Aleś Puszkin — czołowa postać białoruskiej awangardy?

Main Article Content

Anna Kuleszewicz

Abstrakt

Avant-garde, a rebellious band of new trends and tendencies in art that appeared in the early 20th century, lasted for years being transformed, yielding the new forms of expression. It is also a trend of art most often associated with contemporaryBelarusian art (partially due to “school of Vitebsk”, Marc Chagall and Kazimir Malevich), still enjoying popularity in the country. One of the most recognizable Belarusian artistsis Ales Pushkin, born in 1965 in Bobr, associated with the Achremczuk’s National Schoolof Music and the Arts in Minsk and Vitebsk artistic environment. Pushkin is known for his indomitable, rebellious attitude towards the state regime. For many observers, art amateurs and even art critics, the character of his work immediately resembles avant-garde. However, as some researchers noted, Pushkins’ art enters a new dimension,paving the way towards new horizons of contemporary (avant-garde?) art of Belarus.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuleszewicz, A. (2018). Aleś Puszkin — czołowa postać białoruskiej awangardy?. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (7), 87-98. https://doi.org/10.14746/kw.2017.7.7
Dział
Articles

Referencje

 1. Bauman Z., Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy, [w:] Awangarda w perspekty- wie postmodernizmu, red. G. Dziamski, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996.
 2. Kluszczyński R. W., Awangarda — rozważania teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 3. Konstruktywizm w Polsce 1923–1926 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, red. J. Zagrodzki, Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1978.
 4. Porębski M., Historia sztuki w zarysie, t. III: Wiek XIX i XX., Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1988.
 5. Васілеўскі П., Прасьпект Пушкіна, ”Дзеяслоў” 2003, No 4.
 6. Страсти не улеглись, „Вечерний Минск”, 21 апреля 1989.
 7. Крыжановский A., Страсти по Пушкину, „Знамя юности”, 27 марта 1989.
 8. В Президиуме Верховного Совета БССР, „Вечерний Минск”, 4 апреля 1989.
 9. Białoruski Walc, Film Polski, http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=4222492 (31.12.2016).
 10. Kazimir Malevicz — Russian Painter, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.
 11. com/biography/Kazimir-Malevich (28.12.2016).
 12. Pawłowski R., Asterix i Łukaszenko, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,483492
 13. html?as=4&ias=5&startsz=x&disableRedirects=true (02.01.2017).
 14. Piwowar M., Wzloty i upadki białoruskiego artysty, http://www.rp.pl/artykul/77861-
 15. Wzloty-i-upadki-bialoruskiego-artysty.html (01.01.2017).
 16. Puszkin Aleś, Invest Art, http://invest-art.pl/artysci/puszkin-ales/ (02.01.2016).
 17. лет самому громкому перфомансу Алеся Пушкина „Навоз для президента”, Marke- ting.by, http://marketing.by/keysy/10-let-samomu-gromkomu-perfomansu-alesya- pushkina-navoz-dlya-prezidenta/ (31.12.2016).
 18. Белохвостик Н., Весь белорусский авангард, http://www.kp.by/daily/26222/3105823/ (26.12.2016).
 19. Кузина О, Витебский авангард, или Витебская школа, http://www.artvitebsk.by/content/ витебский-авангард-или-витебская-школа (29.12.2016).
 20. Шпарага О, Алесь Пушкин: акция „Подарок президенту «За пятилетний плодотворный труд!»”, http://zbor.kalektar.org/11/ (02.01.2016).
 21. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. — Ф. 968. — Воп. 1. — Спр. 2327. — Арк. 22–23, http://www.narb.by/rus/search (27.12.2016).
 22. Пушкін А., Біяграфіяікрытыка,http://www.pushkin.by/abia/bia.htm(29.12.2016). Ракіцкі В., Чаму абарваўся раман беларускіх мастакоў з уладай?, http://www.svaboda.
 23. org/a/camu-abarvausia-raman-bielaruskich-mastakou-z-uladaj/28121476.html
 24. (01.01.2016).
 25. Пушкін А., Біяграфіяікрытыка,http://www.pushkin.by/abia/bia.htm(29.12.2016).