Tradycja bizantyjska i jej wpływ na kulturę rosyjską w myśli Konstantina Leontjewa

Main Article Content

Maciej Bala

Abstrakt

The present article amounts to an attempt to analyze the Byzantine tradition in the work Byzantinism and the Slavs by Konstantin Leontiev. The thinker finds the heritage of Eastern Christianity an immanent part of the Russian national identity. Moreover, the philosopher defines Byzantinism as a type of culture with centralized power in the hands of the Romanovs. Consequently, Leontiev depicts particular stages of the evolution of this power model in Russia. The author of the paper concludes that the thinker’s considerations are centered on the emphasis on the role of monarchy in contemporary Russia rather than on its Byzantine roots.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bala, M. (2018). Tradycja bizantyjska i jej wpływ na kulturę rosyjską w myśli Konstantina Leontjewa. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 9-22. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.1
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław 2005.
 2. Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1999.
 3. Davies N., Europa, rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.
 4. Gumilow L., Od Rusi do Rosji, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2002.
 5. Galster B, Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987.
 6. Heller M., Historia imperium rosyjskiego, tłum. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2000.
 7. Haussing H. W., Historia kultury bizantyńskiej, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1980.
 8. Kowalska H., Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998.
 9. Kłoczkowski J., Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X–XVII), Kra-ków 1997.
 10. Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.
 11. Mucha B., W kręgu rosyjskich katolików i filo katolików, Łódź 1995.
 12. Przebinda G., Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003.
 13. Romanowski D., Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej, Kraków 2013.
 14. Runciman S., Teokracja bizantyjska, tłum. M. Rodożycka-Paoletti, Warszawa 1982.
 15. Uspienski B. A., Car i patriarcha. Charyzmat władzy w Rosji, tłum. H. Paprocki, Katowice 1999.
 16. Uspienski B. A., Żywow W. M., Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992.
 17. Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2003.
 18. Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 2002.
 19. Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.
 20. Żyłko B., Semiotyka dziejów Rosji, Łódź 1993.
 21. Żywczyński M., Historia powszechna: 1789–1870, Warszawa 1996.
 22. Literatura w języku rosyjskim:
 23. Бердяев Н., Книга о Леонтьеве, [w:] źródło elektroniczne: http://krotov.info/library/ 02_b/berdyaev/1926_22_5.html (12.11.2015).
 24. Леонтьев К. Н., Византизм и cлавянство, [w:] źródło elektroniczne: http://lib.ru/ FILOSOF/LEONTIEV_K/ ( 20.11.2015).
 25. Леонтьев К. Н., Восток, Россия и Славянство, т. II. Cyt. za Cyt. za: I. Massaka, s. 90–91.
 26. Леонтьев К. Н., Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе, [w:] źródło elektroniczne: http://lib.ru/FILOSOF/LEONTIEV_K/ (12.11.2015).
 27. Соловьев В. С., Западники, западничество (Статьи из энциклопедического словаря), [w]: idem, Собрание сочинений, т. XII, Брюселль 1970.