetle jego dziennika

Main Article Content

Bartłomiej Garczyk

Abstrakt

The article concerns the everyday life of Russia emperor Nicholas II, which 
is seen through the optics of his diary. In the text the plots from the private and official life the last Romanovs tsar — his predilections, occupation, hobby and “state of his soul” are discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Garczyk, B. (2018). Życie — polityka — władza. Rytuał dnia codziennego ostatniego cara Rosji Mikołaja II w świetle jego dziennika. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 53-64. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.4
Dział
Articles

Referencje

 1. Baszkiewicz J., Ludwik XVI, Wrocław 1985.
 2. Cieński A., Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1981.
 3. Łopatyńska L., Dziennik osobisty, jego odmiany i przemiany, „Prace Polonistyczne” Łódź 1950, s. VIII.
 4. Pamiętnik Mikołaja II, Warszawa 2006 (w opracowaniu i z przedmową Janusza Kutty).
 5. Pamiętnik Mikołaja II od roku 1890 do 31 grudnia 1917, Warszawa 1924.
 6. Radziński E., Jak naprawdę zginął car Mikołaj II, Warszawa 1994.
 7. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998.
 8. Sobczak J., Mikołaj II — ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji władzy, Pułtusk–Warszawa 2009.
 9. Sobczak J., Cesarz Mikołaj II. Liberał z usposobienia, autokrata na tronie, Toruń 2003.
 10. Sobczak J., Cesarz Mikołaj II (1868–1918) jako inicjator haskiej konferencji pokojowej (1899 r.), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1994, t. XXIX.
 11. Sobczak J., Kolejna utopia, czy zapoczątkowanie realnego procesu? (Rola dyplomacji rosyjskiej w zwołaniu i obradach Konferencji Pokojowej w Hadze, 1899 r.), „Studia z Dziejów Rosji
 12. i Europy Środkowo-Wschodniej” 1996, t XXXI.
 13. Zimand R., Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990.
 14. Zimand R., W nocy od 12 do 5 rano nie spałem. Dziennik Adama Czerniakowa — próba lektury, Warszawa 1982.
 15. Дневникъ Императора Николая II, Берлинъ 1923.
 16. Дневники Императора Николая II (1894–1918), отв. ред. С. В. Мироненко, т. I–II, Москва 2011–2013.
 17. Дневники Императрицы Марии Федоровны (1914—1920, 1923 годы), Москва 2005.
 18. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях, ред. П. А. Зайончков¬ский, Mосква 1976–1989.