Оblicza kultury w słownikach lingwokulturologicznych na przykładzie Kościeja Nieśmiertelnego (Кащея «Кощея» Бессмерт¬ного)

Main Article Content

Joanna Olechno-Wasiluk

Abstrakt

The article compares descriptions of a linguistic unit Kashei the Immortal in entries in two linguocultural dictionaries. The choice of the analytical material is based on the fact that in the Russian collective consciousness Kashei the Immortal functions  as one of the most vivid examples of negative characters. The repelling appearance and personality of the character appear in songs, nursery rhymes and puzzles. Moreover, there stories about Kashei are passed from generation to generation. The comparison  of the entry Kashei the Immortal in linguocultural dictionaries aims at determining to what extent common knowledge about the analyzed linguistic unit is present in lexicographical publications.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olechno-Wasiluk, J. (2018). Оblicza kultury w słownikach lingwokulturologicznych na przykładzie Kościeja Nieśmiertelnego (Кащея «Кощея» Бессмерт¬ного). Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, (6), 163-172. https://doi.org/10.14746/kw.2016.6.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Literatura w języku polskim:
 2. Bartmiński J., Czym zajmuje się etnolingwistyka?, „Akcent” 1986, nr 4, s. 16–22.
 3. Bartmiński J., Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos. 1. Niebo, światła nie-bieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996.
 4. Bartmiński J., Lubelska etnolingwistyka, „Analecta” 2002, rocz. XI, zesz. 1–2 (21–22).
 5. Klopf J., Komunikacja międzykulturowa w kontekście Europy Wschodniej i Kaukazu, [w:] źródło elektroniczne: http://mailgrupowy.pl/shared/resources/14548,komunikacja- miedzykulturowa-w-kontekscie-europy-wschodniej-i-kaukazu/40126,komunikacja-miedzykulturowa-komunikacja-1-2 (20.11.2015).
 6. Robotycki C., Przeciw Kopalińskiemu w stronę Bartmińskiego. O polskim słowniku stereoty-pów i symboli ludowych, „Polska Sztuka Ludowa. KONTEKSTY. Antropologia kultu-ry. Etnografia. Sztuka” 2007, rocz. LXI, nr 1 (276).
 7. Szerszunowicz J., Definicja kognitywna jako składnik opisu leksykograficznego związków frazeologicznych z komponentem animalistycznym, [w:] źródło elektroniczne: http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/SZERSZUNOWICZ %20za%20WEB%20(1).pdf (10.11.2015).
 8. Wierzbicka A., Język — umysł — kultura, Warszawa 1999.
 9. Literatura w języku rosyjskim:
 10. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г., Язык и культура в преподавании русского как ино-странного, Москва 1990.
 11. Драгунский В. Ю., Денискины рассказы, Бы, [w:] źródło elektroniczne: http://vseskazki. su/dragunskii-deniskiny-rasskazy/by-chitat.html (06.11.2016).
 12. Токарева В., Всe нормально, всe хорошо, Москва 2008.
 13. Słowniki
 14. Россия. Большой лингвострановедческий словарь, под общ. ред. Ю. Е. Прохорова, Моск¬ва 2007.
 15. Русское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь, под ред. И. В. За-харенко, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, Москва 2004.